ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ  и  пхъур

2018-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр мэщыгъуэ «Голос Чегема» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур зэрылIам къыхэкIыу.
 • Жэуаплыныгъэрэ егугъуныгъэрэ зыхэлъ цIыхуу зэрыщытым къыхэкIыу, абы фIыуэ зыкъыщигъэлъэгъущ зыпэрыта IэнатIэ псоми.

 • Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур КъБАССР-м щыщ Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1954 гъэм фокIадэм и 22-м къыщалъхуащ.
 • Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ орденыр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «Тхыдэ» IэщIагъэмкIэ къиуха нэужь, щалъхуа къуажэм дэт школым егъэджакIуэу лэжьэн щыщIидзащ.
 • 1991 гъэм районым егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и методисту ягъэкIуащ, абы къыдэкIуэу тхыдэмкIэ егъэджакIуэу щытащ. Зы илъэс нэхъ дэмыкIыу Тхьэгъэпсо Риммэ Шэджэм къалэм дэт сабий сад №4-м и унафэщIу уващ икIи а къулыкъур илъэс зыбжанэкIэ ирихьэкIащ.
 • 2001 гъэм щегъэжьауэ Тхьэгъэпсо Риммэ Шэджэм районым и администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм, 2005 гъэм щегъэжьауэ балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ район администрацэм и къуда- мэм я унафэщIщ.
 • «Голос Чегема» газетым и редакцэ» муниципальнэ бюджет IуэхущIапIэм и редактор нэхъыщхьэм и къулыкъур абы 2013 гъэм щегъэжьауэ ирихьэкIащ икIи и бжыгъэкIэ минрэ щитхум щIигъум тхьэмахуэ къэс тIэу къыдэкI а газетыр нэхъри егъэфIэкIуэным куэд хищIыхьащ.
 • Зыпэрыта IэнатIэхэм тэмэму зэрызыкъыщигъэлъэгъуам папщIэ Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъум къратащ Шэджэм районым и унафэщIхэм къабгъэдэкI фIыщIэ, щытхъу тхылъ куэд.
 • Сыт хуэдэ лэжьыгъэ иримыхьэкIами, Тхьэгъэпсо Риммэ Iуэхум егугъуу бгъэдыхьэрт, лэжьакIуэхэр тэмэму къыхихыфырт, ахэр жэуап яхэлъу IэнатIэм зэрыпэрытыным хуиущийрт.
 • Къыдэлажьэхэм абы пщIэшхуэ къыхуащIырт щIэныгъэ куу зэрыбгъэдэлъым, цIыхухэм гуапэу, гулъытэ хэлъу зэрабгъэдэтым папщIэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр Тхьэгъэпсо Риммэ и благъэхэмрэ и Iыхьлыхэмрэ, зыдэлэжьахэм, и ныбжьэгъухэм яхуогузавэ.
 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэ.
 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэ-зонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм, «Голос Чегема», «Баксан», «Баксанский вестник», «Вести Прохладного», «Лескенская газета», «Майские новости», «Маяк 07», «Нальчик», «Прохладненские известия», «Терек», «Черекские вести», «Эльбрусские новости», «Зольские вести» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, программэхэр къэзыт «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, «Налшык» ОРТК-м, Урысейм и «Кабардино-Балкария» хъыбарегъащIэ агентствэм, 1905 гъэм щыIа Революцэм и цIэр зезыхьэ республикэ полиграфкомбинатым я коллективхэм гущIыхьэ ящы- хъуащ «Голос Чегема» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.
 • Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур, «Голос Чегема» газетым и редактор нэхъыщхьэр гъуэгум къыщыхъуа щIэщхъушхуэм зэрыхэкIуэдар хуабжьу гущIыхьэ тщыхъуащ. А цIыху хьэлэмэтым, журналист IэкIуэлъакIуэм, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ Iэзэм и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ, апхуэдэу ар зыхэта гупым дахуогузавэ.
 • Абы къарурэ зэфIэкIыу бгъэдэлъ псори жэуаплыныгъэ зыпылъ Iуэхум — къэралымрэ цIыхубэмрэ яхуэлэжьэным хуигъэпсащ. Илъэс куэдкIэ ар щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ телэжьащ, район администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и унафэщIу щытащ. АдэкIэ журналистикэм и IэнатIэм пэрыувэри, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу, мы зэманым гъащIэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэхэр куууэ къызыгурыIуэ цIыхуу зыкъигъэлъэгъуащ.
 • Фи гуауэр нобэ дэри къыттохьэлъэ, абы фыкъызыфIимыгъэщIэну дыфщогугъ.
 • КъШР-м и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэ Тхьэгъэпсо Увжыкъуэ, «Абазашта» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къул Фардаус, «Ногай давысы» газетым и редактор нэхъыщхьэ Атуовэ Алтынай, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэ Абдокъуэ Лусанэ.