ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шыфэкъуж Данэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъумкIэ дохъуэхъу

2018-08-30

 • И псэм и къабзагъым хуэдиз насып-рэ узыншагъэрэ Тхьэм къыбгъэдилъхьэ, зи ужь ит Iуэхум къыпэкIуэ хъерым игу хигъахъуэу Тхьэм куэдрэ игъэпсэу.

 • Данэ къыщалъхуари къыщыхъуари Налшыкщ, КъБКъУ-р къиухащ, Амман унагъуэ щихьащ. Иджыпсту пащтыхьыкъуэ Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ Шэрджэс школым адыгэбзэмкIэ щрегъаджэ. Данэ и гурыгъу-гурыщIэхэр усэбзэкIэ къызэриIуатэри гуапэщ, хъуэхъум и гъусэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIа усэ зыбжанэ фи пащхьэ идолъхьэ.
 • НэщIэпыджэ Замирэ,
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и тхьэмадэм и къуэдзэ,
 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист.
 •  
 • Пщыгъупщэжмэ си цIэр
 •  
 • Сыгъынщ си нитIым
 • Нэпс къыщIэмынэху,
 • Сэ гуауэ хьэлъэр
 • ЩIэзуфэнщ сылIэху…
 • УхуэлIэ хъумэ нобэ
 • Си гущIэгъу,
 • БжесIэнщ сэ хуэму:
 • «Псори пхузогъэгъу!»
 • Арами щIэщхъум
 • КъресыкI си гущIэр,
 • Къызэпеуд гъэпцIагъэм
 • Ди зэIущIэр…
 • Сэ гуауэм сихьрэ
 • Пщыгъупщэжмэ си цIэр,
 • Къызэгуитхъынщ си бампIэм
 • Мы щIы фIыцIэр…
 •  
 • МащIэрэ куэдрэ
 •  
 • Розэ плъыжьыбзэр пхузощIыр уэ тыгъэ,
 • КъысфIощIыр а тыгъэр КъуэкIыпIэм
 • и лыгъэ.
 • Розэ хужьыбзэу сэ уэстым къыбжеIэ:
 • ФIыцIагъэм си гущIэр къэхъункъым
 •  щриIэ.
 •  
 • Розэ гъуэжьыбзэм, си щIасэ, си щIыхь,
 • Гурыщхъуэ къегъэщIри, псэр хедзэ
 • бэлыхь.
 • Гурыщхъуэм и мащIи и куэди схуэмыхь,
 • КъысфIощIыр гурыщIэм ар хъуауэ
 • и щхъухь:
 • ЛIэныгъэщ и мащIэр!
 • ЛIэныгъэщ и куэдыр!
 •  
 • ЦIыху
 •  
 • Мы дунейр зэшыгъуэщ языныкъуэм.
 • Дунеижьым куэдрэ согупсыс:
 • ХуэмыщIауэ нобэ зи гур ныкъуэм
 • ГурыфIыгъуи гуапи къылъымыс.
 • Жэщыр хъумэ, къотIысхьэж мазэщIэр,
 • Пщэдджыжьыпэм дыгъэр къыщIопсыж.
 • Къеблэгъамэ лъахэм илъэсыщIэр,
 • Гъэ блэкIар, арати, ныщIелъхьэж.
 • Жэщи махуи емызэш толъкъунхэр,
 • ПсыIум ахэр куэдрэ йоныкъуэкъу.
 • Мывэ джей псыхьахэм къыдэкIыну
 • Куэдрэ къохъу толъкъунхэр щыхущIэкъу.
 • ЙокIуэтыж толъкъунхэр езэшауэ.
 • Псыр губжьати къигъэнакъым лъэкI…
 • Дунейм теткъым цIыхум хуэдэу зэуэ
 • ЕрыщагъкIэ куэд зыхузэфIэкI.
 • КъыщIишынщ къумыщIым дагъэ
 • фIыцIэр,
 • ЩигъэкIынщ пшахъуэщIым гъавэ бэв.
 • Ауэ цIыхум куэдрэ и цIыхуцIэр
 • Щогъупщэжри, бампIэ куэд егъэв…
 • Мы дунейр зэшыгъуэщ языныкъуэм.
 • Дунеижьым куэдрэ согупсыс:
 • Щхьэ зилIэжрэ зыри хуэмыныкъуэм?!
 • Щхьэ фIэкIуэдрэ лъахэм и нэмыс?!
 • ЩымыIэжу хьэ зэрышхи, дауи,
 • ХуэмыщIахэм къахуимыхуэу щыгъ,
 • НыщIалъхьэжу тхьэмыщкIагъи гуауи
 • Щхьэ мыхъужрэ цIыхухэр зэрыIыгъ!
 •  
 • Гурыщхъуэ
 •  
 • Уэ тенджызым сакъыу сыщохъумэ.
 • Сыщохъумэ гуауэм, уемызэш.
 • Жэщ мазэхэу гъуэгу сытехьэ хъумэ,
 • Батэкъутэр къохъур уэ щыбгъэш.
 • Уэ ухуэдэщ плъырым. Жэщи махуи
 • Зы дакъикъэ нэхэр стумыгъэкI.
 • Мы дунейм ущимыIэж зы Iуэхуи —
 • Псэ лъэхъуэщым ибгъэлIыхьым фIэкI.
 • Сыщохъумэ лъагъуныгъэм, дыгъэм,
 • Губгъуэ хуитым икъухьа накъыгъэм,
 • ГурыфIыгъуэм, ныбжьэгъугъэ къабзэм,
 • Къуалэбзу жыгыщхьэм щыбзэрабзэм…
 • Псори хъуащ гурыщхъуэм IэщIэмыкI,
 • Хъуащ си гъащIэр уи бэлыхь хэмыкI.
 • Псэр ныхуолIэ гурыфIыгъуэ нобэ.
 • Псэм и гуфIэр гуауэм къыпегъэщ.
 • О, дэ ди Тхьэ, къыумыхьыжу тобэ,
 • Гъэсэхыж къэмынэу зы лъэхъуэщ!
 •  
 • ШЫФЭКЪУЖ (ХьэфIыцIэ)
 • Данэ.