ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэпыщIэныгъэхэр'

Гельбаши гъунэгъу мэхъу

2013-09-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэщ Тыркум щыщ къулы­­­къущIэ гуп. Гельбаши къалэм къикIа хьэщIэхэм Налшык зыщаплъыхьащ, щIы­пIэм щыпсэухэм къа­де­кIуэкI хабзэхэм щыгъуазэ зыхуащIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Гушхуарэ бзэми хэгъуэзауэ

2013-08-28

 • Ди газетым зэрытетащи, Налшык дэт «Къурш псынэ» сабий зыгъэпсэхупIэм щыхьэщIащ Тыркум, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм, Ставрополь крайм, Мейкъуапэ къикIа ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр. Абыхэм я нэгу зэрызиужьар, щIэ­щыгъуэ куэд зэралъэгъуар, адыгэбзэм зэрыхэгъуэзар къыщыпщIэрт зэныбжьэ­гъугъэ лагерыр щызэхуа­щIы­жа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

ЩIэм тету

2013-08-27

 • Иджырей телевиденэм зиужьыну­къым компьютер IэмэпсымэщIэхэр имыIэу. Абы папщIэ Iуэхум куууэ хэ­зыщIыкI IэщIагъэлIхэри уиIэн хуейщ. Апхуэдэу къалъытэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК» ГКУ-м и унафэщIхэм. Абы къыхэкIыу республикэ къэрал  телерадиоканалым и Iэтащхьэ Дроздов Игорь и жэрдэмкIэ 49-нэ каналым и лэжьа­кIуэ гуп лэжьэкIэщIэхэм щыгъуазэ зы­хуащIын мурадкIэ, «Краснодар» телерадиокомпанием кIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Зэхуэдэныгъэр и лъабжьэу

2013-08-08

 • Иджырей дунейм къэралхэм я гъунапкъэхэр зытещIыхьар цIыхухэр зэкIэлъыкIуэным икIи хъыбархэмкIэ зэхъуэжэным я закъуэкъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэ­лъэгъуащ кавказ республикэ мыиныр къэралышхуэ дыдэхэми зэрадэлэжьэфынур. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэхуэдэныгъэр и лъабжьэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

ФIыщIэ къыхуащI

2013-07-24

 •  «Кавказым мамырыгъэ щрыреIэ!» Ставропольем и лъэпкъхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэ­тащхьэ Къанокъуэ Арсен фIыщIэ къыхуащIащ Кавказ Ищхъэрэм мамыры­гъэмрэ лъэпкъхэм я зэгурыIуэны­гъэмрэ щы­гъэ­быдэным хуэгъэзауэ къыхалъхьэ Iуэ­ху­­хэмрэ жэрдэмхэмрэ пхы­гъэ­кIыным щIэгъэкъуэн зэрахуэхъум къы­хэ­кIыу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

2001 гъэ лъандэрэ

2013-07-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым сату-экономикэ IуэхухэмкIэ и хэ­щIа­пIэр илъэс куэд хъуауэ Волгоград областым ехъу­лIэ­ны­гъэкIэ щолажьэ. А зэманым къриубыдэу IуэхущIапIэхэм я зэпыщIэ­ны­гъэхэм зегъэу­жьыным хуэунэтIауэ лъэ­ны­къуитI­ми лэжьыгъэшхуэ зэ­фIа­гъэ­кIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Гуапагъэ яку дэлъу

2013-02-27

 • Ди газетым зэрытетащи, «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ дарэгъу организацэм и жэрдэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ эксперт-щхьэ­хуит, «Куржым и гугъа­пIэхэр» экономикэ программэм и унафэщI, экономикэ щIэ­ныгъэхэм я доктор, профессор Гиорхелидзе Демуррэ Евразие институтым и лIы­кIуэ, дунейпсо правэмкIэ ма­гистр, публицист Апхаидзе Шотарэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр