ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2020

2020-04-07

 • ЩIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъуным пэщIэт лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI лъэхъэнэм узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и языныкъуэ лэжьакIуэхэм тезыгъэгушхуэ ахъшэ яхуэгъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Языныкъуэ лэжьакIуэхэм я улахуэм и IуэхукIэ» 2010 гъэм накъыгъэм и 19-м къащта Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №35-РЗ-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэр (2019-nCoV) къыщымыгъэхъуным нэгъэсауэ хуэхьэзыру щытынымкIэ хабзэр щыгъэувыным икIи абы земыгъэубгъунымкIэ зи чэзу Iуэхухэр лэжьыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм гъатхэпэм и 18-м къыдигъэкIа Указ №19-УГ-м япкъ иткIэ унафэ сощI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-04-07

 • Мэлыжьыхьым и 7, гъубж
 • Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэм (1948 гъэм) хуэзэу ягъэлъапIэ.
 • Рунетыр — урысыбзэкIэ лажьэ интернетыр (Ru дамыгъэр зиIэр) — къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1994 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м лэжьэн щIидзащ абы икIи дунейпсо «хъым» хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-04-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

2020-04-07

 • «Мстиславрэ Ридадэрэ» — аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляровхэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъащIэм  нэ  жанкIэ  хэплъэф  Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр

2020-04-07

 • ДифI догъэлъапIэ
 • Аракъэ насып  жыхуаIэр!
 • Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я журналист, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, тхакIуэ, журналист цIэрыIуэ Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирокъу. И махуэ лъапIэм ирихьэлIэу абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Жэуаплыныгъэ зыхэвгъэлъ

2020-04-07

 • Махуэшхуэм и тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ООН-м къудамэ щхьэхуэу къызэригъэпэща Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (ВОЗ) лэжьэн зэрыщIидзам. Абы и къалэн нэхъыщхьэр узыншагъэр хъумэнымкIэ цIыхухэр зыIууэ гугъуехьхэр зэфIэхынырщ. Зэгухьэныгъэм хэтщ къэрали 194-рэ, и IуэхущIапIэхэр къэрали 150-м щыIэщ, абыхэм яхэтщ Урысейри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Ди зэманым и лIыхъужьхэр

2020-04-07

 • Иджыпсту дуней псом щызекIуэ псалъэмакъ нэхъыщхьэхэр зытеухуар коронавирусым земыгъэубгъунырщ, абы пэщIэтынырщ. КъекIуэкIыр апхуэдизкIэ куэдщи, кърахьэкI Iуэтэжхэм ятепщIыхьуи зы Iуэху еплъыкIэ гуэрым тыншу ухуэкIуэфыркъым, зым жиIэм адрейр пэщIэуэу щытщи. КъызэрыгуэкI цIыхухэм къытхуэнэжыр къэрал унафэщIхэмрэ дохутырхэмрэ я псалъэр дгъэзэщIэнырщ: къытхуагъэува пIалъэм ди унэ дисыжынырщ, медицинэм и лэжьакIуэхэм узыфэм зэрызыщытхъумэну къытхуагъэува Iэмал щхьэхуэхэм дытету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыху Iэпкълъэпкъыр апхуэдизу тIасхъэкъым

2020-04-07

 • УзыфэщIэм теухуауэ цIыхухэр зыщIэупщIахэм жэуап ярет дохутыр цIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Комаровский Евгений.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Налшык и «Спартак»-м нэхъыбэ дыдэрэ щыджэгуа Наурыз Басир и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу

2020-04-07

 • Наурыз Басир спорт школым футболым зыщыхуигъэсакъым — апхуэдэ зэфIэкIкIэ Тхьэр къыхуэупсауэ арат! Дзэм къулыкъу щищIэу къигъэзэжа иужькIэ Налшык и «Спартак»-м лъэ быдэкIэ къыхыхьэри, илъэс пщыкIублкIэ (!) зэкIэлъхьэужьу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Совет Союзми Урысей Федерацэми щихъумащ. И фIыгъуэми и Iеигъуэми ар командэм и зы Iыхьэ лъэщу щытащ икIи текIуэныгъэхэм я IэфIагъри къыхэгъэщIэныгъэхэм я дыджагъри мызэ-мытIэу зыхищIащ, псэкIи игъэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Исмел Уэздемыр и фэеплъу

2020-04-07

 • Куэдрэ сымаджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 76-м иту дунейм ехыжащ тхакІуэ, публицист, жылагъуэ лэжьакІуэ цІэрыІуэ Исмел Уэздемыр (ozbay). Дунейм тетыху, зыхуэпсэуари зыхущыIари зыщ — хамэщІ щылъэпкъыныр натІэ зыхуэхъуахэм къызыхэкIар ящIэжу, я лъэпкъым иригушхуэу гупсысэ я щхьэ къыщыгъэушынырщ, хэкупсэ къыхэщІыкІынырщ, ар мыужьыхыжу я гум щыгъэблэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха