ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-02-18

 • Iуэху щхьэпэм пащэ
 •  
 • Шэрэдж щIыналъэм щыпащэ Гам-Ковид-Вак (Спутник-V) вакцинэр цIыхум ехьэлIэным теухуа Iуэхугъуэхэм.

 • ЩIыналъэ администрацэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, вакцинэр зыхезыгъэIуну хуейхэр район сымаджэщым йокIуалIэ. Урысейм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэува мардэ ткIийхэм тету жылагъуэдэсхэм дохутыр къоплъ, я давленэр къапщ, уз гъэтIылъа яIэу къыщIэкIмэ, чэнджэщхэр щхьэпэхэр кърат. А псом иужькIэщ мастэр къыщыхалъхьэр.
 • Хъущхъуэгъуэр щIыналъэм щынэса махуэм щегъэжьауэ, пункт щхьэхуэ мэлажьэ. Дохутырхэм сыткIи я нэIэ тетщ къабзагъэ-санитар мардэхэм. КъищынэмыщIауэ, цIыхухэр зэрызытрамыгъэхьэным хущIокъу.
 • Мы зэманым ирихьэлIэу вакцинэр цIыху 50-м щIигъум ирахьэлIащ, я щытыкIэми арэзы укъищIу апхуэдэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, абыхэм дохутырхэм я нэIэ тетщ — хущхъуэр зэмызэгъа нобэкIэ къахэкIакъым.
 • ЕхъулIэныгъэфIхэр яIэщ
 • Тэрч щIыналъэм щогугъу гъуэгухэр къэгъэщIэрэщIэжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэм.
 • «Шынагъуэншэ икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, 2018 — 2020 гъэхэм къриубыдэу щIына-лъэ гъуэгуу километр 25-рэ зыхуей щыхуагъэзащ Джылахъстэнейм. Абы къызэщIиубыдащ куэд лъандэрэ ремонт лэжьыгъэ къыщрахьэлIэну зыхунэмыса щIыналъэ гъуэгуу 4. Къанэ щымыIэу зэрагъэпэщыжащ километри 10 зи кIыхьагъ Прохладнэ — Елъхъуэт гъуэгур -Дей къуажэм къыщыщIэдзауэ Плановскэ жылагъуэм нэс. НэгъуэщI лэжыгъэфI куэди кърахьэлIащ.
 • Дызытехьа 2021 гъэм километр 13-м нэблагъэм елэжьынущ. Апхуэдэу къагъэщIэрэщIэжын хуейуэ къапэщылъщ Дей къуажэмрэ Курп Ипщэмрэ зэпызыщIэ гъуэгур. Ремонт лэжьыгъэр куэд-мащIэми, здынэмыса    зы жылагъуи Тэрч районым къинэнукъым.
 •  
 • ШЭРЭДЖ  Дисэ.