ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Алэкъей Марьянэ и IэдакъэщIэкIхэм гулъытэ ягъуэт

2019-09-20

  • Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и 11-нэ классым щеджэ Алэкъей Марьянэ Дементьев Андрей и цIэр зезыхьэ «ТекIуэныгъэм дыхуоусэ» дунейпсо зэпеуэм и лауреат хъуащ. Абы къыщыхэжаныкIахэр фокIадэм и 7-м щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и музейуэ, Москва дэтым.

  • Украинэм, Беларусым, Урысейм щыщу усэн щIэзыдзагъащIэ щэ бжыгъэхэм утыку ирахьат Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм, абыхэм зэрахьа хахуагъэр къызыхэщ тхыгъэ 300-м щIигъу. Я ныбжьым елъытауэ Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ щытащ зэпеуэр. Илъэс 14 -17 ныбжьым ит ныбжьыщIэхэм яхэту адыгэ пщащэм утыку ирихьащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан теухуа усэр икIи абы ещанэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ.
  • Алэкъей Марьянэ зэрыжиIэмкIэ, зэпеуэм хэтыну тезыгъэгушхуар Кърымым щыпсэу и ныбжьэгъурщ.
  • Пщащэм илъэс 12 ныбжьым иту тхэн щIидзащ. Шэджэм щIыналъэм щылажьэ «Усыгъэм и дуней» гупжьейм макIуэ, и IэдакъэщIэкIхэр районым, республикэм къыщыдэкI газетхэм къытохуэ. Илъэсищ хъуауэ хъыджэбз цIыкIум и тхыгъэхэр ирегъэхь «Урысейм и сабий зэчиифIэхэр» къэралпсо порталым. Апхуэдэу абы и усэхэм ущрихьэлIэнущ интернет на-пэкIуэцIхэм.
  • Марьянэ зэрыжиIэмкIэ, творчествэм дихьэхынымкIэ щапхъэ хуэхъуар и адэрщ — ари усакIуэщ. Сыт хуэдизу усэныр къемыхъулIэми, ныбжьыщIэм и гъащIэр абы ирипхыну и мурадкъым. Ар хуеджэну хуейщ юрист IэщIагъэм. Пщащэм и гурылъхэр къехъулIэну дохъуэхъу!
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.