ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ зыхуэфащэ

2014-05-14

  • Си ныбжьэгъу лъапIэ Щомахуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу хъуэхъу псалъэкIэ зыхуэзгъэзэну,нэхъ гъунэгъуу фэзгъэцIыхуну, а щIалэм дэслъэгъуа хьэл-щэныфIхэм я гугъу фхуэсщIыну сы-хуейт.
  •  
  • Щомахуэ Мухьэмэд Хьэтыкъуэ и къуэр КъБКъУ-м химиемкIэ факультетыр япэ дыдэу къэзыухахэм ящыщщ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэта нэужь, къыхиха IэщIагъэм IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щрилэжьащ, къыхэгъэщыпхъэщ, ар сыт хуэдэ гуп хыхьами, пщIэ щиIэу, гуащIафIэу зэрахэтар.
  • ЦIыху хьэлэлхэр и нэ-и псэщ Мухьэмэд,езыри нэхъыжьыфI и щапхъэу дунейм тетщ.Къилэжьыр ишхыжрэ зимыIэм защIигъакъуэу, иIэ мащIэмкIэ къыщыгугъхэм ядэгуашэу къокIуэкI. Мухьэмэд хуэдэхэр щIыхьым, пэжыгъэм я телъхьэу, гъащIэ къызэрыгуэкIым и IэфIыр куууэ зыхащIэу мэпсэу.
  • Къыхэзмыгъэщын слъэкIынукъым зы Iуэхугъуэ дахэ. Накъыгъэм и 25-м — Химикым и махуэм — ар IэщIагъэ зыхуэхъуахэр зэхуэсу зэбгъэдэс хабзэщ.Мис а зэIущIэ гуапэр и пщэ дилъхьэжу сыт щыгъуи къызэзыгъэпэщыр Мухьэмэдщ.
  • Си ныбжьэгъу ахъырзэманым теухуауэ иджыри псалъэ дахэ куэд жыпIэ хъунущ, гуапагъэу щыIэр къезбжэкIкIи зызгъэнщIыну къыщIэкIынкъым. Си гумрэ си псэмрэ къабгъэдэкIыу си ныбжьэгъу лъапIэм, «ГъащIэ узыншэм и телъхьэ» жылагъуэ IуэхухэмкIэ си лэжьэгъум и махуэшхуэмкIэ сехъуэхъуну сыхуейт ехъулIэныгъэ иIэу, узыншэу иджыри илъэс куэдкIэ тхуэпсэуну!
  •  
  • КъуэщIысокъуэ Александр,
  • «Стимул» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ.