ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди хьэщIэщым'

Лъэпкъым хуэпщIэращ мыхьэнэ зиIэр

2013-12-31

 • ЗэфIэкI зыбгъэдэлъ, гу къабзэ зиIэ, лъэпкъым IуэхуфI хуэ­зылэжь цIыху куэд къыдогъэблагъэ ди хьэщIэщым. Апхуэдэщ КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIа­пIэ­хэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и IэщIа­гъэлI Къарэ Ратмир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Хэкупсэм былымкIэ насып иумытын

2013-10-22

 • Анэ бгъафэм къыщIача сабийм и гъа­щIэр зеиншэу, къэзылъхуам и хуабагъ хуэ­ныкъуэу ехь. Апхуэдэщ зи хэку имысыжхэри. ХамэщIыр залымыгъэкIэ псэупIэ зыхуащIа ди лъахэгъухэр зыхэхуахэм яхэзагъэу псэу хъуами, адэжь хэкум зэ нэхъ мыхъуми Iуплъэну, абы и хьэуам загъэнщIу ирибэуэну щIэмыхъуэпсыр мащIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Адыгэ театрым и щIэблэ

2013-08-21

 • Ди республикэм къыщыхаха щIалэгъуалэ гуп Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театр институтым илъэситI ипэкIэ ягъэкIуауэ щытащ адыгэ студиеу щрагъэджэну. Я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжауэ абыхэм иджыпсту щагъакIуэ. Мы махуэхэм ящыщ зым студентхэр къеблэгъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд и деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Къыхуагъэфэща IэнатIэр зыфIэгъэщIэгъуэнхэр

2013-05-14

 •    ЩIалэгъуалэр жылагъуэ гъащIэм хашэн, Iуэху зе­хьэкIэ ящIэн, къэрал къу­­лы­къу­щIапIэхэм щагъэсэн мурадкIэ, илъэс зыбжанэ и пэ къызэрагъэпэщауэ ЩIалэгъуалэ парламентымрэ правительствэмрэ мэлажьэ. Зи щIа­лэгъуэ­хэм къызэралъытэм­кIэ, абыхэм хуабжьу яфIэгъэщIэгъуэнщ къыхуагъэфэща IэнатIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

ЛIыхъужьхэр зэи ящыгъупщэнукъым

2013-04-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Абхъаз Республикэм и Гагрэ къалэм щыщ еджакIуэ цIыкIухэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ. Куржы-Абхъаз зауэм щыгъуэ (1992 — 1993 гъгъ.) Гагрэ къалэр бийм къаIэщIэзыгъэкIыжу хэкIуэда    адыгэ щIалэхэм я унагъуэхэм щыIащ ахэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

ЩIэныгъэншагъэр динми идэркъым

2013-03-12

 •   Тхьэмахуэ кIуам ди республикэм щыхьэщIащ Тыркум лэжьыгъэ IуэхукIэ къикIа лIыкIуэхэр. Тырку Республикэм дин IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Эмен Селами, Дюз­джэ къалэм и муфтий Хилми Ибрэ­хьим, ТР-м и лIыкIуэу УФ-м щыIэм дин IуэхухэмкIэ и чэнджэщэгъу Сагълыкъ Фахъри сымэ IущIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м цIыхубэ хъыбаре­гъа­щIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий, Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарафуддин сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

ПщыхьэщIэ Джумгъэ и уэрэдхэр

2013-01-19

 •    Сирием щекIуэкI зауэм нэхъ щигуащIэ­гъуэ щIыпIэхэм ящыщщ къэрал экономикэм и щыхьэру ябж Хьэлэб къалэр икIи щIыналъэр мамыр щыхъужынур иджыри гурыIуэгъуэкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым