ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-01-23

 • Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм 2017 гъэм псэуалъапхъэ къэщэхуным, я унэхэр зэрагъэпэщыжыным теухуауэ сом мелуани 7,2-рэ ятригъэкIуэдащ Хэку зауэшхуэм хэтахэр зэрыс унагъуиблым, зауэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа цIыхуи 138-м.
 •  
 • Республикэр апхуэдэхэм ядоIэпыкъу 2015 гъэм щыщIэдзауэ. Къапщтэмэ, 2015 гъэм ветеран 68-м зыщIагъэкъуащ сом мелуани 3,4-кIэ, 2016 гъэм сом мелуани 7,75-рэ трагъэкIуэдащ ветерани 155-м.
 •  
 • Адыгей — Италие
 • Адыгей.«Агроцентр» фирмэм, пхъэщхьэмыщхьэ жыг зыгъэкIым, иджы Адыгейм и тхыдэм щыяпэу мыIэрысей Италием иригъэшэнущ.
 •  
 • Адыгейм Мэкъумэш хозяйствэм-кIэ и министерствэм щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, фирмэмрэ Италием щы-щу къадэлэжьэнухэмрэ Iэ зыщIадза зэгурыIуэныгъэр жыг мин 600-м тещIыхьащ. Япэу яутIыпщыну жыг мини 150-р Евросоюзым ирашэн папщIэ зыхуеину дэфтэрхэр ягъэхьэзыр. Итальянхэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм мы IуэхущIапIэм Iэмал къритынущ нэгъуэщI къэралхэми ядэлэжьэну.
 • Къыхэдгъэщынщи, псынщIэу зызыужь мыIэрысей хадэхэр Адыгейм щагъэкI 2010 гъэ лъандэрэ, республикэм и хьэрычэтыщIэ гуп Италием кIуэуэ мы Iуэхум зыщагъэгъуэза нэужь щIадзауэ.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.