ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм хэIущIыIу ищIащ лъэпкъэгъу щIалэр Сирием зэрыщыхэкIуэдар

2016-08-18

  • Бижо Аскэр щалъхуа щIыналъэм къашэжри щIалъхьэжащ. ХэкIуэдам къыхуагъэфэщащ ЛIыхъужьыгъэ орденыр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэIущIыIу ищIащ Урысейм и дзэ къулыкъущIэхэм ящыщ зы аргуэру Сирием зэрыщыхэкIуэдар. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Бижо Аскэрщ. ЩIалэр накъыгъэм и кIэухым хэкIуэдащ икIи хэкум къашэжри щыщIалъхьэжащ. Абы ЛIыхъужьыгъэ орденыр къыхуагъэфэщащ.
  •  
  • — Дунейпсо терроризмэр къызэтегъэувыIэным хуэгъэзауэ ди къэралым щхьэмыгъазэу иригъэкIуэкI бэнэныгъэм, ди жагъуэ зэрыхъущи, хэщIыныгъэхэри къыдокIуэ, — иритхащ КIуэкIуэ Юрий езым и официальнэ Инстаграмым. — Къыхуагъэува къалэнхэр лIыхъужьыгъэ хэлъу игъэзащIэурэ, Сирием щыхэкIуэдащ Аруан районым щыщ Нарткъалэ къыщалъхуа Бижо Аскэр. УФ-м и Президентым и УказкIэ абы ЛIыхъужьыгъэ орден къратащ.
  • Республикэм и Iэтащхьэм зэрыжиIамкIэ, наградэр хэкIуэда сэлэтым и адэ-анэм иратыжащ.
  • — Дэ ди къалэныр абыхэм къеуэлIа гузэвэгъуэшхуэр зыгуэркIэ ящыдгъэпсынщIэну аращ, — итхащ КIуэкIуэ Юрий. — Ди республикэм и къуэ пэж Бижо Аскэр Олег и къуэр ди цIыхухэм зэи ящыгъупщэнкъым.
  • Къата хъыбархэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, Бижо Аскэр хэкIуэдащ террористхэр ди вертолётхэм я тIысыпIэм накъыгъэм и 24-м щытеуам. Ар Сирием щыхэкIуэда урысей сэлэт епщыкIутхуанэщ. Аскэр щхьэгъусэ къызэришэрэ илъэситI хъуауэ арат.
  • ЮЖНЫЙ  Михаил.
  • «Комсомольская  правда»