ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи  хэку  къэIэпхъуэжахэм  я  щIэблэм  ягъуэт  гулъытэ

2018-07-28

  • Хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэр я хэкужь изэгъэжынымкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм. Граждан жылагъуэм зиужьыным хуэунэтIауэ УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта жэрдэ-мым ипкъ иткIэ ДАХ-м къихьа грантыр IуэхуфI куэдым я къежьапIэщ.

  • Хасэм и проектыр зыхуэунэтIа Iуэхугъуэхэм ящыщу иджыблагъэ ирагъэжьар псом хуэмыдэу узыщыгуфIыкIынщ. Налшык щыIэ «Лебедь» зыгъэпсэхупIэ унэм къыщызэIуахащ Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм я сабийхэм зыщагъэпсэхуну лагерь. Ар нэгузыужьу, дахэу къызэрагъэпэщащ. ЗэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, абы и къуэдзэ, Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу Бырсекъуэ Орфан, адэ-анэхэмрэ артист ныбжьыщIэхэмрэ.
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэр къызэIуихыну псалъэ щратым, Сэхъурокъуэ Хьэутий гуапэу захуигъэзащ сабийхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ икIи къэрал къызыхыхьэжам хэзагъэу, къыздэкIуэжа щIыналъэм илъ хабзэхэр зэрахьэу, я анэдэлъхубзэр яIурылъу, хэкум хуэщхьэпэн IуэхущIафэ дахэхэр зэфIахыу псэуну ехъуэхъуащ.
  • Апхуэдэу зыгъэпсэхупIэ лагерым и къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ Бырсекъуэ Орфан. Гъэ еджэгъуэр къэзыухауэ зыгъэпсэхугъуэ мазищыр я пщIантIэхэм къыдэмыкIыу зыгъакIуэ еджакIуэ цIыкIухэм я дежкIэ мы Iуэхугъуэр тыгъэ лъапIэу зэрыщытыр къыхигъэщащ абы.
  • КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIамкIэ, зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр купщIафIэу екIуэкIынущ: адыгэбзэмкIэ дерсхэр, адыгэ къафэм щыхуагъасэ мастер-классхэр къызэрагъэпэщынущ, сурэт щIынымкIэ, спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэпеуэхэр драгъэкIуэкIынущ, къалэм и щIыпIэ дахэхэр ирагъэлъагъунущ, кинофильмхэм, спектаклхэм ирагъэплъынущ.
  • Къызэхуэсахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и къэфакIуэ, пшынауэ гупхэм, Сирием къикIыжа, илъэс 12 фIэкIа зи мыныбжь Уэтей Хьэзем и шыкIэпшынэм дежьууэ къажриIа уэрэд-хэм. Адыгэ макъамэ дахэхэм къыдэфэну гукъыдэж зиIэ куэд езы ныбжьыщIэ цIыкIухэми яхэтт. Хэхэс гъащIэр зыгъэунэхуа адэ-анэхэм я нэпси мащIэу къекIуащ. Хэт ищIэрэ, ахэр иригуфIэу къыщIэкIынт я щIэблэм адэжь щIыналъэм щагъуэт гулъытэм, ахэр лъэ быдэкIэ хэкум зэрыщыувынум шэч къызэрытрамыхьэм.
  • ЩОДЖЭН Iэминат,
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ.