ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2020

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш лэжьыгъэхэр къызэрыщызэрагъэпэщым теухуа зэIущIэ

2020-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм мэкъумэш лэжьыгъэхэр щегъэкIуэкIыным теухуауэ щыта зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэмрэ Iуэхур зэхьэлIа министерствэмрэ я унафэщIхэр, щIыналъэ, къалэ округхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

COVID-19 узыфэр зэуалIэхэм щеIэзэ  сымаджэщхэм я лэжьакIуэхэр  пIалъэкIэ щыпсэунущ «Кхъужьей хадэ» зыгъэпсэхупIэм

2020-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ зэращищIам тету, «Кхъужьей хадэ» санаторэм и унэхэм ящыщ зыр, цIыхуи 150-м ятещIыхьауэ, хузэрагъэпэщащ коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърытхэм щеIэзэ сымаджэщхэм щыIэ дохутырхэмрэ медицинэ лэжьакIуэхэмрэ пIалъэкIэ щыпсэуным икIи лэжьапIэ нэужьым зыщагъэпсэхужыным. Апхуэдэ унафэм лъабжьэ хуэхъуар COVID-19 узыфэр зэуалIэхэр нэхъыбэ зэрыхъурщ икIи абы ипкъ иткIэ а лэжьыгъэм къыхашэ медицинэ гупхэм я бжыгъэми зэрыхагъэхъуарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-05-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр
 • ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 •  
 • Баккуев Эльдар Сафар и къуэм — «КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм управленэмкIэ и кафедрэм и профессорым;
 • Гайдамак Ольгэ Виктор и пхъум — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм къегъэщIылIа «ПсэупIэ политикэмкIэ и департамент» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм и Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ пажэм;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 •  
 • НэщIэпыджэ Маритэ Нэфихь и пхъум — «ЩIыналъэхэм зэдай, узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыпкърытхэм еIэзэным хуэщIа сымаджэщ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и участковэ дохутыр-терапевтым,
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Къущхьэ Масирэт Темболэт и пхъум — «Дзэлыкъуэ щIыналъэм лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэм IэнатIэ яIэнымрэ социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                   КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м
 • №51-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Джабэ нэкIур и фэеплъу

2020-05-07

 • «Кавказ Ищхъэрэм и урысей сетхэр» компанием и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм иджыблагъэ зэфIигъэкIащ Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм зыщызыгъэпсэху туристхэмрэ альпинистхэмрэ Iуащхьэмахуэ зэрыдэкI джабэ нэкIухэм ящыщу метр 3500-рэ зи лъагагъ щIыпIэм деж щагъэува ТекIуэныгъэм и мемо-риалым (Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм и зы Iыхьэщ) электрокъару ешэлIэным хуэгъэзауэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэ псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псыежэх  зэпрыкIыпIэ

2020-05-07

 • 1950 гъэм, Накъыгъэм и 9 махуэ лъапIэм техуэу, Хэку зауэшхуэм хэту къэзыгъэзэжа ди    адэ Хьэзрит си къуэш нэхъыщIэмрэ сэрэ къытхуищэхуащ шэрхъитI зыщIэт лъакъуэрыгъажэ. Сэ а тыгъэм икъукIэ сыщыгуфlыкlат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-05-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Адэжь щIэин». Адыгэхэм жыг зэрагъэкIыу щытам теухуауэ. Ещанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Фэеплъ». Балъкъыз Хь., Темыркъан А. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «А зауэм хэта сэлэтхэр». Зенин Александр (12+)
 • 9.05 «Си бзэ — си псэ, си дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей Адыгэ Хасэр илъэс 30 ирокъу

2020-05-07

 • Ди республикэм ис адыгэ лъэпкъым къылъыкъуэкI Iуэхухэр дигъэкIыу, хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм жыджэру ядэлажьэу, хамэ къэралхэм щикъухьа шэрджэсхэм я Iуэху зытет зригъащIэрэ хэхэс гъащIэр ящигъэпсынщIэн папщIэ ядэIэпыкъуу, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэм и Iыхьэ хилъхьэрэ сыт щыгъуи и щIэгъэкъуэныфIу КъБР-м щылажьэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ накъыгъэм и 7-м илъэс 30 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-05-07

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
 • №№37 — 39, 41 — 48, 50-хэм итщ).
 • — Кърым хъаныр Къэбэрдейм къыфкIэрыхъыжьэркъэ? — щIоупщIэ Чыдэш ХьэтIатI.
 • — ЕмыкIущ а иджыпсту жыпIар, ХьэтIатI! Кърым хъаныр зэи зыми кIэрыхъы-жьэркъым. Ар Алыхьым и лIыкIуэщ. Псори абы щIодэIу. Псоми абы и жыIэр тIу ямыщIу, зэхах, — зигъэгусарэ къэгубжьарэ къыпхуэмыщIэу зэпеш Зырамыку молэм. ХьэтIатIи щIичэну и мурадтэкъыми:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм къыхалъхуа Багъэтыр Леонид

2020-05-07

 • Фашист Германием и къалащхьэ Берлин советыдзэхэм къыщащта 1945 гъэм накъыгъэм (майм) и 2-м абы километр  мин бжыгъэкIэ пэжыжьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Курп Ищхъэрэ къуажэ цIыкIум щыпсэу Багъэтыр Мау-лэ  и  унагъуэм щIалэ цIыкIу къралъхуащ. ГуфIэгъуэ тIуащIэм зэщIищтащ илъэсиплIым нэблэгъауэ екIуэкI зауэм игъэгулэз, гуауэ куэд къыхуэзыхьа лъэпкъыр. Леонид зыфIаща сабийр пIащэтэкъым, апхуэдэуи Iэбыдэлъэбыдэтэкъым икIи пелуан нэс зэгуэр къы-хэкIыну хуэгъэфэщэгъуейт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр