ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIымахуэ  усэхэр

2021-02-18

 • Хьэту Петр
 • Сабийхэм  папщIэ
 • ЩIымахуэеджэ
 •  
 • Ей, ЩIымахуэ, ди ЩIымахуэ,
 • Къытхуэупсэ — ухъу тхуэмахуэ!
 • Уэсыр къабзэрэ щабабзэу
 • Къытхуегъэс, узэрихабзэу!
 • Дэ уэсгуащэ дахэ тщIынущ,
 • Абы джэгухэр етщIэкIынущ,
 • Хъуэхъу-уэрэдхэр хужетIэнущ,
 • Дади нани дгъэгуфIэнущ!

 •  
 • Ди  кхъужьейр
 •  
 • Ди кхъужьейм гъэ дихати,
 • И пкъым зигъэпсэхужат.
 • Бжьыхьэр къэсри, щIыIэ хъуати,
 • Тхьэмпэри пылъэлъыжат.
 • Ауэ нобэ — сыт телъыджэ! —
 • Кхъужьеижьыр нэху къекIащ,
 • Мо Iумыл зытелъ гъурыджэм
 • Къуаргъхэр пызу къыпыкIау!
 •  
 • Хьэпшырым и
 • тхьэусыхафэ
 •  
 • СеуфэнщIыр уэшхым,
 • уэс къыстосэ,
 • Сэрей щIыIэжьым сыкIэщIэлъщ…
 • Сыхэлъщ ныжэбэ къеса уэсым, —
 • Си дзапэм си псэ тIэкIур фIэлъщ…
 • Мы пщIантIэм сэ сыкъэзыхьахэр
 • Нэхушхуэщ, хуабэщ зыщIэс унэр…
 • Абы къыщIэкIмэ, Iэ къыздалъэ,-
 • СхуащIын ягу
 • къэкIыркъым хьэунэ!..
 •  
 • ЩIымахуэр къэсыпащ
 •  
 • Уэсыр къосыр, уэсыр къосыр,
 • Жыгми унэми ятосэ,
 • Губгъуи псыхъуи щоджэрэзыр,
 • ЩIихъумащ ди бгыщхьи, мэзи…
 • Къосыр укхъуэу, къосыр щабэу,
 • Мы дунейм щIегъэкI и хуабэр,
 • УвыIакъым зы тхьэмахуэ…
 • Арти, къэсыпащ щIымахуэр!
 •  
 • Гъэрэ щIырэ
 •  
 • Жэщым жьыр къугъащ хьэмыщэу,
 • Бжэ-щхьэгъубжэм теухьащ…
 • СыщыщIэкIым нэху зэрыщу,
 • Дадэ жери: «ЩIыр къихьащ!
 • ТIэкIу нэхъ хуабэу зыкъэхуапэ,
 • Хьэнцэр къащти уэсыр тхъу!..»
 • Сэ ар зыуэ хъуат си гуапи,
 • СыгуфIэжу жысIащ: «Хъунщ!»
 • Сэ куэд щIауэ сежьэрт уэсым —
 • Дадэ Iэжьэ гъэм схуищIат…
 • Си лъэгуажьэм нэс къысхуэсми,
 • Iуэхур псынщIэу згъэзэщIащ.
 • СыщыдэкIым дэсшу Iэжьэр,
 • Сыту Iейуэ згъэщIэгъуа —
 • ЦIыкIуми инми ди Iуащхьэжьыр
 • ХъумпIэцIэджу яуфэбгъуат!
 •  
 • ЩIыIэлIэх
 •  
 • Джэду цIыкIум зегъэхуабэ —
 • Уэс къесамэ, абы пыкI! —
 • Махуэ псом кIэрысщ хьэку джабэм,
 • ЩIыбым ауи пхущIэмыкI.
 • Гъурнэ-гъурнэм тIэкIу зегъафIэ,
 • Абы фIэфIыр гъатхэ щIыбщ.
 • Нобэ ар щIэмышыгъуафIэ,
 • Бжэр Iупхамэ, иц къолыб.
 • ЩIэупщIауэ щысщи и кIэр,
 • Дэнэ ар щыпхущIэкIын!..
 • Щхьэукъуауэщи,
 • къыхоскIыкIыр, —
 • Дзыгъуэ ещэу къыщIэкIынщ.
 •  
 • ЩIымахуэ шу
 •  
 • ПщIэгъуалэм тесыр сыт зезыхуэр?
 • Къэсауэ — куейм зыщейкъуэдий,
 • Шым и пэм щIыIэуей кърихум
 • Псы цIыкIухэр мылу егъэдий!..
 • Уэсукхъуэ джэгур и ужь иту,
 • Фиижу, хьэблэм къыдыхьащ,
 • ДыкъыщIэплъыну дыхуимыту,
 • ЩIымахуэ уае къытхуихьащ!
 •  
 • Жэщ щIыIэ
 •  
 • ЩIыбым сыкъыщIокIри —
 • Сыту щIыIэ! —
 • Iэгур щIичу,
 • Бжэкъур къызэпхъуащ.
 • Дуней псор мэпIэнкIыр,
 • ЗэщIоцIычэ,
 • Сытхъум ди кхъужьейр
