ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куууэ пхоплъыф

2020-09-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Щоджэн Эмилиерэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-09-12

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Къардэн  Мурат  и  цIэр  фIащ

2020-09-12

 • Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.

Псоми еджэн…

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

2020-09-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм Сабийхэм я узыншагъэмкIэ лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэмкIэ и центрым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Адыгэшым  дунейпсо  рекорд  егъэув

2020-09-12

 • «Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ — километри 1.002-рэ метр З00-рэ» — апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ нобэ зэрахьэ лIыгъэр», — жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэпщытакIуэ Дубровин Александр.

Псоми еджэн…

КIэртIофыр,  нартыхур, къэбыстэр  кърахьэлIэж

2020-09-12

 • Шэрэдж щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, районым и кIэм щынэблэгъащ кIэртIофыр къэтIыжыныр. Ар щызэщIакъуэжащ гектар 233-м е зыхаса псоми я процент 75-м.

Псоми еджэн…

Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

2020-09-12

 • «Москва-Дамаск» арт — марафоным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Щам щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-09-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 13
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «ЩIэблэм хуэсакъыу»  (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «ЩIэдзапIэ». КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ советым хэт Мэрзей Аслъэнбий (12+)

Псоми еджэн…

Псынэ  къибыргъукIым  ещхь  КIуащ  БетIал

2020-09-12

 • Багъы Петр
 • КIэухыр. ПэщIэдзэр №108-м итщ.).
 • — Сэ си куэщI зыгуэр изгъэсын хуейкъэ? Уэ си лъакъуэхэм уахуэIыгъыжыфынукъым, си Наташэ дахэшхуэ.
 • Зыгуэрхэм тепсэлъыхьурэ, музыкэ Iуэхуми нэсахэщ. Вано формалист-хэм хабжэу зэрыракъухьам и хъыбар ищIыжурэ, «джэдылIэм здихьа бабыщ» жыхуаIэм хуэдэу, Дагъыстэным къыщыхъуауэ щыта гуэри ягу къагъэкIыжри, куэдрэ иридыхьэшхащ. Мырат ар зытеухуар. Мурадели и гупыр яудыныщIа нэужь, Москва щызэхуэса лIыкIуэхэр зэбгрокIыж. Щхьэж и лъахэ щызэхуашэсащ композитору, музыкэр зи IэщIагъэу, фольклористу, тхылъ ямыщIэми, лIыжь-фызыжь уэрэдусу, уэрэджыIакIуэу щIыпIэм щыпсэухэр. Къулыкъушхуэ зыбгъэдэлъхэм ящыщу Батырмурзаев гуэр пэцыр иричу Дагъыстэным къыщыпсэлъащ «Фыформалистщ, фыадрейщ-фымодрейщ», — жиIэурэ. ЩIэсхэр шынауэ, щыму едаIуэрт. ЩIагъэкъуаншэри къагурымыIуэу къызэхуэсахэм зыкъомрэ ятецIыбыхьа нэужь: «Хэт сыт щIэупщIэну?» — зэпигъэуащ и хъущIэныр Батырмурзаевым. Вы цIыкIу бжьакъуэшхуэ жыхуаIэм хуэдэу, бухъар пыIэ лъагэшхуэ щхьэрыгъыу зы лIыжь цIыкIу, тIэкIу и гур къызэрыгъуэтыжри, зыкъиIэтащ:

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-09-12

 • Хъыбар
 • Дыщэ  джэдыкIэ
 •  Зы лIыжьрэ зы фызыжь цIыкIурэ псэурт. Зы джэд закъуэ яIэти, яукIыжын щыхъум, джэдыр кIэцIри, дыщэ джэдыкIэ къикIэцIащ.
 • — Джэдыр думыгъэукIыж, — жаIащ лIыжь цIыкIумрэ фызыжь цIыкIумрэ. — Пщэдеи кIэцIмэ, дыщэ джэдыкIэ къытхуикIэцIынщ.

Псоми еджэн…

Москва  Iэ щытрадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и  академиемрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм

2020-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Москва щыхуэзащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Сергеев Александр.

Псоми еджэн…

ПщIэншэу хущхъуэхэр зратын хуей  сымаджэхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ КъБР-м  къыхуаутIыпщынущ сом  мелуанищым щIигъу

2020-09-10

 • Хущхъуэхэр, медицинэ Iэмэпсымэхэр, я хущхъуэгъуэ зыхэлъ ерыскъыхэкIхэр льготэхэр зиIэ сымаджэхэм къахуэщэхуным трагъэкIуэдэнущ сом мелуан 988-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Iэ тедзэгъуэм щIедзэ

2020-09-10

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Гугъэ мыушэ щыIэкъым

2020-09-10

 • И лэ игъуэр къеIэтыж, жаIэ адыгэхэм, Iуэхум псэ хэзылъхьэжхэм папщIэ. Лъэпкъым и щIэжым зыкъыщиIэтыж лъэхъэнэм ирихьэлIэу къэхъея Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм лIыгъэм, къуэшыгъэм, напэм я уасэр зыхуэдизыр зэрыпсэемыблэжымкIэ къагъэлъэгъуат, а псор цIыхугъэм и пкъощIэсэу зэрыщытри цIыхум я фIэщ ящIыжат. Зи лIыгъэ щIагъэ зыущэхуа куэдым, фIы зыщIэу псым хэзыдзэжа ди лъэпкъэгъухэм я къэгъуэтыным, я цIэр фIыкIэ иджыри зэ къиIуэным, лъытэным хуэгъэзат Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм я зэгухьэныгъэм иужьрей лъэхъэнэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр. Зауэм абхъазхэм текIуэныгъэр къызэрыщахьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIа медалыр зейхэм зэрыратыжым Куржы-Абхъаз зауэм и ветеран, пащтыхь Лиуан ЕтIуанэм и цIэр зезыхьэ дамыгъэр зыхуагъэфэща, зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Щэрдан Тимур Зеикъуэ къуажэм дыщепсэлъащ.

Псоми еджэн…

Пшынэр пасэу Iэпэгъу зыхуэхъуа Къэжэр Индрис

2020-09-10

 • «КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэхэр, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща артист икIи пшынауэ Iэзэ, республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лъабжьэр зыгъэтIылъахэм, а унэтIыныгъэхэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщ Къэжэр Индрис Прималкэ районым хыхьэ Алътуд къуажэм 1895 гъэм фокIадэм и 5-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…