ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-28

 • Бадзэуэгъуэм и 28, щэбэт
 • Гъуэжь узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Сату IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1586 гъэм Европэм кIэртIоф къашащ. Колумбием къришри, а къэкIыгъэр Инджылызым къишат Хэрриот Томас.
 • 1697 гъэм Камчаткэ хытIыгуныкъуэр зэрыщыIэр къахутащ.
 • 1713 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Рижскэ губерниер.
 • 1858 гъэм криминалистикэм япэ дыдэу къыщагъэсэбэпащ IэпапIэхэр.
 • 1914 гъэм Япэ дунейпсо зауэм щIидзащ. Ар екIуэкIа зауэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Абы цIыху мелуанипщIым щIигъу хэкIуэдауэ, мелуан 22-рэ уIэгъэ щыхъуауэ щытащ.

 • 1928 гъэм Нидерландхэм я къалащхьэ Амстердам къыщызэIуахащ IХ гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Зэхьэзэхуэхэм щIадзат накъыгъэм и 1-м. Олимпиадэр зэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 12-м.
 • 1942 гъэм СССР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и цIыхубэ комиссарым Iэ щIидзащ 227-нэ унафэм, «Зы лъэбакъуэкIи къимыкIуэтын!» къыхуеджэныгъэр щыубзыхуам.
 • 1944 гъэм Белоруссие ССР-м щыщ Брест къалэр советыдзэхэм фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1957 гъэм Москва къалэм къыщызэIуахащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я VI дунейпсо фестивалыр. Абы хэтащ къэрали 131-м къикIа ныбжьыщIэ мин 34-рэ. «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр а фестивалым и лауреат хъуащ.
 • 1980 гъэм СССР-м и къалащхьэм щыIэ Ваганьковэ кхъэм щыщIалъхьащ Высоцкий Владимир и хьэдэр. А нэщхъеягъуэм кърихьэлIат цIыху минхэр.
 • 1984 гъэм Лос-Анджелес (США) къалэм къыщызэIуахащ ХХIII гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Абы хэтакъым Совет Союзымрэ абы къыдэщI къэралхэмрэ я спортсменхэр.
 • 1992 гъэм Урысейм и МЧС-м и къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ къулыкъущIапIэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1995 гъэм Индием и Бомбей къалэм и цIэр Мумбаи жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • Франджы драматург Дюма Александр (къуэр) къызэралъхурэ илъэси 193-рэ ирокъу.
 • Сирием щыпсэуа жылагъуэ лэжьакIуэ, Сорбоннэ дэт университет цIэрыIуэр къэзыуха, «Шэрджэсхэм я тхыдэр», «Пащтыхьхэм я бийуэ шэрджэсхэм ирагъэкIуэкIа зауэхэр» лэжьыгъэхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа Сэмгугъу Iэмин къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • Кинорежиссёр, актёр, сценарист, УФ-м и цIыхубэ артист Басов Владимир къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артисткэ Макаровэ Иннэ и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Совет, урысей кинорежиссёр, драматург, актёр, тхакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Мережкэ Виктор и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Венесуэлэм и президенту щыта Чавес Уго къызэралъхурэ илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 21 — 24-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 29, тхьэмахуэ
 • Къаплъэным и дунейпсо махуэщ
 • Молдавием и Конституцэм и махуэщ
 • Румынием и лъэпкъ гимным и махуэщ
 • Урысей Федерацэм и Дзэ-Тенджыз флотым и махуэщ
 • 1836 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ Триумфальная аркэ ухуэныгъэ телъыджэр.
 • 1914 гъэм VI гъэмахуэ Олимп джэгухэр зэрыщымыIэнум теухуа унафэ къащтащ. Ахэр Германием щызэхэтын хуеят, ауэ Япэ дунейпсо зауэр къызэрыхъеям и зэранкIэ, ирагъэкIуэкIауэ щытакъым.
 • 1936 гъэм СССР-м и ГъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм къыдигъэкIащ «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэм теухуа положенэм и унафэр.
 • 1942 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и унафэкIэ къащтащ Суворовым и орденым и нагъыщищри, Кутузовым и орденым и нагъыщитIри, Невский Александр и орденыр.
 • 1948 гъэм Инджылызым и къалащхьэ Лондон къыщызэIуахащ ХIV гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр шыщхьэуIум и 14-м зэхуащIыжащ.
 • 1963 гъэм япэу уэгум ихьащ цIыхухэр къызэрырашэкI Ту-134 кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэщIэр.
 • 1974 гъэм, СССР-м Къэрал шынагъуэншагъэмкIэ и комитетым и унафэщI Андропов Юрий и унафэкIэ, терроризмэм ебэныным хуэгъэпса «Альфа» гупыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1990 гъэм Калинин къалэм фIащыжащ нэхъапэм зэрихьа Тверь цIэр.
 • 1997 гъэм адыгэ пхъурылъху, Иорданием и пащтыхьыкъуэ Алий бен-Хъусейн «Кабардинка» ансамблым хэтхэм яIущIащ.
 • Дуней псом щыцIэрыIуэ сурэтыщI Айвазовский Иван (и цIэ-унэцIэ дыдэр Айвазян Ованес) къызэралъхурэ илъэс 201-рэ ирокъу.
 • Совет Союзым и цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтым щэнейрэ и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Кадочников Павел къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • Абхъазым щыщ еджагъэшхуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Абхъазым щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Шамбэ Тарас и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • ЩIэныгъэлI, адыгэхэм я мэкъумэш, ботаникэ щэнхабзэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Хьэкъун Барэсбий къызэралъхъурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Сэхъутэ Нурбий и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Сирием щыщ дзэ къулыкъущIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, генерал-майор, СХьР-м и Адыгэ ФIыщIэ хасэм и тхьэмадэу щыта, тхакIуэ Къэбэрдей Аднан и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Совет, урысей композитор, уэрэджыIакIуэ, продюсер, УФ-м и цIыхубэ артист Крутой Игорь и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 29-рэ, жэщым градус 21 — 23-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 30, блыщхьэ
 • ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.
 • Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
 • 1932 гъэм Лос-Анджелес (США) къыщызэIуахащ Х гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ шыщхьэуIум и 14 пщIондэ.
 • 1980 гъэм Израилым и Кнессетым къэралым и щыхьэру Иерусалим игъэуващ.
 • Япэ рангым и капитан, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта, дзэ-тенджыз щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Гъузер къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • США щыщ актёр, хьэрычэтыщIэ, политик Шварценеггер Арнольд и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Политик, УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 28-рэ, жэщым градус 20 — 21-рэ щыхъунущ.