ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъалэныщIэхэр егъэнаIуэ

2015-12-08

  • Илъэс къэси хуэдэу, УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъэгъазэм и 3-м Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым зыхуигъэзащ. Къэрал зыужьы­ныгъэм и унэтIыныгъэ куэд къыщыгъэнэIуа Зэры­зыхуигъазэм щынэхъыщхьэхэм ящыщщ экономикэмрэ къэрал щIыб политикэмрэ епхахэр. Абыхэм къадэкIуэу абы къыщыгъэлъэгъуащ щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ ехьэлIа Iуэхугъуэхэри.
  •  
  • Ди къэралым щекIуэкI демографие политикэм мыхьэнэшхуэ щызиIэхэм ящыщу Президентым къыхигъэщхьэхукIащ школ кIуэгъуэ ныбжьым щадэлажьэ IэнатIэр адэкIи егъэфIэкIуэн зэрыхуейр. Дэфтэрым зэрыщыжыIамкIэ, блэкIа илъэси 3-м къриубыдэу сабий садхэм кIуэну Iэмал ягъуэтащ иджыри цIыкIу мин ­800-м щIигъум, ауэ а унэтIыныгъэр дяпэкIи гулъытэншэ ящIынукъым.
  • Сабий зэчиифIэхэр лъэпкъыр зэрыгушхуэ хъугъуэ­фIыгъуэу зэрыщытыр къыхигъэщу, Президентыр тепсэлъыхьыжащ Сочэ щыIэ «Сириус» ныбжьыщIэ центрым щекIуэкIа зэIущIэ хьэлэмэтым икIи жиIащ ипэжыпIэкIэ гупсысэ хьэлэмэт, мурад лъагэхэр зиIэ щIэблэ къэралым къызэритаджэр, абыхэм я ехъулIэныгъэхэм ар икъукIэ зэрыщыгуфIыкIыр. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрыт дэтхэнэми къытхуэгъэзащ абы и псалъэхэр: «Иджырей школакIуэм щIэныгъэ куу, творческэ зыужьыныгъэ лъагэ игъуэтын папщIэ, Iэмал псори етын хуейщ, ар зыщыпсэу щIыпIэмрэ къызыхэкIа унагъуэм ябгъэдэлъ мылъкумрэ емылъытауэ».
  • Зэрызыхуигъазэм увыпIэ хэха щеубыд егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэр къызыхуэтыншэу лэжьэн папщIэ, зы­хуей-зыхуэныкъуэ техникэрэ IэмэпсымэхэмкIэ нэсу къы­зэгъэпэщыным. Президентым зэрыжиIамкIэ, еджа­пIэхэр, гъэсапIэхэр егъэфIэкIуэным, зэгъэпэ­щыжыным, щIэхэр ухуэным илъэс къакIуэ хухахынущ фе­деральнэ мылъкум щыщу сом мелард 50-м нэс. Къи­нэмыщIауэ, дэфтэрым къыщыгъэлъэгъуащ егъэ­джэныгъэм и фIагъым хэгъэхъуэнымкIэ, егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм къыщыIэтынымкIэ, ныбжьыщIэхэм щIэныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтынымкIэ, экономикэр зы­хуэныкъуэ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырынымкIэ дяпэкIэ лэжьыпхъэхэр.
  • ЖыпIэнурамэ, УФ-м и Президентым УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар ди дежкIэ мурадыщIэхэр дэзыгъэщI, лъагапIэщIэхэр зыIэрыдгъэхьэным дыкъыхуезыджэ дэфтэр нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Апхуэдэу абы къыщыгъэлъэгъуа куэдым тетщIыхьынущ илъэсыщIэм щызыхуэдгъэувыжыну ­къалэнхэри.
  • ШЫБЗЫХЪУЭ Иннэ,
  • УФ-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Нарткъалэ дэт курыт школ №2-м и унафэщI.