ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Журналистхэм я зэхыхьэшхуэ

2018-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 5 — 6-хэм Грознэ къалэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм, Урысейм, гъунэгъу республикэхэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я журналистхэм я VI зэхыхьэшхуэр. МахуитIым къриубыдэу зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр икIи купщIафIэхэр къызэрагъэпэщащ, унэтIыныгъэм и щэхухэмрэ щIэхэмрэ ухагъэгъуазэу.

Псоми еджэн…

Лъэсу къэкIухьыным къыхураджэ

2018-12-08

 • «Къалэмбий» лекторий зэIухам иригъэкIуэкIа етIуанэ дерсым едэIуахэм «хайкинг» (лъэс туризм) зыгъэпсэхукIэм ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн куэд щызэхахащ. КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым и пэшым зи нэгу зезыгъэужьыну зыфIэфIхэр щрагъэблэгъат «Iуащхьэмахуэ» турист волонтёр гупым и унафэщI КIущ Стасрэ «Амерби» проектым и пресс-секретарь Узденов Iэмырбийрэ.

Псоми еджэн…

ЩIалэгъуалэр узыфэ шынагъуэм пэщIоувэ

2018-12-08

 • Налшык щекIуэкIащ СПИД-м пэщIэтыным и дунейпсо махуэм теухуа щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ япэщIэтынымкIэ центрым, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и профсоюзхэм я рескомым, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, «КъБР-м и дохутыр-волонтёрхэр» зэгухьэныгъэм.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 8, щэбэт
 • СурэтыщIым и дунейпсо махуэщ. Ар гъэлъэпIэныр 2007 гъэм къыхилъхьауэ щытащ «Дунейм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэ» дунейпсо зэгухьэныгъэм.
 • Урысей казначействэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ «Федеральнэ казначействэм теухуауэ» законым.
 • Узбекистан Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — я Конституцэм и махуэщ
 • Болгарием щагъэлъапIэ студентым и махуэр
 • 1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.

Псоми еджэн…

Дахагъэм укъыхуреджэ

2018-12-08

 • Адыгэ щэнхабзэм и махуэр дахэу, хьэщIэ куэд кърихьэлIэу щагъэлъэпIащ Адыгэ Республикэм. Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм хыхьэ хэгъэгухэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ я министерствэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр хэтащ абы. ЗэIущIэм кърихьэлIащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь, ди республикэм щыщу ирагъэблэгъащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Псоми еджэн…

Адыгэхэм  я  гъуазджэмрэ   я щэнхабзэмрэ

2018-12-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 29 — 30-хэм АР-м щагъэлъэпIа «Адыгэ щэнхабзэм и махуэм» ирихьэлIэу Мейкъуапэ къыщыдэкIащ «Адыгэхэм я гъуазджэмрэ я щэнхабзэмрэ» («Мир искусства и культуры адыгов») зи фIэщыгъэ тхылъ щIэращIэр.

Псоми еджэн…

Бжыгъэхэр я лъабжьэу  эфирым къит телеканал 20-м пщIэншэу феплъ!

2018-12-08

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и РТПЦ» РТРС-м и IуэхущIапIэм щэкIуэгъуэм и 26-м щIидзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щегъэунэху етI-уанэ мультиплексым и программэхэр зэрылажьэ щIыкIэр.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-12-08

 • Шхыныгъуэхэр
 • Лы гъэва, цIывынэ и гъусэу
 • Мы шхыныгъуэм щхьэкIэ нэхъ къащтэр лы пшэрщ. Къупщхьэ хэлъуи лыпцIэуи бгъэхьэзыр хъунущ. Лыр зэпауд е зэпагъэж г 100 — 150-рэ хъууэ, псы щIыIэкIэ ятхьэщIри, шыуаным иралъхьэ. Ар щIигъанэу псы щIыIэ щIакIэ, хьэкум трагъэувэри, мафIэ иным тету, шы-уаныщхьэри тепIауэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр чымчыркIэ къытрах. ИтIанэ мафIэр цIыкIу ящI, абы шыгъу, бжьын укъэбза, губгъуэпхъ халъхьэри, хьэзыр хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. Лы вар лэпсым къыхахыжри, тепщэчым иралъхьэ, лэпсыр языж, шыуаныщхьэр трапIэжри, цIывынэ ящIыху хьэкубгъум трагъэт.

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ К. В. Доброволецым (волонтёрым) и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-12-06

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • ГуфIэгъуэ махуэшхуэмкIэ — Доброволецым (волонтёрым) и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Казбек республикэм ис журтхэм я нэхъыжьхэм яхуозэ

2018-12-06

 • КIуэкIуэ Казбек Налшык дэт синагогэм дыгъуасэ щыIащ икIи республикэм и журтхэм я нэхъыжьхэм яхуэзащ.

Псоми еджэн…

Урысей аэропортхэм цIыхушхуэхэм я цIэхэр фIащ

2018-12-06

 • Къэралым ис цIыхубэм Интернет IэмалкIэ драгъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ, аэропорт плIыщIым щIигъум Урысейм и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыхушхуэхэм я цIэхэр хуагъэфэщащ. ЩэкIуэгъуэм екIуэкIа IэIэтыр зэриухар вэсэмахуэ хэIущIыIу ящIащ. Абы ипкъ иткIэ, Мэзкуу дэт «Шереметьево» аэропортым усакIуэ Пушкин Александр и цIэр зэрихьэнущ дяпэкIэ, «Домодедово»-м — щIэныгъэлI Ломоносов Михаил и цIэр.

Псоми еджэн…

Нобэ

2018-12-06

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.

Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэр» — адыгэ унагъуэ псоми!

2018-12-06

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и литературэм хэщIыныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.
 • И ныбжьыр илъэс 76-нэм иту дунейм ехыжащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэзыгъэхьэ комиссэм щыщ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, жылагъуэ лэжьакIуэ емызэш, гуапагъышхуэ зыбгъэдэлъ цIыху Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Темыркъан Юрий и лъэс

2018-12-06

Темыркъан Юрий США-м щыщ Калифорние штатым щохьэщIэ. Анахайм къалэм щыпсэу адыгэхэр я лъэпкъэгъу цIэрыIуэм гуапэу къыIущIащ. Темыркъаным къыбгъэдэсщ Калифорнием щылажьэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Шогуэ Самир. 1990 гъэ.