ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кос  Юрий  теухуауэ

2019-11-30

  • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ «Первостатейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхылъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 — 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

  • Тхылъым хагъэхьащ Кос Юрий и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ Щхьэгъэпсо Сэфарбий итха очеркыр, щIэныгъэлIым къызэригъэпэща Къэбэрдей-Балъкъэр лъахэхутэ ботаникэ садым теухуа тхыгъэр, и щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я библиографиер.
  • Абы щIыгъу гуэдзэным къыщыхьащ Котляров Виктор и «Косовские подснежники» лирикэ очеркыр, Юрий Налшык къалэм щыщыпсэуам теухуауэ абы и къуэм къиIуэтэжхэр.
  • Тхылъыр псапащIэхэм къыдагъэкIащ, ар республикэм и курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ трагуэшэнущ.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.