ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2014-01-30

  • Индием ягу къыща­гъэкIыж къэралым и щхьэхуитыныгъэм зи псэр щIэ­зытахэр. Лъэпкъ-щхьэ­хуитщIыжакIуэ зэщIэ­хъее­ныгъэм и пашэ Ганди Махатмэ щаукIа махуэм тра­гъэхуащ.
  • США-м и астронавт хэкIуэдахэм я фэеплъ ма­хуэщ.
  • 1863 гъэм Урысейм унафэ къыщащтащ цIыхум судкIэ удын ебдзынуи, дамыгъэ тебдзэнуи хуит уимыщIу.
  • 1930 гъэм Москва уэзджынэшхуэхэм щеуэну хуит зымыщI унафэ къащтащ.
  • Политик цIэрыIуэ, Узбекистаным и президент Каримов Ислъам и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
  • ЩIышылэм и 30-м Москва щекIуэкIынущ V дунейпсо мэкъумэш конференцыр, «Фейдэр здэщыIэр» зы­фIащар.
  • Сочэ къы­щызэ­Iуахынущ ЩIымахуэ Джэгухэм хэтынухэр щыпсэуну Олимп ­къуажэр.
  • Дунейм и щытыкIэнур
  • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градус 16 — 15, жэщым градус 17 — 15 щыхъунущ.