ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэпыщIэныгъэхэр'

ФIыщIэ къыхуащI

2013-07-24

  •  «Кавказым мамырыгъэ щрыреIэ!» Ставропольем и лъэпкъхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэ­тащхьэ Къанокъуэ Арсен фIыщIэ къыхуащIащ Кавказ Ищхъэрэм мамыры­гъэмрэ лъэпкъхэм я зэгурыIуэны­гъэмрэ щы­гъэ­быдэным хуэгъэзауэ къыхалъхьэ Iуэ­ху­­хэмрэ жэрдэмхэмрэ пхы­гъэ­кIыным щIэгъэкъуэн зэрахуэхъум къы­хэ­кIыу.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

2001 гъэ лъандэрэ

2013-07-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым сату-экономикэ IуэхухэмкIэ и хэ­щIа­пIэр илъэс куэд хъуауэ Волгоград областым ехъу­лIэ­ны­гъэкIэ щолажьэ. А зэманым къриубыдэу IуэхущIапIэхэм я зэпыщIэ­ны­гъэхэм зегъэу­жьыным хуэунэтIауэ лъэ­ны­къуитI­ми лэжьыгъэшхуэ зэ­фIа­гъэ­кIащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Гуапагъэ яку дэлъу

2013-02-27

  • Ди газетым зэрытетащи, «Кавказым щызэдэлажьэхэр» мыкоммерцэ дарэгъу организацэм и жэрдэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ эксперт-щхьэ­хуит, «Куржым и гугъа­пIэхэр» экономикэ программэм и унафэщI, экономикэ щIэ­ныгъэхэм я доктор, профессор Гиорхелидзе Демуррэ Евразие институтым и лIы­кIуэ, дунейпсо правэмкIэ ма­гистр, публицист Апхаидзе Шотарэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр