ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыгъур   Хьэзиз  зэи   къикIуэтакъым

2020-01-21

 • 1942 гъэм гъатхэпэм Бахъсэн районым и военкоматым зауэм кIуэну ириджахэм яхэтт Зеикъуэ къуажэм щыщ ЛIыгъур ХьэкIашэ и къуэ Хьэзизи. Ар фронтым занщIэу Iухьат 65-нэ топгъауэ полкым хэту. А зэманым Керчь деж ди дзэхэр щытыкIэ гугъу щихуат. Бийм и дзэ нэхъ лъэщхэр къраутIыпщри, уIэгъэ, укIыгъэ яIэу совет сэлэтхэм къикIуэтын щIадзэ. Апхуэдэуи а щIыпIэр къызэранэкI.

Псоми еджэн…

Адыгагъэр,  цIыхугъэр  зыгъэлъапIэ  Согуэ  Данил

2020-01-21

 • УэрэдкIэ  дунейм  йопсалъэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

КIэрэф Залымджэрий

2020-01-21

 • Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр 1907 гъэм «Дунейм и хъуреягъкIэ» («Вокруг света») журналым «Клод» унэцIэ нэпцIыр щIэту къытехуауэ щытащ. Абы и щхьэусыгъуэнкIи хъунур Iуэтэжым зи гугъу ищI урыс-япон зауэм Кавказым щыщхэр зэрыхэта щIыкIэм цIыхухэр иджыри хуиту зэрытемыпсэлъыхьырт. Хъыбарым зи цIэ къыхэщ КIэрэф Залымджэрий къозыгъэцIыху тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ «Адыгэ псалъэм». А псоми зэтехуэу къыхощ а зауэм даша адыгэ щIалэхэр зыпэмылъэщыну бийм Iэпщэ пцIанэкIэ зэрыпэщIагъэувар, ар ямыдэу зыкъызэраIэтар щIэпхъаджагъэу зэрыщымытар, абыхэм я пашэу щыта КIэрэф Залымджэрий хейуэ зэраукIар.

Псоми еджэн…

ЕгъэджакIуэ  IэщIагъэм  пэсщIын  щыIэкъым

2020-01-21

 • ЕгъэджакIуэу ущытыныр зэрыгугъур дэтхэнэ зы цIыхуми ищIэу къыщIэкIынщ, ауэ щыIэщ а IэщIагъэм гурэ псэкIэ бгъэдэтхэри, пIащIэу махуэ къэскIэ лэжьакIуэ кIуэхэри. ЕгъэджакIуэхэр зыIууэ гугъуехьхэм иригъэкIуэтыркъым мы тхыгъэр зытеухуа, пэщIэдзэ классхэм щIэсу а IэщIагъэм дихьэхауэ щыта Бакъ Мадинэ.

Псоми еджэн…

Мишустин  Михаил  и кандидатурэр «Урысей  зэкъуэтым»  деIыгъ

2020-01-18

 • «Урысей зэкъуэт» партым диIыгъащ Мишустин Михаил Урысейм и Правительствэм и УнафэщIу гъэувыным теухуауэ Урысейм и Президент Путин Владимир къыхилъхьар», — жиIащ партым и Совет Нэхъыщхьэм и секретарь, ФедерацэмкIэ Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Турчак Андрей.

Псоми еджэн…

Налшык  и  псэупIэ  унэхэр  фIыуэ зэрызэрахьэр  къэралым   къыщалъытэ

2020-01-18

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIахэу ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIыным зыщIэгъэкъуэнымкIэ фондым и кIэлъыплъакIуэ советым и тхьэмадэ Степашин Сергей, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм реформэхэр щегъэкIуэкIынымкIэ фондым и генеральнэ директор Цицин Констатин, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек сымэ «ПсэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм фIагъымкIэ и дамыгъэмрэ» блыным кIэралъхьэ «Зыдэплъеипхъэ унэ» пхъэбгъумрэ иратащ Налшык къалэм Тэрчокъуэм и цIэр зезыхьэ и уэрамым фэтэр куэд хъууэ тет псэупIэ унэ №58-м хэт фэтэрхэр зи мылъкухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Гъуэгунокъуэ Iэсият. Унэм щIэсхэм тыгъэ хуащIащ щIэх-щIэхыурэ къагъэщIэрэщIэж фондым халъхьэну тхылъхэр.

