ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-03

 • Бадзэуэгъуэм и 3, гъубж
 • ГИБДД-м (ГАИ-м) и лэжьакIуэхэм я махуэщ. ЦIыхубэ комиссархэм я советым ищIа унафэм ипкъ иткIэ 1936 гъэм къызэрагъэпэщащ ГАИ-р.
 • Алтай Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ

 • Беларусь Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1700 гъэм Константинополь щызэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, Iузэв (Азов), и Iэгъуэблагъэхэ-ри (Таганрог, Павловск, Миус) щIыгъуу, Урысейм и щIыналъэ хъуащ.
 • 1841 гъэм инджылыз астроном Адамс Джон хэIущIыIу ищIащ Нептун планетэр къызэригъуэтар.
 • 1885 гъэм Бенц Карл къигупсыса автомобилыр игъэунэхуащ, абы и зэфIэкIыр зыхуэдэри цIыхухэм яригъэлъэгъуащ. Иджы ар дуней псом щыцIэрыIуэ Мерседес-Бенц автомобиль лъэщырщ.
 • 1916 гъэм Лондон щызэхэтащ «Титаник» кхъухьыр щIыщIилъэфам и щхьэусыгъуэр щызэхагъэкI судыр.
 • 1928 гъэм дунейм щыяпэу США-м ящэу щыщIадзащ япэ телевизорхэр. Зым доллар 75-рэ и уасэт.
 • 1941 гъэм Сталин Иосиф совет цIыхубэм радиокIэ захуигъэзащ, Хэкур хъумэжыным къыхузэщIэтэджэнхэу къыхуриджэу.
 • 1944 гъэм Минск къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1957 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УказкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Ленин орденыр етIуанэу къыхуагъэфэщащ.
 • 1991 гъэм РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Горно-Алтай, Хакассие автономнэ областхэр Адыгэ Республикэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ, Алтай Республикэ, Хакасие Республикэ жиIэу зэхъуэкIыным теухуауэ.
 • 1996 гъэм Ельцин Борис УФ-м и Президент къулыкъум етIуанэ пIалъэми тетыну хахыжащ.
 • США-м щыщ актёр, режиссёр, продюсер икIи сценарист Круз Том и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Серебряков Алексей и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 27-рэ, жэщым градус 20 — 21-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 4, бэрэжьей
 • США-м и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — я щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.
 • Латвием журтхэм цIыхугъэншагъэ щыкIэлъызэрахьам хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м Ригэ нэмыцэхэм щагъэсащ журтхэм я тхьэелъэIупIэхэр, абы екIуэлIахэри зэрыщIэсу.
 • Югославием щагъэлъапIэ я щхьэхуитыныгъэм щIэбэнахэм я махуэр
 • 1848 гъэм Маркс Карлрэ Энгельс Фридрихрэ я «Коммунист партым и манифест» лэжьыгъэр къыдэкIащ.
 • 1946 гъэм Кёнигсберг къалэм и цIэр Калининград жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • 1950 гъэм «Европэ щхьэхуит» радиостанцым лэжьэн щIидзащ.
 • 1957 гъэм цIыху къызэрырашэкI «Ил-18» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.
 • 1991 гъэм УФ-м къыщащтащ Арбитраж судым теухуа законыр.
 • 2004 гъэм Алыджым и тхыдэм щыяпэу а къэралым и футболистхэр Европэм и чемпион хъуащ.
 • 2007 гъэм Дунейпсо Олимп комитетым Гватемалэм щригъэкIуэкIа 119-нэ сессием унафэ къыщащтащ 2014 гъэм щIымахуэ Олимп джэгухэр Сочэ щегъэкIуэкIыным теухуауэ.
 • Убыххэм я дзэпщ цIэрыIуэу щыта, Кавказ зауэм и лIыхъужь Бэрзэдж Дэгумыкъуэ Хьэжы-Исмэхьил къызэралъхурэ илъэс 252-рэ ирокъу.
 • Британием щыщ геодезист, Индием и щIыналъэм и топографие сурэтыр зыщIа, Джомолунгмэ бгым и лъагагъыр япэу къэзыхута Эверест Джордж къызэралъхурэ илъэс 228-рэ ирокъу. Дунейм и къурш нэхъ лъагэ дыдэм абы и цIэр щIыфIащари а лэжьыгъэшхуэрщ.
 • Италием щыщ актрисэ цIэрыIуэ Лоллобриджидэ Джинэ и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къэбард къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист Мкртчян Фрунзик (и цIэ дыдэр Мгерщ) къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Тележурналист Жэман Мадинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион Бажэ Заудин и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.