ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-04-14

 • Мэлыжьыхьым и 14, щэбэт
 • Украинэм и МВД-м и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Куржым щагъэлъапIэ я анэдэлъхубзэм и махуэр
 • 1801 гъэм Урысейм и пащтыхь Александр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ щIэпхъаджагъэ илэжьауэ шэч зыхуащIым щыпкърыупщIыхькIэ залымыгъэ кIэлъыземыхьэным теухуауэ.
 • 1848 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ цензурэмкIэ комитет. Абы и къалэнт печатым къытехуэхэм щэхуу кIэлъыплъыныр, къэрал унафэщIхэм ягу иримыхь тхыгъэхэр къытремыгъэдзэныр.
 • 1871 гъэм Германием парламент — рейхстаг — къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1879 гъэм Урысей император Александр ЕтIуанэр яукIыну хэтащ.
 • 1890 гъэм Америкэ къэралыгъуэхэм я зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ. Абы хохьэ Америкэ Ищхъэрэмрэ Ипщэмрэ къызэщIаубыдэ къэрал 35-рэ.
 • 1908 гъэм Петербург дунейм къыщытехьащ «Сатирикон» журналым и япэ номерыр.
 • 1912 гъэм Атлантикэ хым жэщым щыщIилъэфащ Инджылызым и «Уайт Стар Лайн» компанием и «Титаник» кхъухьыр. А зэманым абы нэхърэ нэхъ инрэ нэхъ лъэщрэ дунейм зы кхъухьи щащIатэкъым. Хым кърихьэжьа мыл абрагъуэм ар щыжьэхэуам кхъухьым цIыху 2208-рэ исати, псэууэ къелар 704-рэщ.
 • 1918 гъэм ВЦИК-м унафэ къыдигъэкIащ Бэракъ плъыжьыр къэралым и ныпу къэщтэным теухуауэ.
 • 1923 гъэм Москва «Наука» тхылъ тедзапIэр къыщызэрагъэпэщащ
 • 1927 гъэм Швецием щыщ Гётеборг къалэм щызэпкъралъхьащ «Вольво» лIэужьыгъуэм и япэ автомобилыр.
 • 1945 гъэм Москва къыщызэIуахащ СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Ботаникэ хадэ нэхъыщхьэр.
 • 1956 гъэм США-м дунейм щыяпэу видеомагнитофон щащIащ.
 • 1961 гъэм Совет Союзым и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ «СССР-м и кхъухьлъатэзехуэ-космонавт» цIэ лъапIэр къащтащ.
 • Урысей империем и Правительствэм и унафэщIу 1906 — 1911 гъэхэм щыта, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру лэжьа, мэкъумэш IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр щегъэкIуэкIыныр къыхэзылъхьа Столыпин Пётр къызэралъхурэ илъэси 156-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Безрокъуэ Олег и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Тау Ибрэхьим и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, Московскэ областым и губернатор Воробьёв Андрей и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 5 — 6, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 15, тхьэмахуэ
 • Щэнхабзэм и дунейпсо махуэщ
 • Экологием теухуа щIэныгъэхэм я махуэщ
 • Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я радиоэлектроннэ дзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ зэгуэкIуахэм я махуэр
 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ Республикэм и армэм и махуэщ
 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас и махуэщ. КъалащхьэщIэр илъэс 24-рэ ирокъу.
 • Куржым щагъэлъапIэ лъагъуныгъэм и махуэр
 • 1395 гъэм Тамерланрэ Тохъутэмыщрэ я дзэхэр Тэрч и деж щызэзэуащ.
 • 1795 гъэм Литвар Урысей империем гухьащ.
 • 1865 гъэм яукIащ США-м и президент Линкольн Авраам.
 • 1929 гъэм СССР-м къыщащтащ цIыхур жьы хъуа нэужь къэралым пенсэ хуигъэувыным теухуа хабзэр.
 • 1935 гъэм Испанием и Компартыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1945 гъэм Британием и дзэхэм хуит къащIыжащ Берген-Бельзен нэмыцэ гъэрэщым исахэр. Зауэ зэманым абы икIуэдащ цIыху мин 50-м щIигъу.
 • 1951 гъэм Лондон щекIуэкIащ «Дуней псом щынэхъ дахэ пщащэ» япэ зэпеуэр. Абы хэта хъыджэбз 30-м я нэхъ дахэу къалъытар Швецием щыщ Хааксон Кикит.
 • Италием щыщ сурэтыщI щэджащэ, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, зи IэдакъэщIэкIхэр нобэми цIыхухэм яфIэтелъыджэ Леонардо да Винчи къызэралъхурэ илъэс 566-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, критик Гумилёв Николай къызэралъхурэ илъэси 132-рэ ирокъу.
 • Корее Ищхъэрэм и къызэгъэпэщакIуэ икIи абы и япэ унафэщI Ким Ир Сен къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ цIэрыIуэ, фильм куэдым сценарийхэр яхуэзытха Стругацкий Борис къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академикыу щыта Слъон Лудин къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, композитор-уэрэдус, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, УФ-м и Къэрал саугъэтыр зрата Пугачёвэ Аллэ и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • Бельгием и пащтыхь Филипп и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 10, жэщым градуси 2 — 4 щыхъунущ.
 • Мэлыжьыхьым и 16, блыщхьэ
 • Циркым и дунейпсо махуэщ
 • Армением и полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 2001 гъэм а къэралым къыщащтащ «Полицэм и IуэхукIэ» законыр.
 • Болгарием щагъэлъапIэ я Конституцэмрэ юристымрэ я махуэхэр. Я конституцэр 1879 гъэм къэралым и Япэ цIыхубэ зэхуэсышхуэм къыщащтауэ щытащ.
 • 1905 гъэм Урысейм и япэ профсоюзыр — печатым и лэжьакIуэхэм яйр — къызэрагъэпэщащ.
 • 1920 гъэм цIыхубэ милицэм и Налшык управленэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1934 гъэм СССР-м и ГъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм и унафэкIэ ягъэуващ «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр. Ар япэ дыдэу, 1934 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м, зыфIащар «Челюскин» кхъухьым исахэр мылым къытезыхыжа кхъухьлъатэзехуэхэу Ляпидевский Анатолий, Леваневский Сигизмунд, Молоков Василий, Каманин Николай, Слепнёв Маврикий, Водопьянов Михаил, Доронин Иван сымэщ.
 • 1945 гъэм советыдзэхэр Берлин ебгъэрыкIуэу хуежьащ.
 • 2006 гъэм Иркутскэ областымрэ Усть-Ордынскэ Бурятскэ автономнэ округымрэ референдум щекIуэкIащ ахэр зэгуэгъэхьэным теухуауэ. ЩIыналъэхэм щыпсэухэм я процент 90-р и телъхьэ хъуащ УФ-м субъектыщIэ — Иркутскэ область — къыщыунэхуным.
 • Инджылызымрэ Америкэмрэ я актёр, сценарист, композитор, режиссёр Чаплин Чарли къызэралъхурэ илъэси 129-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Самойлов Евгений къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • Актёр, кинорежиссёр, сценарийхэр зытх, РСФСР-м и цIыхубэ артист Никоненкэ Сергей и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Нэмыцэ биатлонист, Олимп джэгухэм плIэнейрэ я чемпион хъуа Фишер Свен и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12 — 13, жэщым градуси 5 — 6 щыхъунущ.