ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-14

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

2019-02-14

 • Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

Псоми еджэн…

ЩIэныгъэлIым и гъуэгуанэ

2019-02-14

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Малкандуев Хьэмид
 • и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъухьым къулыкъу щищIэн щыщIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэгъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къыщIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

Псоми еджэн…

Къэхъун щыщ щIалэ хахуэ

2019-02-14

 • Мазаем и 15-р зи къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэщ
 • Кавказ Ищхъэрэм и нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунапкъэншэщ, къыпхуэмыIуэтэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIыуэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэхэр, зыми емыщхь ди Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушыджэр къыщыщIэж псы хуабэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщIхэри. ЩIыналъэм бгъэдэлъ щIыуэпс къулеягъым куэдкIэ ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ абы щыпсэу цIыхухэр.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-14

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Сыт, сыт щхьэкIэ?» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

ТхакIуэ, журналист Iэзэ, цIыхубз Iэдэб Котляровэ Марие

2019-02-14

 • Гъуэгу бгъуфIэ хэзыша
 • Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэжьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэхутэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр.

Псоми еджэн…

Афэ Къантемыр къэралпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2019-02-14

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр — UCMAS жыхуиIэр.

Псоми еджэн…

2019-02-14

 • 2014 гъэм мазаем и 7 — 23-хэм Сочэ щекIуэкIащ ХХII ЩIымахуэ Олимпиадэр. Дахагъэрэ, къару-рэ, зэфIэкIрэ щагъэлъэгъуа зэпеуэр зэрекIуэкIрэ илъэситху зэрырикъуар Краснодар крайм зэхыхьэ, концерт, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэмкIэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

2019-02-12

 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къыщIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

Псоми еджэн…

УсакIуэм и пшыхь

2019-02-12

 • 2019 гъэм мазаем и 14-м республикэм и Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я цIыху-бэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.
 • ЗэIущIэр къызэIуахынущ сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м
 • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонхэмкIэ: 44-22-10, 42-43-13.

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-12

 • Мазаем и 12, гъубж
 • Iэ плъыжьым и дунейпсо махуэщ (сабий-зауэлIхэм я дунейпсо махуэщ). Сабийхэр зауэхэм, лъыгъажэхэм хэтын хуей зэрыхъур, залымыгъэ зехьэным ирахулIэныр мыдэным хуэгъэпсауэ 2004 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Лъэпкъым ипхъу пажэ

2019-02-12

 • Къэшэж Иннэ и IэдакъэщIэкIхэр гунэс зыщыхъухэм сащыщщ сэри икIи махуэ щIагъуэ дэзгъэкIыу щытакъым и усэхэм сыкъемыджэу. Иджыри щIэх-щIэхыурэ къызощтэ абы и тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Адэжь щIэину сиIэщ уафэ тыгъэ — Iэзэгъуэ лъэщхэм я лъэщ фи къабзагъэр

2019-02-12

 • Эссе
 • Уэс шэджэнэплъхэм я псысэ
 • Псэмрэ щхьэмрэ Iэжьэгъуншэу зэпэтIысурэ щIызэрыхэгъэзыхьыр зытехьэлъэнухэм мы тхыгъэр зэвгъэтIылъэкIмэ нэхъыфIщ… ГъэвыгъуафIэкъым фызыжь гъуапэхэм мыпIащIэурэ къыпыщэтыжар. Сэрщи, тэмакъыдзэрэ псэ дзапэкIэ мыр адэкIэ схьыну сыхуеижкъым. СутIыпщауэ хуэфащэ жьантIэр изогъэгъуэтыж.

Псоми еджэн…

Артист IэужьыфIэ, цIыху лIэужьыфIэ Акъ Мухьэрбэч

2019-02-12

 • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, Абхъазым и цIыхубэ артист Акъ Мухьэрбэч.

Псоми еджэн…

ТкIийуэ я нэIэ тетщ

2019-02-12

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщI, полицэм и полковник Бэджыдэ Юрий цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр щыгъуазэ ищIащ 2018 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм.

Псоми еджэн…