ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэпыщIэныгъэхэм пащэ

2022-04-30

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI «Къунакъ» лъэпкъ проектым и мыгъэрей лэжьыгъэр иригъэжьащ. Гъэм и нэхъ щIэрэщIэгъуэ гъатхэм ирагъэкIуэкIыну мурад ящIа Iуэхум иджы хэтщ щIалэ 18, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм (адыгэхэм, балъкъэрхэм, урысхэм, тыркухэм, азербайджанхэм, нэгъуэщIхэми) ящыщу. Ахэр ди республикэм и районхэм къыхашащ.

  • Класс нэхъыжьхэм (къэрал экзаменхэр зытыну къызыпэщылъ 9-нэ, 11-нэ классхэм щIэсхэр хэмыту) щеджэ щIалэхэр щыхьэщIэнущ нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ, езыхэм я ныбжь зэрыс унагъуэхэм. Зы тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ абыхэм зыщагъэгъуэзэнущ зыхэс унагъуэр къызыхэкIа лъэпкъым и псэукIэм, и хабзэхэм, апхуэдэуи ныбжьэгъу хуэхъуну щIалэ цIыкIум и гъусэу курыт школми кIуэнущ.
  • Къунакъхэр къыщыхахкIэ абы кърашалIэ щIыпIэ администрацэхэр. ЩIалэхэм ятеухуа хъыбархэр зэхуахьэс, и ныбжь, IуэхущIафэ елъытауэ дэзыхьэххэр къащIэ, я мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ зрагъащIэри, ахэр Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэхэм Iэрагъэхьэ. Абыхэм елъытауэ щIалэхэр зи хьэщIэ-ну унагъуэхэр къыхах. ИджыкIэ къэхъуакъым унагъуэхэм зэгурымыIуэ гуэр къыщихъуа, хьэщIэм е бысымым и жагъуэ хъун  Iуэхум къыщыхэкIа.
  • Ди гуапэ зэрыхъунщи, «Къунакъ» Iуэхум къэрал мыхьэнэ иIэщ. Абы текIуадэ ахъшэр республикэм и мылъкум къызэрыхэкIым и мызакъуэу, а Iуэхум къэралым и мыхъур зэрытелъ къудейр узыщыгуфIыкI хъунщ, утезыгъэгушхуэщ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Къунакъ» лъэпкъ Iуэхур йокIуэкI 2009 гъэ лъандэрэ. Коронавирус уз зэрыцIалэм и ягъэкIэ зэхъуэкIыныгъэ мащIэхэр халъхьэн хуей хъуху, ар зыубгъуауэ ирагъэкIуэкIыу щытащ. Ди республикэм, Кавказ Ищхъэрэм и нэгъуэщI щIыналъэхэм къыщымыувыIэу, нэгъуэщI къэралхэми (псом хуэмыдэу адыгэ куэду щыпсэу Тыркум) щыщхэр хэту. Къапщтэмэ, нобэр къыздэсым абы хэтакIэщ щIалэщIэу 250-м щIигъу. «Гуапэ тщохъу Iуэхур зэфIэкIа иужь къунакъ зэхуэхъуа щIалэхэр зэфIэмыкIуэдыжу адэкIи зэрызэныбжьэгъур. Абыхэм зэгъусэу еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэхэр къазэрыхэкIым къегъэлъагъуэ къунакъ IуэхумкIэ зэдгъэхъулIэну дызыхуей мурадхэр зэ-щIа зэрыхъур», — жаIэ Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэхэм.
  • Iуэхур щрагъэжьа «Акрополь»-м дыщызэхуэзэжын папщIэ тхьэмахуэ дызэхуипIалъэщ. ЩIалэхэм зэманыр зэрагъэкIуар я нэгум къыщибджыкIыфыну кIэух зэIущIэр абы щыгъуэщ щыщыIэнур.
  •  ИСТЭПАН Залинэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.