ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ажалищэм къела

2020-07-11

 • Къамэ дзитI зыIуту,
 • Ар хэтащ зауищым,
 • Уащхъуэ гъуэгу къриту,
 • Къелащ ажалищэм.
 • Финляндием и мэзым
 • ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
 • Абдеж шэгын гъуэзым

Псоми еджэн…

Махуэрыеджэ  мардэм  тохьэж

2020-07-11

 • Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр здынэса сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, ди къэралым щекIуэкI гъащIэми лъэныкъуэ куэдкIэ зэхъуэкIыныгъэ инхэр игъуэтащ. Ахэр нэсащ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми, щIэныгъэми, н. къ. Лъэныкъуэегъэзу къэнакъым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэри. Ари ящыщщ зэхъуэкIыныгъэхэр нэрылъагъу дыдэу щекIуэкI унэтIыныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Я гуащIэ псори сымаджэм ирахьэлIэ

2020-07-11

 • Ди фIэщ мыхъущэурэ мазэ зыбжанэ ипэкIэ ди гъащIэм къыхыхьа коронавирус узыфэм цIыхухэри къэралхэри щытыкIэ гугъум иригъэуващ. Куэдым ар пыхусыху лIэужьыгъуэхэм ящыщ зыуэ къалъытэми, абы псынщIэу тхьэмбылым зрет, апхуэдэуи узыфэ «гъэтIылъа» зиIэхэм ар нэхъ къатохьэлъэ.

Псоми еджэн…

ЩIы Хъурейм щыпсэу цIыхухэм я махуэ

2020-07-11

 • Ар ди планетэм щагъэлъапIэ 1987 гъэм и бадзэуэгъуэм къыщыщIэдзауэ. Абдежыращ ЩIы Хъурейм щыпсэухэм я бжыгъэр меларди 5-м щынэсар. Телъыджэу къыхэгъэщыпхъэр аращи, а бжыгъэр меларди 6-м хуэкIуэным абы иужькIэ «текIуэдар» илъэс 12 къудейщ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-07-11

 • МЭШБАЩIЭ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 — 51, 54 — 57,
 • 62, 65 — 68, 70 — 72, 74, 77, 79, 81-хэм итщ).
 • Гурыт Мэчыхъу и гъащIэ кIыхьыр гугъэрэ гуIэжу, гугъу ехьрэ иIуэтэжу, бын дигъуэтрэ дипIыжу къызыдип- сэуа бзылъхугъэр нэгъуэщI дунейм мамыру хыхьэжат… Апхуэдизрэ зэм пэгушыIэу, нэхъыбэм ехъурджауэу, зэм хуилъу, адрейм — техъушышыхьу ешхыдэрэ арыххэуи игу хэзыгъэщIыр дзыхь хуищIыжу зыбгъэдэса щхьэгъусэм Мэчыхъу здэщыIэ дунейр ибгынат! ЛIыжьым игу икъузурэ Iэбэри бзылъхугъэм и напIэхэр къыхурихьэхыжащ, жьэпкъыпэ къыIурыхуар хущIигъэзагъэри, пкъы диижар Iэбэлъабэурэ хузэригъэзэхуэжащ. ГуIэурэ иукъуэдиижа псэгъусэм и пIэщхьагъым Гуры-тым и натIэр трилъхьэри:

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-07-11

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ДзасэкIэ гъэжьа щынэ
 • Щынэ фIагъэжагъащIэм и фэр трах, и кIуэцIыр кърах, псы щIыIэкIэ ятхьэщI. ИтIанэ бжьыныху убарэ шыбжий сыррэ зыхэлъ шыгъукIэ фIыуэ яшыу — и щIыби, и кIуэцIи хагъэхьэурэ. Щынэ шыуар тепщэчышхуэм иралъхьэ, и щхьэр трапIэри, щIыIапIэм сыхьэти 2 — 3 хуэдизкIэ щагъэув, шыгъури бжьыныхури лым фIыуэ хыхьэн щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ икIи журналист Мэзыхьэ Борис дунейм зэрехыжам къыхэкIыу абы и Iыхьлыхэм КIуэкIуэ Казбек яхуогузавэ

2020-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэгузэващ Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ икIи журналист гъуэзэджэ Мэзыхьэ Борис и унагъуэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм.

