ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Журналистхэм фIыщIэ хуащI

2013-07-16

  • «Псори дызэхыхьэнщи, ди лъэпкъэгъухэм дадэIэпыкъунщ» къыхуеджэныгъэм щIэту иджыблагъэ ДАХ-м и жэрдэмкIэ Налшык Дунейпсо адыгэ зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ зауэ лыгъейм хэт Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, абыхэм ящыщу хэкужьым къэзыгъэзэжыфахэм ядэIэпыкъуным. Зэхыхьэр зэрекIуэкIам теу­хуа теленэтыныр зыгъэхьэзыра телевиденэм и лэжьакIуэхэр «Трек» шхапIэм щагъэлъэпIащ.
  • Сэхъурокъуэ Хьэутий ДАХ-м и ЩIыхь тхылъыр Хъуэжэ Жан ирет.

    ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къыхигъэщащ республикэм и хъыбарегъащIэ Iэна­тIэхэм я лэжьакIуэхэм щхьэх, жэщ-махуэ ямыIэу щIы­налъэм къыщыхъу-къыщыщIэ Iуэхухэр пэжу къызэрагъэлъа­гъуэр, цIыхубэм я деж зэрынахьэсыр.

  • — Газетхэм, журналхэм, телевиденэм и лэжьакIуэхэм цIыху­хэм я псэукIэр, ахэр зыхуэфI-зыщыщIэхэр пэжу къызэрагъэ­лъагъуэр узыгъэгуфIэщ. Творческэ лэжьыгъэ пэрыт дэтхэнэми хуэдэу, хъыбарегъащIэ Iэна­тIэр зезыхьэхэми щIэныгъэ, зэфIэкI ябгъэдэлъщ, — жиIащ Сэхъу­рокъуэм. — ЦIыхубэм я Iуэху­щIа­фэхэр, я гугъапIэхэр журналистхэм къызэраIэтым сфIэгъэ­щIэ­гъуэну сыкIэлъоплъ. Дауи, гуапэщ апхуэдэ лэжьы­гъэ мытыншыр къазэрехъулIэр. Къыхэгъэщыпхъэщ, а Iуэхур зэры­кIуатэр унафэщI­хэм зы­къомкIэ зэрелъытари.
  • Сэхъурокъуэ Хьэутий республикэм и телевиденэм, газетхэм я лэ­жьа­кIуэхэм фIыщIэ яхуи­щIащ, зэ­хы­хьэр зэрекIуэкIам теухуа хъыбархэр цIыхубэм деж зэры­на­хьэсам папщIэ. КъБР-м и Правительствэм, КъБР-м ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ Iэна­тIэ­хэм­кIэ, жылагъуэ, дин зэгу­хьэ­ны­­гъэ­хэм­кIэ и министерст­вэм,              ДАХ-м я щIыхь тхылъхэмрэ сау­гъэтхэмрэ зыхуагъэфэщахэм Сэхъу­рокъуэ Хьэутийрэ министр Къумахуэ Мухьэдинрэ иратыжащ. Саугъэт щхьэхуэхэр хуагъэфэщащ газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Аттаев Жамал, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Болэт Арсен, Къардэн Мухьэмэд, «1 КъБР» ТВ-м и тхьэмадэ Дроздов Игорь сымэ.
  • Къумахуэ Мухьэдин Сэхъурокъуэ Хьэутий фIыщIэ хуи­щIащ журналистхэм гулъытэ къазэрыхуищIам папщIэ. Министрыр телевиденэм и лэжьа­кIуэхэм, журналистхэм ехъуэ­хъуащ ехъулIэныгъэ, узыншагъэ яIэу я IэнатIэр ирахьэкIыну.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.