ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъитIыр  гъунэгъу  зэхуещI

2018-07-21

  • Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 — 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ          КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

  • Ди республикэм туризмэм зэрызыщиужьым, и зыгъэпсэхупIэхэм я зэфIэкIым зэпымыууэ зэрыхагъахъуэм и гугъу щащIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат, «Iуащхьэмахуэ» курорт, «Хы тхьэрыкъуэ» санаторэ АО-хэм я унафэщIхэу Беккаев Хьисэрэ ЗекIуэрей Алимрэ, Тулэ областым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Романов Вячеслав, а щIыналъэм туризмэм зыщиужьынымкIэ и комитетым и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Алексеевэ Еленэ, туроператор, турагент компание пажэхэм я тхьэмадэхэр, спортымрэ профсоюз зэгухьэныгъэхэмкIэ и комитетым,  УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и къудамэм щыщхэр.
  • Романов Вячеслав хьэщIэхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ, Тулэ областым щыпсэухэм къабгъэдэкIыу. Абы къыхигъэщащ туризмэм ехьэлIауэ щIыналъитIым я зэхуаку къыдэхъуэ зэпыщIэныгъэм мыхьэнэ ин зэриIэр. Алексеевэ Еленэ къыщыпсалъэм къыхигъэбелджылыкIащ туризмэм зыщегъэужьынымкIэ Тулэ областми зэфIэкIышхуэхэр зэриIэр. ЖиIам и щыхьэту, Еленэ жыжьэ къикIа и лэжьэгъухэм яхуигуэшащ «Тулэ областым и гъуэгугъэнахуэ» зи фIэщыгъэ тхылъ цIыкIухэр.
  • ЩоджэнцIыкIу Мурат къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым туризмэм зыщиужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр зыхуэдэм.
  • Апхуэдэуи зэIущIэм щызэрихьэлIахэр тепсэлъыхьащ щIыналъитIым щыпсэухэр туризмэм пыщIа хъыбархэмкIэ Интернетым зэрыщызэхъуа-жэ хъуну щIыкIэм, хэзыгъэгъуазэ зекIуэ цIыкIухэр хэгъэгуитIми къызэрыщызэгъэпэщыпхъэм, нэгъуэщIхэми.
  • Властым хэтхэм щыщу туризмэм пыщIа унафэщIхэм къыхагъэщащ зэхыхьэм кърикIуахэм теухуауэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIэну зэрамурадыр.
  • КЪУМАХУЭ Аслъэн.