ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Спорт хъыбархэр

2013-08-03

 • Шахматхэр
 •  Къармэ Мажмудин япиплIым хохьэ
 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым и къудамэу Тэрч куейм щыIэм ще­кIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ зэпеуэ. Абы кърихьэлIащ Став­рополь краймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я спортсмени 179-рэ, илъэси 7 — 17 ныбжьым хиубыдэу.
 •  
 • МахуитIкIэ екIуэкIа зэпеуэм Прохладнэ муниципальнэ  ­ щIыналъэм и «Колос» сабий-ныбжьыщIэ спорт школым и бэнакIуэу 9-м бжьыпэр щаубыдащ, 14-м етIуанэ, аргуэру 14-м ещанэ увыпIэхэр къахьащ.
 • Зэхьэзэхуэм щытекIуахэм ящыщщ ЦIагъуэ Хьэмидбий и гъэсэнхэу Еланский Леонард, ШанкIэ Аслъэнбэч, Вэрокъуэ Аслъэн, Къумахуэ Арсен, Курдыгъу Азэмэт, Мысрокъуэ Къантемыр, ПщыукI Темырлан сымэ, IутI Аслъэн и гъэсэнхэу Тхьэлыджокъуэ Ясинрэ Тхьэмокъуэ Хъусенрэ.
 •  Уардэ Женя.
 •  
 • Параплан
 • Шэджэм аузым зыщагъасэ
 • КъБР-м Авиацэ псынщIэмкIэ и федерацэм и парадромыр гъэлъэтэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хуэщIа республи­кэм и утыку закъуэщ. Абы щрагъэкIуэкI зэхьэзэхуэхэр аэро­нав­тикэмкIэ дунейпсо ассоциацэм и планым хагъэхьэ икIи дунейпсо мыхьэнэ егъуэт.
 •  Шэджэм аузым щызэхашэ парапланеристхэм я фестивалхэм, зэхуэсхэм, нэгъуэщI спорт зэхьэзэхуэхэм, щIыуэпс телъыджэм дихьэх Урысейм и къалэхэм, нэгъуэщI къэралхэм я цIыху минхэр илъэс къэс зэхуашэс. Инструктор-IэщIагъэлI Шпак Александррэ Рудницкая Аннэрэ парапланеристхэр ягъасэ. «Лъэхъэнэ къэс цIыхуи 5-6 зыхэт гупым дадолажьэ. ЩIалэгъуалэр параплан спортым къыхыдошэ. Лъэтэн и пэ къихуэу, инструкторхэм Iэмал имыIэу ду­нейм и щытыкIэр къалъытэри парапланкIэ зызыIэтынухэм чэнджэщхэр ират. Гукъыдэж зиIэ балигъ дэтхэнэми, спорт зыгъэсэныгъэ куу имыIэми, парапланкIэ лъэтэну Iэмал иIэщ, — къыджиIащ Федерацэм и президент Мушкаев Марат.
 • ПарапланкIэ лъэтэным и лъэхъэнэр накъыгъэм и 1-м къы­зэ­Iуах­ри, жэ­пуэгъуэм и кIэ хъуху йокIуэкI. бгылъэ щIыпIэм къы­­­щы­лъэ­тыхьынымкIэ мэкъуауэгъуэ, бадзэуэгъуэ, шы­щхьэIу мазэхэр нэ­хъыфIщ икIи парапланым метр 1000-кIэ зе­Iэтыф. Спорт зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щра­гъэ­кIуэкI накъыгъэ, фо­кIадэ, жэпуэгъуэ мазэхэм.
 • Шэджэм Синэмис.
 •  
 •  БэнэкIэ хуит
 • Прохладнэдэсхэр ятокIуэ
 • Дон Iус Ростов къалэм щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Бондаревский Игорь шахмат псынщIэмкIэ и фэеплъ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и лIыкIуэхэу мызэ-мытIэу республикэм и чемпион хъуа Къармэ Мажмудинрэ Ким Павелрэ.
 •  Псори зэхэту зэпеуэм кърихьэлIащ шахматисти 129-рэ.
       Абыхэм ящыщу 15-р дунейпсо гроссмейстерхэщ, 30-м щIигъур спортым и мастерхэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къармэ Мажмудин ехъулIэныгъэ хъарзынэ зыIэригъэхьащ. Очко 11-м щыщу 7-р къихьри, 2 — 4-нэ увыпIэхэр ядигуэшащ ду­ней­­псо мастерхэу Захаров Александррэ (Урысей) Игнатов Викторрэ (Украинэ). Ахэр зыхэта ветеранхэм я зэхьэзэхуэм­ Украинэм щыщ дунейпсо гроссмейстер Кузьмин Геннадий бжьыпэр щиубыдащ.
 • Ким Павел текIуахэмрэ саугъэт зыхуагъэфэщахэмрэ яхэхуакъым, ауэ и рейтингым пункт 25-кIэ хигъэхъуащ.
 •  Гъэунэ Светланэ.