ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дагъыстэным и махуэхэр

2017-02-10

  • Дагъыстэн Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу щекIуэкIынущ. Абы хэту къызэрагъэпэщыну я мурадщ КIуэкIуэ Юрийрэ Абдулатипов Рэмэзанрэ     я зэIущIэ, Дагъыстэным и ЦIыхубэ Зэхуэсымрэ  КъБР-м и Парламентымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ щыщIадзыну зэхуэс, «Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэр Урысейм и щэнхабзэ къулейм зэрыхэгъуазэр» зэхыхьэр, лъэпкъ IэпщIэлъапщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, театр теплъэгъуэу зэхэгъэува «Си Дагъыстэн» Iуэхугъуэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.