ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIу къалъытэ

2017-11-21

  • Дагъыстэн къэрал университетым (ДКъУ) иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «ЩIэныгъэмрэ щIалэгъуалэмрэ — щIэм и лъыхъуакIуэ жылагъуэ ухуэным и тегъэщIапIэхэр» фIэщыгъэр зиIэ, Урысей Ипщэм ЩIэныгъэмкIэ и фестиваль. Абы хэтащ КъБКъУ-м икIа аспирантхэмрэ магистрантхэмрэ зыхэт гуп: КIасэ Оксанэ, Узденовэ Аминэ, Гогие Ахрэ, КIэрэф Къантемыр сымэ.
  •  
  • Магистрантхэмрэ (абыхэм я щIэныгъэ унафэщIыр физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидат КIуэкIуэ Заурщ) аспирантхэмрэ (щIэныгъэ унафэщIыр физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Алшагъыр Борисщ) щIэныгъэ конференцым и утыку ирахьащ ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм кърикIуахэр. Апхуэдэу ахэр хэтащ КИФЩI-м и къэхутакIуэ ныбжьыщIэхэм папщIэ фестивалым къыщызэрагъэпэща семинарым. Ар теухуауэ щытащ УФ-м щекIуэкI щIэныгъэ-техникэ зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэмрэ къэхутэныгъэхэм кърикIуахэр зэрыщIэгъэбыдапхъэ Iэмалхэмрэ.
  • Ди республикэм икIа гупым доклад купщIафIэхэр щащIащ естественнэ щIэныгъэхэмкIэ секцэм. Абы и утыку ирахьа лэжьыгъэ 48-м ящыщу нэхъыфIу къалъытащ ди къэхутакIуэхэм я къалэмыпэм къыпыкIахэр. Магистрантхэу Гогие Ахрэрэ КIэрэф Къамболэтрэ медицинэ физикэмкIэ ящIа докладхэм папщIэ къыхуагъэфэщащ 1-нэ, 2-нэ нагъыщэ зиIэ дипломхэр. Гъэунэхуныгъэ физикэм теухуауэ КIасэ Оксанэрэ Узденовэ Аминэрэ ягъэлъэгъуа лэжьыгъэхэм папщIэ къратащ 3-нэ, 4-нэ нагъыщэ зиIэ дипломхэр. Зи гугъу тщIа лэжьыгъи 4-р къалъытащ естественнэ щIэныгъэхэмкIэ секцэм щащIа доклад псоми я нэхъыфIу.
  • ДКъУ-м и къызэгъэпэщакIуэ комитетым КъБКъУ-м и унафэщIхэм фIыщIэ къыхуащIащ, Урысей Ипщэ федеральнэ щIыналъэр къызэщIэзыубыдэ фестивалым жыджэру, купщIафIэу зэрыхэтам папщIэ.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.