ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зеиншэхэм я дэрэжэгъуэ

2017-06-10

  • Ди къэралым гулъытэшхуэ щыхуащI зеиншэхэмрэ адэ-анэхэм ямыпIыж сабийхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным. Ар щIагъэ­быдащ 1996 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м къыдэкIа федеральнэ закон №159 ФЗ-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №2-РЗ-уэ 2012 гъэм мазаем и 17-м къыдэкIамкIэрэ. Апхуэдэ цIыхухэр псэупIэкIэ къызэрагъэпэщ я ныбжьыр илъэс 18 ирикъуа иужькIэ. А Iуэху  хъарзынэм егъэщIылIа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ  Лэскэн ­рай­оным  хыхьэ  Анзорей  къуажэм.
  •  
  • ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ ­щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, Лэскэн щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Инжыджокъуэ Сэфарбий, ­къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр. ФэтэркIэ ягъэгу­фIахэр цIыхуи 3 хъурт. Геккиев СулътIан абыхэм ехъуэхъуащ насып, узыншагъэ яIэну, гъащIэм ехъулIэныгъэхэр къыщахьыну. Ар диIыгъащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэми.
  • Геккиев СулътIанрэ Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ фэтэрхэм я IункIыбзэIуххэр иратащ апхуэдэ щIыхь зылъысахэу Апекъуэ Марат, КIунтIыщ ­Мэрем, Табыл Аслъэн сымэ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым хьэщIэхэм къаплъыхьащ псэупIэхэр. Дэтхэнэ фэтэрми метр зэбгъузэнатIэ 34-рэ къокI. Ахэр сыт и лъэныкъуэкIи къызэгъэ­пэщащ.
  • ГЪУКIАКЪУЭ  Инал.