ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩауэцIыкIу Людмилэ и студентхэр пашэщ

2017-06-01

 • Москва ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и художественнэ лицейм и музейм щекIуэкIащ художественнэ творчест-вэмкIэ «Гъуазджэхэм я ассамблее»» Урысей кубокым и XX сабий-щIалэгъуалэ фестивалыр. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм икIа цIыху 500-м щIигъу зыхэ-та фестивалым къыщы- хэжаныкIащ Гъуазджэ-хэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и литературэ къудамэм и студентхэр.
 •  
 • Фестивалыр унэтIыныгъэ зыбжанэу зэщхьэщыхат: живопись, графикэ, къафэ, декоративно-прикладной гъуазджэ, художественнэ сурэт, литературэ. Художественнэ творчествэмкIэ «Гъуазджэхэм я ассамблее» кубокым и фестивалым къызэщIиубыдэрт гъэлъэгъуэныгъэ, зэпеуэ, концерт, егъэджэныгъэ программэхэр. Ар къызэзыгъэпэщахэм я мурад нэхъыщхьэр Урысейм и щIыналъэхэм щыщу зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм я творческэ лэжьыгъэхэр хэIущIыIу ящIынырщ, абыхэм я проект щхьэпэхэр пхагъэкIынымкIэ ядэIэпыкъунырщ, ахэр трагъэгушхуэнырщ, щIэблэм я Хэкур фIыуэ ялъагъуу къагъэхъунырщ, къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэ-хэм щыпсэухэм яку дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм нэхъри зрагъэубгъунырщ, ар ягъэбыдэнырщ, лъэпкъхэм я хабзэ, щэнхабзэ щIэинхэм зрагъэужьынырщ, абыхэмкIэ щIалэгъуалэр зрагъэхъуэжэнырщ.
 • — Урысейм зэфIэкI зиIэ и щIалэгъуалэм ядэIэпыкъунымкIэ, ахэр Iуэхум тегъэгушхуэнымкIэ мы фестивалым и мыхьэнэр къэIуэтэгъуейщ, — къыхигъэщащ Къэрал Думэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI, кинорежиссёр цIэрыIуэ Говорухин Сергей.
 • Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир жиIащ къэралым ис лъэпкъхэм яку дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм зегъэубгъунымкIэ фестивалыр зэрыуасэншэр.
 • Художественнэ литературэмкIэ зэпеуэм цIыху 200-м нэблагъэ хэтащ. Абыхэм ящыщ куэд тхылъеджэхэмрэ критикхэмрэ фIыуэ къацIыхуну хунэсащ.
 • КъэпщытакIуэ гупым хэтащ усакIуэхэу, ЦIыхубэ гъуазджэхэмкIэ Урысей академием хэтхэу Жмачинская ЕленэрэКатковский Борисрэ, усакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэу Шильцин Вадимрэ Берсенов Сергейрэ, тхылъ тедзапIэм и унафэщI Жуков Евгений, сабий тхакIуэ,  УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Осиповэ Наталье, УФ-м и ТхакIуэхэм, ТхакIуэхэмрэ зэдзэкIакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэхэм хэт Ауров Евгений сымэ, нэгъуэщIхэри. Абыхэм зэдэарэзыуэ япэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и 4-нэ курсым щIэс, ЩауэцIыкIу Людмилэ и гъэсэн Таз Азэмэт, и Iэдакъэ къыщIэ-кIа «Киллер» рассказым. КъищынэмыщIауэ, абы етIуанэ увыпIэри къылъагъэсащ «Гъуазджэм и псалъэ» и эссем.
 • Апхуэдэу, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и 2-нэ курсым щIэс, ЩауэцIыкIу Людмилэ и гъэсэн Асадулаевэ Каринэ и «Лифт», «Сезонная любовь», «Жизнь в формате циферблата» рассказ кIэщIхэм япэ, етIуанэ, ещанэ увыпIэхэр къратащ.
 • Фестивалым и продюсер, «Художникхэмрэ иджырей гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэмрэ я союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, Дунейпсо гъуазджэхэм я фондым и Урысей къудамэм и президент Фильков Фёдор пашэ хъуа студентхэм я егъэджакIуэ ЩауэцIыкIу Людмилэрэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и унафэщIхэмрэ къехъуэхъуащ, я гъэсэнхэр зэпеуэм къызэрыщыхэжаныкIам папщIэ. Абы жиIащ студентхэм я цIэр дяпэкIи зэрыIунур, Кавказ Ищхъэрэмрэ Урысеймрэ я прозаикхэм я деж, зэман дэкIмэ, увыпIэфI зэрыщаубыдынур.
 • Фестивалым щытекIуа студентхэр Москва щыщагъэлъапIэкIэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и студентхэри ирагъэблэгъэнущ. Абыхэм щIыхь тхылъхэр, кубокхэр, медалхэр къратынущ. Зэпеуэм увыпIэ къыщызыхьа тхыгъэхэр республикэм и литературэ-художественнэ журналхэм я къыдэкIыгъуэхэм къытрадзэнущ.
 • БжьыхьэлI  Розэ.
 • Сурэтыр Елъкъэн Артур  трихащ.