ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Ю.  А. Iуащхьэмахуэ  лъапэ  хиубыдэ  Азау  хуейм щахуэзащ  «Зэныбжьэгъугъэм  и  гъуазэхэр» Урысейм  зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ  проектым  хэтхэм

2018-08-09

  • Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы зэманым щокIуэкI Центральнэ, Приволжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

  • Проектыр зытеухуар лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэнырщ, экологием шынагъуэ къытемыгъэхьэнырщ. «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр» отряд зэгуэтым хохьэ Урысейм и щIыналъэхэм, апхуэдэу къэралым и ВУЗ нэхъ инхэм я волонтёру 120-рэ.
  • КIуэкIуэ Юрий лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэным телажьэ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ» щIыналъэ зэхуаку жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Центросоюзым и проектхэм я унафэщI, Москва дэт Кавказ клубым и советым, Телевиденэмрэ радиомрэ я дунейпсо академием и правленэм хэт Гусаров Руслан фIыщIэ хуищIащ волонтёрхэм я лэжьыгъэм зегъэубгъуным куэд зэрыхищIыхьам, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я хабзэхэм хуэфащэ гулъытэ зэрыхуищIам папщIэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.