ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дзэм ягъэкIуэнухэр пщIэншэу ирагъаджэ

2019-06-27

  • Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысейм и ДОСААФ-м Налшык къалэм дэт и техническэ школым «Е» категорие зиIэ шофёр IэщIагъэм щыхуригъэджэнухэр.

  • Школым щIагъэтIысхьэнущ дзэм ираджэнухэм ящыщу «С» категорие зиIэ шофёрхэр, мазэ пщыкIутI нэхърэ мынэхъ мащIэкIэ автомашинэм дэсахэр, зи узыншагъэрэ зэфIэкIкIэ, апхуэдэу зыхурагъэджэну IэщIагъэмкIэ УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и къарухэм къулыкъу щызыщIэфынухэр.
  • ДОСААФ-м и школым щIэтIысхьэну хуейхэм КъБР-м и Налшык къалэ дзэ комиссариатым зыхуагъэзэн хуейщ мы адресымкIэ: Налшык къа-лэ, Уэлджырым и уэрам, 26, пэш №43. Телефонхэр: 8(88662) 77-25-00, 8-938-700-04-28.