ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо чемпион Жантегуэл Заур

2016-05-19

  • Джиу-джитсумкIэ профессионалхэм я дунейпсо чемпионат иджыблагъэ Абу Даби къалэм щекIуэкIащ.  Абы текIуэныгъэ къыщихьащ Тэрч къалэ щыщ Жантегуэл Заур. Зэхьэзэхуэм хэтащ дуней псом къикIа спортсмен лъэщу миным щIигъу.
  •  
  • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту чемпионатым щыбэна, зи хьэлъагъыр килограмм 77-м нэблагъэ адыгэ щIалэм и япэ зэIущIэр дригъэкIуэкIащ Бразилием и лIыкIуэм. Заур щIэдзапIэм тригъэгушхуэри, къыкIэлъыкIуэу бжыгъэшхуэкIэ хигъэщIащ Швециемрэ Мексикэмрэ я лIыкIуэхэр. Финал ныкъуэ зэIущIэм Жантегуэлым къыщыпэщIэхуа Костэ Рикэ щыщ спортсменым зы Iэмали иритакъым.
  • Финал зэIущIэм Жантегуэлыр щыIущIащ урысей командэ къыхэхам къыдыхэт Шайдаев Ренат (Дагъыстэн). Абыи Заур текIуащ икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Жантегуэл Заур иджырей дунейпсо чемпионатым кIуэнымкIэ щIэгъэкъуэн къыхуэхъуащ Хьэрэдурэ Заурбийрэ Къуэдзокъуэ Юрийрэ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.