ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мыхьэнэшхуэ зиIэ къулыкъу

2019-12-21

  • КъБР-м и Iэтащхьэр Урысейм и ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и ветеранхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ Къэралым шынагъуэншагъэ къыщызэгъэпэщынымкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ
  • Дыгъэгъазэм и 20-м Налшык щызэхэтащ Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ Управленэм и ветеранхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ щагъэлъэпIа зэIущIэ. Ар ирагъэхьэлIат Урысей Федерацэм Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэ IуэхущIапIэм и унафэщIхэмрэ лIыкIуэхэмрэ ехъуэхъуащ я IэщIагъэм ехьэлIа махуэмрэ ИлъэсыщIэ къэблэгъамкIэ.

  • «Къэралым шынагъуэншагъэмкIэ и органхэр сыт щыгъуи щытащ икIи къонэж ди Хэкум и сэбэп зыхэлъхэр хъумэным телажьэ IэнатIэ нэхъыщхьэу. Ахэрщ жэуап зыхьыр къэрал- ми абы и щIыбкIи шынагъуэхэр къыщымыгъэхъунымкIэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэм яфI зыхэлъхэр хъумэнымкIэ, абы и суверенитетымрэ и щIыналъэр зыуэ щытынымкIэ.
  • Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ Управленэм и лэжьакIуэ-хэм республикэмрэ жылагъуэмрэ я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн куэд ягъэзащIэ, сакъыу яхъумэ ди цIыхухэм я гъащIэр, хуитыныгъэхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэр мамыру псэуным, лэжьэным уасэ зимыIэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI, абыхэм къагъэлъагъуэ я IэщIагъэм зэрыхуэIэзэр, зэрыхахуэр, тегушхуэныгъэ зэрахэлъыр, Хэкум щIыхь пылъу къулыкъу зэрыхуащIэр», — къыхигъэщащ КIуэкIуэ К. В.
  • ЩIыналъэм и УнафэщIым ФСБ-м КъБР-м щиIэ Управленэм и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ ахэр хьэлэлу зэрылажьэм, я къару зэремыблэжым, я IэщIагъэм, я лэжьыгъэм къахуигъэув пщэрылъхэм зэрыхуэпэжым папщIэ икIи ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ, узыншагъэ яIэну, я Iуэхухэр ефIэкIуэну.
  • Я къалэнхэр щIыхь пылъу зэрагъэзащIэм папщIэ республикэм и Iэтащхьэм и УказкIэ къэрал дамыгъэхэмрэ цIэ лъапIэхэмрэ хуагъэфэщащ Управленэм и лэжьакIуэ зыбжанэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.