ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шал Хъусен: «Адыгэ бэракъыр ящхьэщыту къытпежьат»

2017-10-10

 • Лъэпкъым ди уэрэджыIакIуэ пэ­рытхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди къэралым и щIыпIэ куэдым концерт гуимыхужхэр щызыта, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен. Ар иджыблагъэ Иорданием зэры­щы­Iам, и нэгу щIэкIахэм, зыкъызэрагъэлъэгъуам тхутепсэлъыхьыжыну къедгъэблэгъащ.

 •  
 • — ФокIадэм и 1-м щыщIэдзауэ, махуэ пщыкIухкIэ, «Адыгэ» джэгуа­кIуэ гупыр си гъусэу, Иорданием дыщыхьэщIащ. Кхъухьлъатэм ды­къикIыу щIым дыщытеувам, адыгэ бэракъыр ящхьэщыту ди лъэп къэ­гъу­хэр гупышхуэу къытпежьат. Дэ ­де­зыгъэблэгъар «Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къэзыухахэм я клуб» фIэщыгъэр зезыхьэ ­зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Еутых ­Дадийрэ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, еджагъэшхуэ Вэрокъуэ Иб­рэ­хьимрэщ.
 • — Хъусен, «Адыгэ» джэгуакIуэ гупыр нэхъ гъунэгъуу дыбгъэ­цIыхуамэ ди гуапэт.
 • — Абы хэтхэщ адыгэ лъэпкъым и мызакъуэу, нэгъуэщI лъэпкъхэм я пшыналъэхэми куууэ хэзыщIыкIхэу Налшык къалэ Са­бий гъуазджэхэмкIэ дэт еджапIэ №1-м и егъэджакIуэ Сокъур Анжелэ, абы ипхъу, дунейпсо зэ­хьэзэхуэхэм я лауреат, зэпеуэ куэдым пашэныгъэ щызыубыда, зи пшынэ гъэбзэрэбзэкIэм щIыналъэ куэдым Iэгуауэ инхэр щыхуаIэта ­Къардэн Данэ, бэрэбэнауэ, къэфакIуэ Iэзэ ЩIанкIэ Аслъэн, пхъэ­цIычауэ Аджий Къантемыр сымэ.

 • Пшыхьым цIыху куэд къекIуэлIат, икIи Iэгуауэ инхэмкIэ дагъэфIащ ди лъэпкъэгъухэм.
 • — Дэнэ щIыпIэхэм концерт щыф-та, уэ бгъэзэщIа уэрэдхэр ди лъэп-  къэгъухэм дауэ къащы­хъуа?
 • — Дэ концертхэр щыттащ Иорда­-нием щылажьэ «Адыгэ фIыщIэ Хасэм», ­КъБКъУ-р къэзыухахэу адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджы­лызыбзэкIэ, хьэ­рыпыбзэкIэ псалъэхэм я пщIантIэ инхэм, адыгэ еджапIэхэм, нэгъуэ­щI щIыпIэ куэдми. Сэ згъэзэщIащ «Дахэу щыIэм я лей», «Нэхущ удж», «Адыгэ нэмыс», «Си нанэ», «Уджыр къыбогъажьэ» уэрэдхэр, нэгъуэщI­хэри. Ди лъэп­къэгъухэм ди утыку итыкIэр ягу зэрырихьам и щыхьэту иджыри ­тедгъэзэну къы­дэлъэIуащ.

 • — Иорданием щыфлъэгъуахэм ящыщу сыт нэхъ уигу къинэжа? Иджыри зэ тедгъэзэжарэт, жы­ф­Iэркъэ?
 • — Дэ зыдгъэпсэхуну, ди нэгу зедгъэужьыну зэман хэха диIауэ жыпIэ хъунукъым. Апхуэдэу щыт пэтми, зэман тIэкIу къыщытхуэнэхэм деж ­зыдагъэплъыхьащ. Иорданием и «Къа­лэжьыр», нэгъуэщI куэди да-гъэ­лъэгъуащ. Бысым тхуэхъуа ди лъэп­къэгъухэр хуабжьу къытхуэгу­мащIэт: унагъуэ-унагъуэкIэ дытрагуа­шэри ­дагъэхьэщIащ, ерыскъы бе­рычэт зытелъ Iэнэхэр къытхуагъэуващ. Псом хуэмыдэу ди гуапэ хъуащ ­Иорданием щыпсэу ди къуэшхэмрэ ди шыпхъухэмрэ нэмыс лъагэ зэ­ра­дэтлъэгъуар. Абыхэм адыгэбзэ къабзэ зэраIурылъым и мызакъуэу, ди адэжьхэм къытхуагъэна хабзэ дахэ­-ри зэрахьэ, лъэпкъ тхыдэм фIыуэ щыгъуазэщ, я хэку къагъэзэжыну я гугъэщ. Илъэс къакIуи Иорданием тедгъэзэну дызэрырагъэблэгъар ­хуабжьу ди гуапэ хъуащ.
 •  
 • Щихъ  Болэт.