ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2020

Чайкэ Юрийрэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ коронавирус  уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным хуэунэтIа Iуэхухэм

2020-04-09

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий КIуэкIуэ Казбекрэ КИФЩI-м хыхьэ адрей республикэхэм я Iэтащхьэхэмрэ иджыблагъэ телефонкIэ къепсэлъащ коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным хуэунэтIауэ щIыпIэхэм щызэфIагъэкIхэм, апхуэдэу социально-экономикэ щытыкIэр зэпIэзэрыту щытыным хуэгъэзауэ ялэжьхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр УФ-м транспортымкIэ и министрым епсэлъащ республикэм гъуэгухэм зыщегъэужьыным теухуауэ

2020-04-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеозэIущIэ мардэм  иту епсэлъащ Урысейм транспортымкIэ и министр Дитрих Евгений. Абыхэм и гугъу ящIащ КъБР-м и гъуэгу хозяйствэм зегъэужьыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Адыгэ дохутырхэм я хасэ»

2020-04-09

 • Медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ урысей лъэпкъ университетым, Пирогов Н. И. и цIэр зезыхьэм, и дохутырхэмрэ студентхэмрэ «Адыгэ дохутырхэм я хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэ къызэрагъэпэщащ, къалащхьэм щыпсэу я хэкуэгъухэм, зыщыщ лъэпкъ, зэрахьэ дин, я псэукIэкIэ зыхуэдэм емылъытауэ, дэIэпыкъуэгъу яхуэхъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-04-09

 • Мэлыжьыхьым и 9, махуэку
 •  уржым и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм Куржым и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ я къэралыгъуэр зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.
 • Косовэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1667 гъэм дунейм щыяпэу гъуазджэм и произведенэхэм я дунейпсо выставкэ Париж къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къардэн  лъэпкъым къыхэкIа  лIыхъужьхэр

2020-04-09

 • Ди къэралым и мызакъуэу, дунейм и щIыпIэ куэдым накъыгъэ мазэм щагъэлъэпIэнущ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр Совет Союзым и ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. СССР-м и цIыхубэр илъэси 4-кIэ псэемыблэжу зыщIэбэна, зыщIэхъуэпса а фIыгъуэр — ТекIуэныгъэ Иныр — къэхьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ ди къэралым хыхьэ дэтхэнэ щIыналъэми, абыхэм щыпсэу лъэпкъхэми. Зи гъащIэм щымысхьу зауэшхуэм хэтахэм ящыщщ сэ сызыщыщ Къардэн лъэпкъым и щIалэхэри. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу, Къардэн унэцIэр зэрахьэу фронтым дэкIащ щIалэ 464-рэ. Абыхэм ящыщу 407-р зауэм хэкIуэдащ, цIыху 15-р хъыбарыншэу кIуэдащ. Хэку зауэшхуэм и губгъуэхэм икIуэда ди къуэшхэм ящыщу щIалэ 297-м я хьэдэр щыщIалъхьар иджыри белджылыкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Хэку лъагъуныгъэр  игъэнэхъапэу псэуа Бэтокъуэ Нияз

2020-04-09

 • ХамэщI щыпсэу, адыгэу зызылъытэж псоми я щIасэщ Хэкужьыр. АдыгэщIыр я псэм хэлъу, адыгэ тхыдэр я лъым хэту, я гур мыбыкIэ къеIэу мэпсэу ахэр. Адэжь щIыналъэр зэзыгъэгъуэтыжыфу, тхыдэм и къэгъэшыпIэ задэхэм я зэранкIэ нэхъыжьыфхэм ипэкIэ яфIэкIуэдауэ щыта лъахэр псэупIэ зыщIыфхэри щыIэщ. Дауи, абыхэм я бжыгъэр куэдкIэ нэхъ мащIэщ зи «лыр абы щыIэми, къупщхьэр Къэбэрдейм ейуэ» къэзылъытэу хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэ мелуанхэм нэхърэ. ИтIани, апхуэдэхэр щыIащ икIи ноби щыIэщ, сызэригугъэмкIи, ахэр ящыщщ адэжь щIыналъэм и псэкупсэ нэсхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЩIым и щэхур къэзытIэщIхэр

2020-04-09

 • ДызытепсэукI щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къэбгъэсэбэп зэрыхъунум ехьэлIа сатырхэм дащрохьэлIэ алыдж еджагъэшхуэхэу Пифагоррэ Аристотельрэ къызэранэкIа я тхыгъэхэми, щIэныгъэм а и къудамэми хэлIыфIыхьа философ, сурэтыщI, тхакIуэ цIэрыIуэ Леонардо да Винчи и лэжьыгъэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Штреек Хендрик:  Коронавирусыр  тыкуэнышхуэхэм   къыщыбубыдынукъым

