ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: Ди зэхуаку дэлъ пщIэмрэ дзыхьымрэ зэтедгъэувэжын хуейщ

2013-03-14

 • Ди газетым зэрытетащи («АП», мазаем и 27), «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ дарэгъу организацэм и жэрдэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ эксперт-щхьэхуит, «Куржым и гугъапIэхэр» экономикэ программэм и унафэщI, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Гиорхелидзе Демур, Евразие институтым и лIы­кIуэ, публицист Апхаидзе Шота, «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ Iуэ­ху­щIа­пIэм и унафэщI, Москва къалэм дунейпсо зэхущытыкIэхэмкIэ и къэрал институтым Кавказыр джынымкIэ и центрым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Силаев Николай сымэ.
 • Куржы къэралыгъуэм и лIыкIуэхэр къызытекIухьар Кавказ Ищхъэрэм щекIуэкI     Iуэ­хухэр зрагъэщIэну, цIыхухэм я гупсысэкIэм зыщагъэгъуэзэну, езыхэм я Iуэху зытетыр гъунэгъу хэгъуэгухэм щыпсэухэм ирагъэщIэну арат. Ахэр КъБКъУ-м щаIущIащ егъэ­­джакIуэхэмрэ студентхэмрэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым, КъБР-м и Жыла­гъ­уэ палатэм щыIахэщ.
 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ абы и унафэщI Тау Пщы­къан, абы и къуэдзэ Аттаев Жэмал, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэу Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ, «Вече» урыс щэнхабзэ зэгухьэны­гъэм и Iэтащхьэ Канунников Анатолэ, КъБЩIИ-м и унафэщI Иуан Петр, КъЖЗЗС-м и тхьэмадэ Къалмыкъ Жылэбий, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Заурбий сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • ДАХ-м и тхьэмадэм зэIущIэм щыжиIар къызэщIэгъэстакIуэ зыбжанэм зэхьэ­кIауэ цIыхубэм зэрыхагъэIуам къыхэкI­кIэ, тыдодзэ Сэхъурокъуэ Хьэутий къипсэлъар.
 • «ПщIэ зыхуэтщI ди хьэщIэ лъапIэхэ,   Куржым и лIыкIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыкIуар мыхьэнэ ин зиIэ Iуэ­хущ. 1993 гъэм, Шевардна-дзе Эдуар­д и тетыгъуэм и иужьрей мазэхэм ирихьэлIэу, екIуэкIа «Туризмым и гъуэгукIэ Кав­казым — мамырыгъэ» дунейпсо зэхы­хьэм хэтыну ди лъахэм никIа лIыкIуэхэм сраунафэщIу Тбилиси сыщыIат. КъБР-м и унафэщIхэм ящыщхэр абы лъандэрэ нэкIуакъым фи деж.
 • Ди жагъуэ зэрыхъущи, иужькIэ куржы-абхъаз зэпэщIэтыныгъэхэр къэ­хъейри, ди зэхущытыкIэхэм захъуэжащ. ЗэрыжаIэщи, зэманым псори зэрегъэзэхуэж. Сэ сызэрегупсысымкIэ, нэ­хъыщ­хьэр блэкIам и щыуагъэхэм къы­тед­­мыгъэзэжынырщ.
 • Зы лъэныкъуэкIэ къапщтэмэ, дэ гуапэ тщыхъун хуейщ Куржы Парламентым адыгэхэм лъэпкъкIуэд къазэ­ры­хуэ­кIуар къызэрищтар. НэгъуэщI лъэ­ны­къуэкIэ къапщтэмэ, дэ ди тхыдэм фIыуэ дыщыгъуазэщ, ди лъэпкъым и къе­кIуэ­кIыкIар зыхуэдэр дощIэ. Абы ипкъ иткIэ, зыми хуитыныгъэ иIэкъым Урысейм худиIэ къэралкIуэцI зэпыщIэныгъэхэм къыхэIэ­бэну, Iуэху мыщхьэпэхэм ды­къы­хура­джэ­ну.
 •  Дэ, псалъэм папщIэ, Осетие Ипщэми Абхъазми дыкIуэурэ фи лъэпкъ зэху­щы­ты­кIэхэм дыхэIэбэркъым, аб­хъазхэр ди къуэшу, ди щIалэ 64-м я щхьэхэр а зауэм халъхьауэ щыт пэтми. Абы ипкъ иткIэ, а Iуэхум тIэкIу дыхуэвгъэсакъ.
 • ДяпэкIэ, мы Iуэхум нэхъыбэ тепсэ­лъыхь щыхъуа лъэхъэнэм, фэрэ дэрэ ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ди зэхуаку дэлъ пщIэмрэ дзыхьымрэ зэтедгъэувэжын папщIэ блэкIа щыуагъэхэм къытедмыгъэзэжыным, хуэсакъыпэу зыбгъэдэтын хуей лъэпкъ Iуэхур зэIыдмыгъэ­хьэ­ным.
 •  Ди зэхущытыкIэр езымыгъэфIакIуэ Iуэ­хухэм дыхэвмыгъэт. НэгъуэщIхэри «No Sochi» жаIэу уэрамым къыщIы­ды­хьэн щыIэкъым. Ди зэхущытыкIэхэр абы ири­­гъэфIакIуэркъым икIи игъэдахэркъым.
 • Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ ди щIалэ­гъуа­лэм я дежкIи. Къыхэбгъэщмэ, нобэ балигъхэм къагурыгъэIуэжын хуейкъым Iуэхур зытетыр. КъекIуэкI псори тэрэзу щIалэгъуалэм къагурыдмыгъаIуэмэ, щытыкIэр къэтIэсхъэныр зыхуэIуа щы­Iэ­къым. Ди губзыгъагъымрэ Iущагъым­рэ тхурикъуу Куржыми Къэбэрдей-Балъкъэрми я щIалэгъуалэр тэмэму ду­нэ­тIыныр нэхъыщхьэщ».
 • Зытхыжар
 • НэщIэпыджэ Замирэщ.