ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псей щапIэхэм къахохъуэ

2016-12-06

  •  ИлъэсыщIэ псейхэр щащэ щIыпIэхэм къахохъуэ.
  •  «Дубки» бэзэр дыхьэпIэм къыщызэIуаха сату щIыпIэм мы махуэхэм япэ псейхэр кърашалIэу щIадзащ. «Хабзэм къигъэув мардэ псоми дытету ди къалэныр дгъэзэщIэнущ. Дэ псейхэм нэмыщI, уэздыгъейхэри диIэщ. Ахэр узыншэщ, щIэращIэщ. Ди щэхуакIуэхэм яIэнущ зыхэдэн» — жаIэ сату зыщIхэм.
  • ЩхъуантIагъэхэр щагъэкIыу Белэ Речкэ дэт IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр цIыхухэм я лъэIу псори зэрагъэзэщIэным хущIокъу: псейхэм  тегъэувапIэ хуащI, илъэсыщIэ  псейр мыгъужу  нэхъыбэрэ щытын папщIэ щыIэ Iэмалхэм щагъэгъуазэ. Абдеж дыдэм щэхуакIуэхэм щагъуэтынущ кхъуэщыным ираса псей лъахъшэ цIыкIухэри.
  • Мы сату щIыпIэр сыткIи тыншщ,    псом хуэмыдэу «Кавказ» федеральнэ гъуэгур зи зекIуапIэхэмкIэ.
  • ШЭРЭДЖ Дисэ.