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрым  урысыбзэмкIэ Зыуэ щыт  экзаменыр еджакIуэ 2897-м щатащ

2020-07-09

 • Зыуэ щыт экзаменхэр, адрей илъэсхэм елъытауэ, мы гъэм зы мазэкIэ нэхъ кIасэу щIадзащ. Мэкъуауэгъуэм и 6-7 махуэхэм урысыбзэмкIэ я щIэныгъэр къагъэлъэгъуэну утыку ихьат КъБР-м и еджакIуэ 2897-рэ, экзаменыр щекIуэкIащ щIыпIэ 27-м.

Псоми еджэн…

Унагъуэ нэхъыфIхэм  йохъуэхъу

2020-07-09

 • Унагъуэм, лагъуныгъэм, пэжыгъэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм зэщхьэгъусэ нэхъыфIхэр щагъэпажащ.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-07-09

 • Бадзэуэгъуэм и 9, махуэку
 •  Азербайджаным и дипломатие къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Аргентинэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1816 гъэм ар Испанием къыгуэкIащ.
 • Къэзахъстаным и налог IэнатIэм и махуэщ
 • 1762 гъэм Урысейм и император Пётр Ещанэр традзри, къэрал унафэр абы и щхьэгъусэ Екатеринэ ЕтIуанэм IэщIалъхьащ.

Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэр»  къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2020-07-09

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ шыщхьэуIум (августым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 580-рэ кIэпIейкIэ 25-рэщ.

КъикIуэт жыхуаIэр ищIэртэкъым

2020-07-09

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Стеблинский Сергей
 • Зауэм и пэ къихуэ лъэхъэнэм ди цIыхухэм я псэукIэр ефIакIуауэ, къэралым зыужьыныгъэ игъуэтауэ щытащ. Балигъхэр лажьэрт, я пщIэнтIэпсым хъерыфI къыпэкIуэрт. ЩIалэгъуалэм щIэныгъэм зритат.
 • ПщIэншэу щригъаджэу къэралым еджапIэ минхэр къыщызэIуахат. АтIэ узыхуей IэщIагъэкIэ уеджэу фIыуэ плъагъу лэжьыгъэм упэрыувэжыну Iэмал зэрыбгъуэтыр насыптэкъэ?! А насыпыр зыпаубыд ныбжьыщIэ щыIэжтэкъым. Стеблинский СергеикI а насыпым хэнакъым. Школ нэужьым Налшык институтым щеджащ. Ауэ щIалэ гурыхуэм мурад ещI адэкIи и щIэныгъэм хигъэхъуэну. Москва макIуэри нэхъ игу ирихьа еджапIэ нэхъыщхьэм щIотIысхьэ.

Псоми еджэн…

Алътудым и дамэ, лъэпкъым и щIыхь

2020-07-09

 • Мы тхыгъэр зытеухуар Альтуд къуажэм щыщхэу Мэремыкъуэ Ахьмэдрэ абы и щхьэгъусэ Шэрифэрэ я бынунагъуэшхуэм сабий нэхъыщIэ дыдэу — ебланэу — 1915 гъэм фокIадэм и 24-м къыщалъхуа Анэщ. Абы дэлъхуитхурэ зы шыпхъурэ иIэт. Дэлъху нэхъыжьхэу СулътIан, Анатолэ, Нурхьэлий, Мухьэмэд, Амхьияд, и шыпхъу Мэржан яхэту.

Псоми еджэн…

Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр

2020-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым бадзэуэгъуэм и 7-м иужьрей гъуэгуанэм щытрагъэувэжащ Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я журналист, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, тхакIуэ, журналист цIэрыIуэ Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр.

Псоми еджэн…