ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IутIыж Борис и цIэкIэ

2016-01-30

  • Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъу Думэн (Iэдэмей) Акилэ къыхилъхьэри, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ «Адыгэ псалъэ» газетымрэ даIыгъри, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу нэгъабэ екIуэкIащ ди адыгэ литературэм къыщIэтаджэ, илъэс 17-м къыщыщIэдзауэ илъэс 30-м нэс зи ныбжь тхакIуэ щIалэхэм я зэпеуэ. Абы къагъэхьа рассказхэмрэ новеллэхэмрэ хэплъащ къэпщытакIуэхэм яхэтахэу УФ-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ГТРК-м и унафэщI Фырэ Руслан (къэпщытакIуэхэм я тхьэмадэ), УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэ-ныгъэм и тхьэмадэ Мэзыхьэ Борис, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ, кри-   тик Къэрмокъуэ Хьэмид, «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель, тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ Хъуажь Фахъри, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэмыку Жаннэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом и редактор, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Аброкъуэ Бэллэ сымэ.
  • КъэпщытакIуэхэм къызэрагъэнэIуамкIэ, зэпеуэм къагъэхьа тхыгъэхэм яхэтт ящIэлъ гупсысэкIи, я къэIуэтэкIэкIи, я сюжет ухуэкIэкIи гунэс пщыхъухэр. Япэ увыпIэр Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Беслъэней къуажэм щыщ усакIуэ ныбжьыщIэ, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ ГъукIэкъул Иринэ и «Мы гъэм мэракIуэр мышущ» рассказым хуагъэфэщащ (сом мин 75-рэ). Мыр абы и япэ рассказщ. Арами, ар тхэным хуэIэижь хъуа, ныбжь зиIэ тхакIуэ гуэрым и Iэдакъэ къыщIэкIа фIэкIа пщIэнукъым.
  • ЩIэджыкIакIуэхэм Иринэ и усэхэмкIэ яцIыхуу щытамэ, Бахъсэн районым хыхьэ Къэсейхьэблэ щыщ Тажджэ Замир и цIэр япэу зэхахыу арат. ГущIэгъум, зэхэщIыкI лъагэм укъыхуезыджэ абы и «Удзыфэу ла тыкуэн цIыкIу» рассказыр къэпщытакIуэхэм ягу ирихьащ икIи зэдэарэзыуэ етIуанэ увыпIэр (сом мин 50) хуагъэфэщащ.
  • Горький Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтыр къэзыуха НафIэдз Мухьэмэд и  «Гум и фэбжь» рассказым ещанэ увыпIэр (сом мин 30) хуагъэфэщащ.
  • ЕплIанэ увыпIэр (сом мин пщIырыпщI) зэдагуэшащ — «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу Щомахуэ Залинэ, Гугъуэт Заремэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэвжокъуэ Людмилэ, Адыгэ Республикэм и Куэшхьэблэ къуажэм щыщ Сихъу СулътIан сымэ. КъыкIэлъыкIуэ увыпIэр (сом мин тхурытху) хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом и лэжьакIуэ Джэдгъэф Беслъэн, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ КхъуэIуфэ Рабия,   КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтыр къэзыуха Кушбокъуэ Маринэ сымэ.
  • Драматург цIэрыIуэ IутIыж Борис и щIыхькIэ екIуэкIа зэпеуэм хэтахэм ди гуапэу дохъуэхъу икIи я тхыгъэ купщIафIэхэмкIэ дяпэкIи  дагъэгуфIэну  дащогугъ.