ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэ насып, узыншагъэ быдэ фиIэну!

2016-07-05

  • ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу НэщIикIыж махуэ лъапIэмкIэ адыгэхэм псоми си гуапэу сывохъуэхъу.
  • ГугъапIэ, унагъуэ насып, узыншагъэ быдэ фиIэну, фи унагъуэхэм мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ, ефIэкIуэныгъэ илъыну Тхьэм жиIэ!
  • ПщIэ къыфхуэзыщI,
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ
  • Сэхъурокъуэ  Хьэутий.