ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьащ, иджыри мэлажьэ

2019-05-31

  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ лъэпкъым ифI зыхэлъ Iуэхугъуэ куэдым иужь иту къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэу лэжьыгъэ купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ блэкIа илъэсхэри.

  • КъАХ-р зэпымыууэ дэлэжьащ, иджыри долажьэ адыгэ щыпсэу хамэ къэралхэм къыщызэрагъэпэща Хасэхэм, нэгъуэщI хэгъэгухэм щыIэ жылагъуэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм. Апхуэдэуи, адыгэм ехьэлIа махуэшхуэхэр къызэрегъэпэщ, лъэпкъым и щэнхабзэ, литературэ, спорт, экономикэ гъащIэм хуэгъэпса зэIущIэхэр зэхешэ.
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и нэIэ щIигъэкIыркъым лъэпкъым и ехъулIэныгъэхэр, лъагапIэ зыIэрызыгъэхьа цIыху щэджащэхэр. Мы къыдэкIыгъуэм къыщызэщIыдокъуэж Хасэм и лэжьыгъэм щыщ Iыхьэхэр.