ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэжэр Альберт Анзорей щыщIалъхьэжащ

2013-08-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыб­гъэдэкIыу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэта, шыщхьэуIум и  14-м автомобиль зэжьэхэуэм хэкIуэда Къэжэр Альберт дыгъуасэ КъБР-м и Лэскэн райо­ным щыщ Анзорей къуажэм щыщIалъ­хьэ­жащ. Гуауэм кърихьэлIащ ФедерацэмкIэ Советым и лIыкIуэхэр, Парламентым и ипщэ палатэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Торшин Алек­сандр я пашэу, Ингуш Республикэм и ЦIыхубэ зэхуэсым и УнафэщI Дидигов Мухьэрбэч, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэм и Iэ­тащ­хьэ Мамсуров Таймураз, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Къардэн Мурат сымэ зи пашэ гупхэр, КъБР-м и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, республикэм и щIыпIэ куэдым щыпсэухэр.
  • Гузэвэгъуэ пэкIум къыщыщыпсалъэм КъБР-м и Iэ­тащхьэ Къанокъуэ Арсен къыхигъэщхьэхукIащ и ныбжьэгъум икIи и лэжьэгъум блэкIа зэманым иту тепсэлъыхьыну хуабжьу къызэ­ре­хьэлъэкIыр. «Къэбэрдей-Балъкъэрым фIэкIуэдащ щалъхуа щIыналъэр, Кавказ Ищхъэрэр, зэрыщыту Урысей Федерацэр егъэлеяуэ фIыуэ зылъагъу цIыхур. Ар ­хуабжьу ­хуэсакъыу бгъэдыхьэрт езыр щалъхуа щIы­на­лъэм пыщIа сыт хуэдэ Iуэхуми. Сыт хуэдэ Iэ­натIэ пэрымытами, Альберт Хьэту и ­къуэр лэжьыгъэм хуэжыджэру щытащ, псалъэкIи IуэхукIи цIыхухэм зэрадэIэпыкъуным хущIэ­къуу, республикэм и жылагъуэ-политикэ гъа­щIэм зэреплъыр зэIухауэ жиIэу икIи пхи­гъэкIыу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Президентым и Администрацэм и УнафэщIу, иужькIэ федеральнэ мыхьэнэ зиIэ политикыу здэлажьэм, абы КъБР-м и сэбэп зыхэлъхэр Фе­дерацэмкIэ Советым, гъэзэ­щIа­кIуэ властым и федеральнэ органхэм жы­джэру щыпхи­гъэ­кIыу екIуэкIащ. Ар цIыху зэIухат, нехьэкI-къе­хьэкI зымыщIэ политикт, ныбжьэгъу нэст, уна­гъуэлIт. ИкъукIэ гуауэщ къызэрымыкIуэ ап­хуэ­дэ цIыхур зэрытщIымыгъужыр. Къэжэр Альберт Хьэ­ту и къуэм и фэеплъыр гъэлъэ­пIэ­нымкIэ Iуэху нэхъыфI дыдэу щытынущ ­иджырей зэманым хэзэгъа, зэпымыууэ ефIакIуэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэтегъэувэным хуэгъэзауэ ар зы­щIэхъуэпсахэр гъэзэ­щIэ­ныр», — жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
  • ФедерацэмкIэ Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, сенаторым и лэжьэгъуу щытахэм я цIэкIэ Торшин Александр хэкIуэдам и унагъуэм хуэгузэващ. «ФедерацэмкIэ Советым ар щылэжьащ законхэр къэщтэным куууэ егуп­сысу икIи нэхъ захуэу къилъытэ Iуэхухэр зэрыпхигъэкIыным ерыщу хущIэкъуу. А псоми къадэкIуэу, абы жэуаплыныгъэми зыпы­Iуи­дзыртэкъым. Ар нэхъ щIалэхэм къащхьэщыжырт икIи абыхэм я ехъулIэныгъэхэм ­хуабжьу щыгуфIыкIырт. Къэбэрдей-Балъ­къэрым иджыпсту зеужь икIи абы псоми гу лъатэ. Аращ Альберт Хьэту и къуэм хуэдэ цIыхухэм республикэр хуабжьу щIахуэны­къуэр. ИкъукIэ гуауэщ ар зэрытфIэкIуэдар», — къыхигъэщащ Торшин Александр.
  • Гузэвэгъуэ пэкIум къыщыщыпсалъэм Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм я лIыкIуэ гупхэм я унафэщIхэм, дунейм ехыжам дэлажьэу щытахэм, и къуажэгъухэм къыхагъэщхьэхукIащ Къэжэр Альберт и IэщIагъэм хуэIэзэу, цIыху нэсу, ныбжьэгъу пэжу, щIалэгъуалэм я гъэсакIуэ IэкIуэлъакIуэу зэрыщытар.
  • КъБР-м и Парламентым и спикер Чеченов Ануар жиIащ мы махуэхэм Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, нэгъуэщI къэралхэм къикIыу Къэжэр Альберт зыцIыхуу щытахэм, дэлэжьахэм, и ныбжьэгъуахэм къабгъэдэкI телеграммэхэр къызэрыкIуэр икIи ахэр дунейм ехыжам и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ, республикэм исхэм къазэры­хуэ­гузавэр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.