ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щхьэзакъуэ телъхьэпIэ зыщIхэр захуэкъым

2017-02-10

  • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм хэтхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ КАФФЕД-мрэ я зэхуаку къыдэхъуа псалъэмакъым иужьрей зэманым куэд иропIейтей. ДАХ-р хамэ къэралхэм щыIэ Хасэхэм я лэжьыгъэр зригъэуIуу илъэс 25-м щIигъуауэ мэла-жьэ. Псоми ящIэ ди япэ итахэм адыгэ зэгухьэныгъэ иныр къыщIызэрагъэпэщар: щэнхабзэ зэпыщIэныгъэм зегъэужьыныр, хамэ къэралхэм щыхэхэс адыгэхэр зэрыгъэщIэныр, хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ нэхъ зэпыгъуэнэгъу зэхуэщIыныр.
  • А псоми мыхьэнэшхуэ яIэщ ди лъэпкъым и псэкупсэ къулеягъыр, бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр, щэнхабзэр хъумэнымкIэ. ДАХ-м и лэжьыгъэр сытым дежи зыхуэгъэпсауэ щытар адыгэхэр щыпсэу щIыналъэхэм я къэрал кIуэцI Iуэхухэм хэмыIэбэу, политикэ хэмыту, цIыхухэр зэпэгъунэгъу щIыныр, лъэпкъхэмрэ къэралхэмрэ щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зэпыщIэныр, я зэхуаку дзыхь дэлъыныр аращ. А къэралхэм я политикэр, псэукIэр зэрызэщхьэщыкIым ипкъ иткIэ, ДАХ-м цIыхухэр зэрызэпищIэжын Iэмал нэхъыщхьэу къигъэсэбэпын хуейр щэнхабзэращ. Дэ дыхэIэбэркъым адрей къэралхэм я политикэ Iуэхум, езыхэри дыдейм къыхэIэбэу ддэнукъым.
  • Урысей Федерацэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм сыт щыгъуи къэрал дэIэпыкъуныгъэ кърет. Адыгэ лъэпкъым и хабзэмрэ хуитыныгъэмрэ къэрал жыпхъэ нэхъыщхьэхэм изагъэу зэтеублащ, политикэ, щэнхабзэ, бзэ я лъэныкъуэкIэ хуиту — аращ ди адэжьхэм къытхуагъэна щIэиныр щIытхуэхъумари, псэкупсэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм зыщIедгъэужьыфари.
  • Дунейпсо Адыгэ ХасэкIэ зэджэр абы и тхьэмадэракъым икIи абы и къуэдзэ-хэм я закъуэкъым. Ар псом япэу ДАХ-м хыхьэ къудамэхэмрэ абыхэм щылажьэхэмрэщ. Нобэрей къиинхэр щхьэзакъуэ телъхьэпIэ зыщIхэм дэ драгъусэкъым. Хасэшхуэм и ехъулIэныгъэхэри и щыщIэныгъэхэри зыдалъагъупхъэр ар къызэзыгъэпэщахэмрэ лэжьыгъэр езыхьэкIхэмрэщ. ИкIи КАФФЕД-р ДАХ-м хыхьэ хасэ къудамэхэм щIадэмылэжьэн щхьэусыгъуэ тлъагъуркъым. Апхуэдэуи а Хасэхэм я зэхуаку лъэпощхьэпо гуэр дэлъу къэтлъытэркъым. КАФФЕД-мрэ ДАХ-м и унафэщIхэмрэ я зэхуаку къыдэхъуар Уставым къызэрыщыгъэлъэгъуауэ зэфIэпх хъуну Iуэхущ.
  • Ди лъэныкъуэкIэ дыхуэхьэзырщ КАФФЕД-м и тхьэмадэ Хьэгъундокъуэ Яшаррэ абы и къуэдзэхэм-рэ депсэлъэну, адэкIэ дызэрызэдэлэжьэну жыпхъэхэр дубзыхун папщIэ. ИкIи си фIэщ мэхъу Урысейм щыIэ адрей зэгухьэныгъэхэри ДАХ-м и Iэтащхьэхэри зи гугъу тщIы гугъуехьыр къызэнэкIыным зэрытелэжьэнур.
  • Сэхъут  Аскэр,
  • Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм
  • и тхьэмадэм и къуэдзэ. Бжьэдыгъукъалэ