ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэкъумэш университетым и студентхэм Тыркур къапоплъэ

2019-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и сату-технологие факультетым и студентхэр иджыблагъэ IущIащ Тыркум щыщ Къайсэр къалэм и лIыкIуэу Налшык щыIэ Аппоев Аслъэн.

 • ЗэIущIэм хэтащ факультетым и декан ЛIуп Тимур, «Сату Iуэхур зэкIэлъыгъэкIуэныр, туризмэмрэ правэмрэ» кафедрэм и профессор Беслъэней Эдуард, Эрдоган Р. Т. и цIэр зезыхьэ университетым (Тыркум и Ризе къалэм дэтщ) и магистратурэм щIэс, КъБКъМУ-м и экономикэ факультетыр къэзыуха Конаковэ Зульфия, абы и адэ, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэ Конаков Ильяс сымэ.
 • Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ ди мэкъумэш университетым и студентхэм я щIэныгъэм Тыркум и еджапIэ нэхъыщхьэм щыхагъэхъуэным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм. Эрдоган Реджеп Тайип и цIэр зезыхьэ университетымрэ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ нэхъ пасэу зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ди студент 25-м Iэмал къарет я бюджетым къыхэкI мылъкукIэ я деж щеджэну.
 • А университетым щIэтIысхьэн щхьэкIэ студентым пщIэ щIиту тыркубзэм зы илъэскIэ а къэралым щыхуеджэн хуейщ. Ар къиуха нэужь, диплом къратыж икIи Тыркум IэнатIэ щыувыну Iэмал иIэ мэхъу, уеблэмэ зэдзэкIакIуэу лэжьэнуи хуитщ.
 • Университетым щIэтIысхьэну хуейм адэкIэ тест экзаменыр итынущ, къэпщытэныгъэр балли 100-м тещIыхьауэ щытщ. ТыркубзэмкIэ балл 60 нэхърэ мынэхъ мащIэ къихьмэ, цIыхур хуитщ сыт хуэдэ IэщIагъэми бюджетым къыхэкI мылъкукIэ хуеджэну магистратурэм щIэтIысхьэну. Еджэныр къиухмэ, дуней псом къыщалъытэ диплом къратынущ.
 • Илъэсым къриубыдэу тыркубзэр зыджа икIи абыкIэ итыжа экзаменымкIэ балл 98-рэ къэзыхьа Зульфия студентхэм ядэгуэшащ Тыркум щилъэгъуахэмкIэ, студентхэм я упщIэхэми жэуап иритащ.
 • НыбжьыщIэхэм защыхуигъазэм, Конаков Ильяс жиIащ хамэ къэрал ущеджэным икъукIэ жэуаплыныгъэшхуэ зэрыпылъыр, сыту жыпIэмэ еджапIэ нэхъыщхьэм и мызакъуэу, республикэми, къэралми я лIыкIуэ хуэдэу мэхъу дэтхэнэ зы ныбжьыщIэри.
 • Аппоев Аслъэн къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым курыт школхэр къыщызыуххэми а еджапIэ нэхъыщхьэм щIэтIысхьэну Iэмал зэраIэр. Республикэм и курыт школхэм щIэныгъэфI щызэзыгъэгъуэтахэр, КъБКъМУ-р ядэIэпыкъуурэ, Эрдоган и цIэр зезыхьэ университетым щIэтIысхьэфынущ.
 •  
 • КIУРАШЫН Заремэ,
 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр
 • къэрал мэкъумэш университетым и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.