ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕгъэджакIуэхэр ирагъэджэнущ

2018-08-30

  • Мы мазэм и 22-м яублащ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектыр. АбыкIэ ягъэбелджылы курыт еджапIэ- хэм 2024 гъэ пщIондэ къыщыхъуну зэхъуэкIыныгъэхэр.

  • — 1986 гъэм курыт щIэныгъэ щIэблэм зэредгъэгъуэтымкIэ дуней псом япэ увыпIэр щытIыгът, иджы 34-36 увыпIэхэм дыкъыщыхутащи, а IуэхумкIэ япэ ит къэралипщIым ящыщ дыхъужын хуейщ, — жиIащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.
  • Абы къызэрыхигъэщащи, ди къэралым и хэгъэгухэм къалэнышхуэ я пщэм къыдэхуащ, я программэ зэхалъхьэу федеральнэ проектым хагъэхьэным теухуауэ. Псори Iуэхуищщ зытращIыхьыр — еджапIэхэр иджырей зэманым екIуу къызэгъэпэщыныр, зыхурагъаджэр сабийхэм къахуэщхьэпэу гъэбелджылыныр, егъэджакIуэхэм я щIэныгъэр хэгъэхъуэныр. Иужьрейр лъэпкъ проектым хэтынущ «КъэкIуэным и егъэджакIуэ» программэ щхьэхуэу.
  •  Илъэсихым къриубыдэу зэфIахыну къалэн зыщащIыжхэм ящыщщ дэтхэнэ школми псынщIэу лажьэ Интернет зэрыщIашэнур. Урысейм къуажэ курыт еджапIэу мин 26-рэ иIэщи, абыхэм Интернетым Iэмал къаритынущ ди къэралым и дэтхэнэ библиотекэми музейми «щIыхьэфыну».
  • «Билет в будущее» фIащащ проектхэм (ахэр пщIы мэхъу) язым. Ар яхуэгъэзащ 6-11-нэ классхэм щеджэхэм. Министрым зэрыжиIамкIэ, проектыр 2018 гъэм фокIадэм и 1-м яублэнущ, зытеухуари щIэблэм IэщIагъэу къыхахынумкIэ ядэIэпыкъунырщ. Мы IуэхущIэхэм гъэ къэс къызэщIрагъэубыдэнущ сабий мини 100 мынэхъ мащIэ, ахъшэуи илъэсым хуэзэу трагъэкIуэдэнущ сом мелардым нэс.
  • «Иджырей еджапIэ» проектым хыхьэу, япэщIыкIэ еджапIэ 25-рэ яухуэнущ, зэманым къигъэувым тещIыхьауэ зыхуеину псомкIи къызэгъэпэщауэ.
  • Гулъытэ ягъуэтынущ IэщIагъэ къыздыщIах колледжхэми. Мы зэманым долъагъу илъэситI-щым къриубыдэу IэщIагъэ зрагъэгъуэту лэжьэн щIадзэным мыхьэнэ нэхъ иIэу щIалэгъуалэм къалъытэ зэрыхъуар.
  • Егупсысауэ, псори зэпэлъытауэ хэгъэгухэм ягъэхьэзырыну къапэщылъщ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым хагъэхьэну я программэр. Къапщтэмэ, а Iуэхур ежьагъэххэщи, щIэблэм щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ ягъуэтыныр къызэзыгъэпэщ ди къулыкъущIэхэм дащыгугъынщ ди щIыналъэр адрейхэм къыкIэрамыгъэхуну.