ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык къалэр ирагъэфIэкIуэн  папщIэ IэмалыщIэхэр къалъыхъуэ

2020-07-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ онлайн-зэIущIэ. Ар теухуат Налшык къалэ и теплъэм ещхь проект бжыгъэр и лъабжьэу зэхэгъэувэным.
  • «Къалэ губзыгъэ» Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэрщ и лъабжьэр зи гугъу тщIы проектым. Абы и къэгъэсэбэпыным Iэмал къитынущ мылъкукIи зэманкIи текIуадэр нэхъ мащIэу къалэдэсхэм я псэукIэм зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыхыхьэным.
  • Онлайн-зэIущIэр къызэIуихащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий. Абы къыхигъэщащ экономикэмрэ цIыхухэм я псэукIэмрэ заужьын папщIэ экономико-социальнэ и лъэныкъуэкIэ бжыгъэр зи лъабжьэ зэхъуэкIыныгъэщIэхэр жыджэру къэгъэсэбэпыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. «Нейтрино, технологие информацэщIэхэмрэ экономикэ удзыфэмрэ» фIэщыгъэр иIэу ди щIыналъэм щаухуэ ЩIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым увыпIэ нэхъыщхьэ щызыубыдхэм ящыщщ Москва щыIэ Дизайн центрхэр. Абыхэм я тхьэмадэ Фирсов С., Ивлев А. сымэ онлайн зэIущIэм хэтахэм я пащхьэ иралъхьащ презентацэ-гъэлъэгъуэныгъэхэр.
  • ПроектыщIэм теухуауэ я Iуэху еплъыкIэхэр къагъэлъэгъуащ зэIущIэм хэтахэу КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед, КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ Къэрмокъуэ Хьэчим, бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэхэмкIэ министр Ащхъуэт Ислъам, нэгъуэщIхэми.
  • Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ я пащхьэ къралъхьа проектым хуэдэхэр ди экономикэм нэхъыбэу къыхэгъэхьэныр зыужьыныгъэщIэхэм я лъабжьэ зэрыхъунур, щIыналъэм щекIуэкI бизнес Iуэхухэм я сэбэп къызэрекIынур.
  • ЗэIущIэм и кIэухыу Ащхъуэт Ислъам Дизайн-центрым и лIыкIуэхэм захуигъэзащ Налшык къалэ и теплъэм ещхь щIыным теухуа проектым елэжьыну.
  •  
  • Щоджэн Iэминат.