2020-04-09

 • Коронавирус уз зэрыцIалэм трамытхыхьа щыIэжкъым иужьрей зэманым. Узыр къызэрежьэм, абы и щхьэхуэныгъэхэм, ар цIыхум къызэрыпкърыхьэм теухуа хъыбар куэд щыIэщ. Германием щыIэ Боннэ къалэм дэт къэрал университетым ВирусологиемкIэ и институтым и унафэщI Штреек Хендрик (илъэс 42-рэ) мэлыжьыхьым и 2-м цIыхухэм зэрызахуигъэзам щыщ зы Iуэхугъуэ фи пащхьэ итлъхьэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Уафэбгыкъу   и нэлат

2020-04-09

 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39-хэм итщ.).
 • Къаплъэн-Джэрий иджы IупщIу зэхихащ бжэ кIыргъ макъ. КъызоплъэкIри, унэIутыр къыщIыхьэу щилъагъум:
 • — Сыт хъыбар?
 • — СулътIаным ичындым ирихьэлIэу хъаныр ирегъэблагъэ.
 • — Нэмэзыр дэсщIын хуейуэ къыщIэкIынщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Жэбэчий  щыщ  уэрэдбзу»

2020-04-09

 • РСФСР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я артисткэ Щауэжь Розэ къызэралъхурэ илъэс 90 ирикъуащ мэлыжьыхьым и 2-м. Адыгэ Республикэм и мызакъуэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми ар къэзымыцIыху, и уэрэдхэр зэхэзымыха ису къыщIэкIынкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Олимпиадэм хэтыну Махуэм Iэмал къыхукъуэкIыжа?

2020-04-09

 • Адыгэми къэралми я пщIэр лъагэу зыIэт, адэкIи бэкIэ дызыщыгугъ Махуэ Билал теухуауэ мазитI ипэкIэ Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэIэпаха щIэщхъу бзаджэр спортым дихьэх дэтхэнэми и гум щIыхьащ. «Щэнейрэ дунейпсо чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэр до-пинг зрихьэлIауэ хуагъэфащэ» — апхуэдэ псалъащхьэм щIэту, зыр адрейм щхьэпрыкIыжыну яужь иту дызыпэмыплъа Iуэхугъуэр ирахьэжьащ. Псом хуэмыдэу ар зыхащIащ щIыпIэ куэдым щызэбгырыдза ди лъэпкъэгъухэм. Абы лъандэрэ зэман хъарзынэ дэкIащ икIи куэдым зихъуэжащ. Дуней псор зыгъэгулэз коронавирусым и зэранкIэ Iуэхугъуэ куэд къызэтрагъэувыIащ е ягъэIэпхъуащ. Къапщтэмэ, зы илъэскIэ нэхъ кIасэу, 2021 гъэм, зэхэтыну унафэ ящIащ Махуэ Билал щытекIуэну игъащIэ лъандэрэ зыщIэхъуэпс Гъэмахуэ Олимпиадэр. Хэт ищIэн, апщIондэхукIэ ди бэнакIуэ цIэрыIуэр хей ящIыжынкIэ е, тезыр гуэр тралъхьэмэ, ипшыныжыну хунэсынкIэ хъунщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Планетэм зэрызихъуэжыр уэгум щынэрылъагъущ

2020-04-09

 • Махуэ къэс зыкъыддэзыужьу икIи къыддэгъуэгурыкIуэу къэтлъы-тэ гъащIэм зэхъуэкIыныгъэ дызыпэмыплъахэр COVID-19 коронавирусым и пандемием къызэрыщигъэхъур къалъытэри, Европей космос (хьэрш) агентствэм (ЕКА) и щIэныгъэлIхэм жэрдэмыщIэ зыбжанэ къыхалъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм и гъуазэ

2020-04-09

 • Аддэ зы зэман гуэрым Хъэзар тенджызымрэ тенджыз ФIыцIэмрэ я зэхуаку дэлъ щIыналъэм зылI и быну лъэпкъ куэду зэхэт ди адыгэхэр щыпсэугъат, лажьэрэ шхэжу, я щхьэхуитыныгъэр яхъумэжу. Гъавэ хасэрт, Iэщ ягъэхъурт, хадэ ящIэрт, жыг ягъэкIырт, лIыгъэрэ хахуагъэкIэ цIэрыIуэхэт. Тхыдэ гъуэгуанэ кIыхь икIи гугъусыгъу къикIуащ а лъэпкъым. Нэхъ зызыужьа дыдэ къэралыгъуэхэм къакIэрымыхуу дуней тетыкIэ екIу абыхэм зэраIам и щыхьэт куэд тхыдэм ещIэж. Сыт и уасэ купщIафIэ дыдэу зэтегъэпсыхьа Адыгэ хабзэр?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