ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэныншэ лъэхъэнэр иухрэ?

2016-01-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым пашэныгъэр щызыIыгъ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренер-хэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, бэрэжьей кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщызэхуэсыжащ. Япэ махуищыр трагъэкIуэдащ спортсменхэм я узыншагъэр къэпщытэным. АдэкIэ зыгъэсэныгъэхэм щIадзэнущ.
 •  
 • «Спартак-Налшык» ПФК-м и генеральнэ директор Бышэн Азрэт, КIэлъыплъакIуэ советым и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий, КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч сымэ ди командэм хэтхэм яIуощIэ.

  Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм футболымкIэ зэхьэзэхуэхэр бжьыхьэ-гъатхэ гъэпсыкIэм тету иужьрей илъэсхэм йокIуэкI. 2015/2016 гъэхэм я зэпеуэм и япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» фIы дыдэу кърихьэлIащ. Зэхэта джэгугъуэ 16-м ящыщу 13-м ди щIалэхэр щынэхъыфIащ, 2-м щызэрытегъэкIуакъым икIи зэ закъуэщ къызэрыщыхагъэщIар. А псоми я фIыгъэкIэ нал-шыкдэсхэм зэхьэзэхуэм бжьыпэр щаIыгъщ. Яужь къитым ахэр очкоищкIэ япэ ищащ, зы джэгугъуэкIэ нэхъ мащIэ ирагъэкIуэкIа пэтми.

 • Куэдым ящIэжу къыщIэкIынщ илъэситI ипэкIэ «Спартак-Налшыкыр» езыр-езыру япэ дивизионым къыхэкIы-  жу етIуанэм къызэрекIуэтэхар. Щхьэусыгъуэр гъуэгуа-нэ кIыхь (Калининград щыщIэдзауэ Владивосток нэс) зэрызэпачын мылъку зэрамыIэрт. КъуэкIыпIэ Жыжьэм зэ кIуэн папщIэ налшыкдэсхэм сом мелуанитIым щIигъу трагъэкIуэдэн хуейт. ЕтIуанэ дивизионым Iуэхур щынэхъ тыншщ — абы зэхьэзэхуэр щыпсэу щIыналъэм теухуауэ щыгуэшащи, гъуэгупщIэу ихьыр хэпщIыкIыу нэхъ мащIэщ. АрщхьэкIэ «Спартак-Налшыкым» и зэфIэкIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэм я хъуэпсапIэхэмрэ иджыпсту зыхэт гупым къакъуз. Абыхэм нэхъыбэ яхуэфащэщ. АрщхьэкIэ экономикэм зыщызыубгъу кризисым гугъапIэ куэд къигъэнэжыркъым. ХэкIыпIэр — зэхьэзэ-хуэр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэнырщ.
 • Зы илъэси къанэркъым гъуэгуанэшхуэ зэпачым трагъэкIуэдэн мылъку зэрахуримыгъэкъум къыхэкIыу Урысей Федерацэм и япэ дивизионым хэт командэ гуэрхэр мыкIуэдыжу е нэхъ лъахъшэу къемыIэбыхыу. «Спартак-Налшыкым» къищынэмыщIауэ, апхуэдэу иужьрей лъэхъэнэм къащыщIащ Элиста и «Уралан»-м, Владикавказ и «Алания»-м, Волгоград и «Ротор»-м, нэгъуэщI куэдми. Аращ къыщIыхалъхьауэ иджыпсту ткIийуэ щIытепсэлъыхьыр щхьэж зыхиубыдэ щIыналъэм теухуауэ япэ дивизионыр гупищу зэпыудыным — «КъуэкIыпIэ», «Курыт», «КъухьэпIэ». Ар тэмэму зэфIагъэкIатэмэ, урысей футболым зэрыщыту ифI къыхэкIынут икIи гъуэгуанэ кIыхь зэпычыным мылъку лей трамыгъэкIуадэу псори хъарзынэу зэхьэзэхуэм хэтыфынут.
 • Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэм щыгугъыу къыщIэкIынущ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэри. Мы илъэсым и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ахэр IущIащ икIи я зэфIэкIым елъытауэ ищхьэкIэ дэкIуэтеинумэ, щIэгъэкъуэныгъэ зэрагъуэтынур къыгурагъэIуащ. Абы щыгъуэми Урысей Федерацэм спортымкIэ и министр Мут-   ко Виталий IущIэу, япэ дивизионыр гупищу зэпаудмэ зэрынэхъыфIыр гуригъэIуэну ди республикэм и унафэ-щIым лъэIукIэ зыхуагъэзащ. А жэрдэмыр УФ-м и адрей субъектхэм я Iэтащхьэхэми зэрыдаIыгъынум шэч хэлъкъым, сыти жыIи, футболыр цIыху мелуанхэр дэзыхьэхщ.
 • ГурыIуэгъуэ къызэрытщыхъуамкIэ, зы къалэни имыIэу «Спартак-Налшыкыр» Урысей Федерацэм и футбол лъащIэм зэриса лъэхъэнэр иухащ. Иджы ар щIэбэн хъунущ увыпIэ лъагэхэм, ищхьэкIэ зэрыдэкIуэтеинум щымышынэу. Абы папщIэ зыхуеину псори щыIэщ… мылъкум къищынэмыщIа. Ауэ япэ дивизионыр ягуэшмэ, ари нэхъ къэгъуэтыгъуафIэ хъунущ, иджыри къэс ягъэкIуэдам куэдкIэ зэрыщхьэщымыкIынум къыхэкIыу.
 • ЗэрызиIэтынум и лъабжьэр «Спартак-Налшыкым» игъэтIылъакIэщ. Абы иджыпсту щызэхуэсащ зэфIэкI хъарзынэ зиIэ футболистхэр. Пэжщ, джэгупIэ губгъуэм къихьэхэм я нэхъыбэр зэкIэ нэгъуэщI щIыпIэм кърашахэрами, абыи зы Iэмал гуэр къыхуагъуэтынщ.
 • Ди командэр отпуск нэужьым къызэхуэсыжа къудейщ икIи абы къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм я гугъу пщIыну пасэIуэщ. ЗэкIэ зи хъыбар къэIуар гъуащхьэтет Городовой Алексей и закъуэщ — Тулэ и «Арсенал»-м яшауэ къыщыкIэлъоплъ.
 • «Спартак-Налшыкым» профессионал футбол клубым и генеральнэ директору иджыблагъэ Бышэн Азрэт зэрагъэувами гугъэфIхэр уегъэщI. Гуп лъэрызехьэхэм хэту топ мыджэгуами, а спорт лIэужьыгъуэм абы лъагъуныгъэшхуэ хуиIэщ икIи КъБР-м и Правительствэм и командэм и пашэу утыку къихьэ зэпытщ. Республикэм финансхэмкIэ и министру, къэрал мылъкур зэригъакIуэу зэрыщытам и сэбэпи иджы зыпэрыхьа Iуэхум екIын хуейщ.
 • Аращи, и гугъэфIхэр къэщIэрэщIэжауэ «Спартак-Налшыкым» зыгъэсэныгъэхэм щIедзэж. 2015/2016 гъэхэм я зэхьэзэхуэм щыщу къыхуэнэжа джэгугъуи 10-р жэуаплыныгъэшхуэ пылъу абы иригъэкIуэкIыну дыщогугъ. Апхуэдэу къэхъумэ, япэ дивизионыр ди Iэрылъхьэщ.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.