ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Конституцэм   щыгъэбыда  хуитыныгъэ

2018-08-21

  • Мы зэманым жылагъуэм гулъытэ ин зыщыхуащI Iуэхугъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэр курыт шко-лым щегъэджыным, анэдэлъхубзэхэр хъумэным епхахэр. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм теухуауэ КъБР-м и прокуратурэм дэфтэр щхьэхуэ игъэхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм.

  • Абы зэритымкIэ, 2018 гъэм шыщхьэуIум и 3-м къащта «Урысей Федерацэм щекIуэкI егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Федеральнэ хабзэм и статьяхэу 11-мрэ 14-мрэ зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ» Федеральнэ хабзэ №317-ФЗ-м игъэуващ гъэсапIэхэм, пэщIэдзэ, курыт еджапIэхэм щIэныгъэ щегъэгъуэтынымкIэ щыIэ федеральнэ къэрал стандартхэм Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэм ящыщу уи анэдэлъхубзэмкIэ щIэныгъэ зэбгъэгъуэтыну, Урысей Федерацэм и къэралыбзэхэр, анэдэлъхубзэхэр (урысыбзэри яхэту) бджыну Iэмал къузэратыр. Егъэджэныгъэм лъабжьэ хуэпщIыну бзэр, яджыну анэдэлъхубзэр (урысыбзэри яхэту) яубзыху адэ-анэхэм я лъэIу тхылъхэм тещIыхьауэ.
  • Ди къэралым и Президент Путин Владимир а Iуэхугъуэм теухуа псалъэмакъым иджыблагъэ къыщытригъэзэжащ, Пятигорск щекIуэкI «Мэшыкъуэ-2018» щIалэгъуалэ форумым щыщыIам щыгъуэ. СССР-м и лъэхъэнэм лъэпкъыбзэхэр хъумэным хуэгъэпса программэ щхьэхуэхэр ди къэралым щылажьэу зэрыщытар ягу къигъэкIыжри, Путиным жиIащ Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъумэным теухуа программэхэр аргуэру къэгъэщIэ- рэщIэжын зэрыхуейр. Анэдэлъхубзэхэри лъэпкъ литературэри хъумэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхигъэщу абы пищащ: «А фIыгъуэхэр хъумэным мыхьэнэшхуэ иIэщ, сыту жыпIэмэ зы илъэс къэмынэу дунейм токIуэдыкIыж бзэ куэд. МэкIуэд лъэпкъ литературэри… Мы зэманым, дауи, а псори къэгъэщIэрэщIэжын хуейщ, иджырей мардэщIэхэр я лъабжьэу».
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, анэдэлъхубзэхэм ятеухуа псалъэмакъыр къыщыхъеям щыгъуэ, Путиным УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэм иджыри зэ гу лъаригъэтауэ щытащ Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр абыхэм зэрахьэ щэнхабзэхэм я Iыхьэшхуэу зэрыщытыр, «анэлъхубзэхэр джыныр Конституцэм щыгъэбыда хуитыныгъэу» цIыхухэм зэраIэр.
  • Къардэн  Маритэ.