Псоми еджэн…

ЛэжьакIуэ гупым хагъэхьэ

2020-01-18

 • УФ-м и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэр зыгъэхьэзырыну лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщащ икIи абы хэтынухэр яубзыхуащ.

Псоми еджэн…

Назир   и  къуэ  Мухьэмэд

2020-01-18

 • И щIалэгъуэр зауэм ирихьэлIэу нэщIэбжьэ куэд илъэгъуами, гъащIэ хьэлэмэт къигъэщIащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Ленинград артиллерие академием и кафедрэм и унафэщI, генерал-майор Къатхъэн Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Еханэ къыдэкIыгъуэр

2020-01-18

 • Мы махуэхэм дунейм къытехьащ куэд зыпэплъэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и еханэ номерыр.

Псоми еджэн…

Тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур

2020-01-18

 • «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, ма-хуэку кIуам къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэхъыщхьэри ягъэуващ — ар иужь илъэсхэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2020-01-18

 • ЩIышылэм и 18, щэбэт
 •  
 •  Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
 •  Тунисым щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр
 •  1535 гъэм Лимэ къалэм (иджыпсту Перу къэралым и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1765 гъэм Урысей пащтыхьым унафэ къыдигъэкIауэ щытащ пщы-хэм емыдаIуэ пщылIхэр Сыбырым ягъэкIуэну хуит ищIу.

Псоми еджэн…

Чэрэчэ

2020-01-18

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман. Ещанэ Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№2-5-хэм итщ.).
 • — Атисэ, Атисэ! — и гур къызэрыгъуэтыжауэ, къопсалъэ Удынэ. — МафIэ едз хьэуазэм. Мо кхъухьыр къешэлIэн хуейщ.
 • Хъыджэбзми зреч, плъыр чэщанэм телъ хьэуазэ шыхьам мафIэ щIедзэри, Iугъуэ фIыцIэшхуэр пихурэ, умылъагъункIэ Iэмал имыIэу, мафIэшхуэр къызэщIолындэ.
 • ПсэзэпылъхьэпIэ ихуа хытетхэми абы гу лъатауэ къыщIэкIынщ, кхъухьым зыкъреIуэнтIэкIри, гъуэгугъэлъагъуэу къахуэбла мафIэмкIэ хуэм дыдэу къагъазэ.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-01-18

 • Псалъэжьхэр
 • ЩIыщIэ мэш бэвщ
 •  ПсэукIэмыщIэ уэкъулэ щIрейщ.
 •  Уэсэпс хуабэ мэшгъэкIщ.
 •  Псэуным лъакъуибгъу щIэтщ.
 •  ЩIыр кIийуэрэ къокIуэ, гъэр гъыуэрэ мэкIуэж.
 •  УэфIрэ уэлбанэрэ я хьэкъ зэтенэркъым.
 •  ПхъэIэщэ вийм зэдащтэмэ, щIыгуль къагъазэ.
 •  IэщIагъэ зиIэ Iэужь иIэщ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-01-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 20
 • 17.00 «Спорт утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ» (12+)
 • 17.40 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Къулейсызыгъэм пэщIэувэ Iэмалхэр

2020-01-16

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэм дыгъуасэ щедэIуащ Мэзкуу «Манеж»-м. Абы кърагъэблэгъащ УФ-м и Правительствэм хэтхэр, Конституцэ судым и унафэщIымрэ и къуэдзэхэмрэ, Суд Нэхъыщхьэм и Iэтащхьэр, Прокурор Нэхъыщхьэр, Следственнэ комитетым, ХэхакIуэ Комиссэ Нэхъыщхьэм, Къэзыбж палатэм я унафэщIхэр, Къэрал Советым хэтхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…