ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псэ хьэлэл зиIа бзылъхугъэ

2015-11-11

  • Налшыкдэсхэу Мэкъуауэхэ Iэмырбийрэ Ленэрэ (Жыгунхэ япхъут) зэгурыIуэрэ зэдэIуэжрэ зэрылъ унагъуэ дахэу зэдэпсэуащ илъэс 40-м щIигъукIэ. Унагъуэм и шхэпст абы ис дэтхэнэми зи IэфIагъ, хуабагъ лъызыгъэсу щыта бзылъхугъэ щыпкъэр — щхьэгъусэ пэж, анэ гумащIэ, анэшхуэ IэфI Ленэ. Мы махуэхэм илъэси 3 ирокъу ар дунейм зэрехыжрэ…
  • ГъащIэ дахэ, насыпыфIэ къызэдагъэщIащ Iэмырбийрэ Ленэ-рэ. ПщIэрэ нэмысрэ яку дэлъу, зэхуэгуапэу, унагъуэр зэрагъэбыдэным хущIэкъуу зэбгъэдэтащ зэщхьэгъусэхэр. Я IэщIагъэкIи зэпэгъунэгъут а тIур: технологхэт. Iэмырбий абы щыхуеджащ ди къэралым и щыхьэр Москва дэт, Плехановым и цIэр зезыхьэ еджапIэ нэхъыщхьэм. Ленэ а IэщIагъэр щызригъэгъуэтат Налшык дэт технологие техникумым. Зи IэщIагъэр гурэ псэкIэ къыхэзыха дэтхэнэми хуэдэу, ахэр илъэс куэдкIэ абы ирилэжьащ, фIыщIэрэ щытхъурэ пылъу.
  • Зыпэрыт IэнатIэм щаIэ ехъулIэныгъэхэм къадэкIуэу, абыхэм гулъытэшхуэ хуащIырт я бынхэр адыгэ хабзэрэ нэмысрэ яхэлъу зэрагъэсэным, IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ зэрырагъэгъуэтыным. Iэмырбийрэ Ленэрэ япхъу Анжелэ КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр ехъулIэныгъэкIэ къиухри, и щIэныгъэм Санкт-Петербург щыхигъэхъуэжащ. Ар иджыпсту и унафэщIщ а къалэшхуэм щыIэ поликлиникэхэм ящыщ зым. Зэщхьэгъусэхэм я къуэ Мухьэмэди щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым. Ар и пашэщ «Стройторг» сату IуэхущIапIэм. Я бынхэм я мызакъуэу, абыхэм къащIэхъуэ щIэблэми гулъытэшхуэ хуащIырт нэхъыжьыфIхэм. Псом хуэдэжтэкъым Ленэ: ар егъэлеяуэ анэшхуэ IэфIт, псалъэ гуапэхэр зи куэд, псэ хьэлэл зиIэ бзылъхугъэ Iэщабэ-Iущабэт. Ленэ апхуэдэ дыдэу яхуэгуапэт и благъэхэми Iыхьлыхэми.
  • ЦIыхуфIу, гу къабзэ-псэ къабзэу дунейм тета Ленэ и фэеплъ нэхур яхъумэ щхьэгъусэ пэжу ар зиIа Iэмырбии, и бынхэми, абыхэм къащIэхъуэ щIэблэми. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI, дунеягъэкIэ Тхьэм къимыгъэхъуапсэ.
  •  
  • КЪАРДЭН Маритэ.