 • ЗэщIигъэтхъуащ.
 • Жьыбгъэ Iэлхэр,
 • Фийхэу,
 • Зэподжэжыр…
 • Аддэ жыжьэу
 • Бзу макъ къыщыIуащ…
 • Мазэ ныкъуэм —
 • КъакIуэри —
 • И пэплъыр
 • Уэнжакъ хуабэм,
 • Месыр,
 • ИриIуащ.
 • Ди Хьэмыщэ
 • КъыщIэмыкI и унэм,
 • Зишыхьауэ,
 • Мы жэщ псом мэжей.
 • И шы Iэжьэм иту,
 • Папщэ-хъущIэу,
 • Уэс Дадэжьыр
 • МэзымкIэ дожей…
 •  
 • Уэс дадэжь
 •  
 • Хэт бгъэдэтыр ди щхьэгъубжэм,
 • ТхыпхъэщIыпхъэ мыл трищIыхьу,
 • Шхыдэу къытеуIуэр ди бжэм,
 • Уаер къыщIихуэн и пщIыхьу?
 • Ар Уэс Дадэщ, зи гур щIыIэщ,
 • Къыдыхьауэ пщIантIэм дэтщ,
 • ГущIэгъу лъэпкъ абы имыIэ,
 • Псори дигъэщтыну хэтщ!
 • Дэ абы дыщымышынэ,
 • Унэ хуабэм дэ дыщIэсщ,
 • КIущэ Гъурни, схуеуэу пшынэ,
 • Хуабэ-хуабэу къыскIэщIэсщ.
 •  
 • ЩIымахуэ пщэдджыжь
 •  
 • Къудащ Рае Iэдэм и пхъум и фэеплъу
 •  
 • Къепсыхащ ЩIымахуэ
 • Дыжьыныфэр,
 • ЩIылъэр уэс чэсейкIэ
 • ЗэщIибгъащ,
 • Губгъуи мэзи махуэм
 • ЕгъэбжьыфIэ,
 • ЖэщкIэ зэхекIухь
 • Жылагъуэу хъуар.
 • КъыщIэкIащ ЩIымахуэр
 • СурэтыщIу,
 • Сеплъри ди щхьэгъубжэм —
 • Ар къэсщIащ.
 • ТхыпхъэщIыпхъэ абджым
 • ТрищIыхьыр
 • Дуней псом и теплъэу
 • Къыпхыщащ.
 • ИлъэсыщIэм пежьэу,
 • КъикIухьами,
 • Ди жьакIащхъуэ
 • Дадэр емыша, —
 • Iэжьэ зыкъизыхкIэ
 • Пщэдджыжьыпэм
 • Псей дахащэ тыгъэу
 • Къытхуишащ.
 •  
 • Дадэ и щэху
 •  
 • Нобэ псей дахэшхуэ
 • Дадэ къытхуихьар,
 • Дгъэувынщ Махуэшхуэм,
 • Ди гум ирихьар.
 • Сэ соцIыху Уэс Дадэр —
 • Ар си дадэращ,
 • Ауэ ар сэ дадэ
 • ЖезмыIэнуращ…
 • Псейр ИлъэсыщIэм
 • Сэ згъэщIэрэщIэнщ, —
 • Сэ щэху гуэр зэрысщIэр
 • Зым къезмыгъэщIэн.
 • Тыгъэ и гъунэжу,
 • Дадэ къыщIыхьэнщ,
 • Макъым зригъэхъуэжу,
 • Хъуэхъухэр къыджиIэнщ.
 •  
 • ИлъэсыщIэ  жэщ
 •  
 • ИлъэсыщIэр къытхуопIащIэ,
 • КъокIуэ, къокIуэ… Уей, къэсащ!
 • Ди НыбжьыщIэм иугъащIэ!..
 • Дэри, мис, дызэхуэсащ!
 • ПщIантIэр нэхущ,
 • уэсышхуэ къосыр,
 • Ди куэбжэшхуэр зэIутхащ,
 • Сыхьэт бжыгъэр и щхьэм носыр,
 • Уей, ди хьэщIэр къыдыхьащ!..
 • Ар ди унэм къыщIыхьэнущ,
 • Ёлкэм вагъуэхэр фIидзэнщ,
 • Дадэ хъуэхъухэр къыджиIэнущ,
 • Дэ «Псей цIыкIур» къыхэддзэнщ.
 •  
 • Дуней  хужь
 •  
 • Уэсым щIылъэр зэщIибгъауэ —
 • Гур хигъахъуэу — уэсчэсейщ,
 • Жыгхэр пфIощIыр къэгъэгъауэ, —
 • Уэсбзууплъхэр щыдолъей.
 • Жьыр кхъужьейм хэгъуэщыхьауэ
 • ЩещI, фиижу, «ислъэмей…»
 •  
 • Ди Хьэмыщэ зишыхьауэ,
 • Гъуэм къиплъыну зикI хуэмей.
 • Пэжу, щIыIэщ, пэр писыкIыу,
 • Уэс Дадэжьми зефыщIыж…
 • Ауэ сфIэфIщи, сыхэмыкIыу,
 • Дуней хужькIэ зызотIыж.
 •  
 • СогъэщIагъуэ
 •  
 • «Мы уэс цIыкIухэр хэтми сщIарэт
 • ТхыпхъэщIыпхъэу хэзыбзыкIыр,
 • Зэмыщхь защIэ-тэрэфарэу
 • Iэпэ Iэзэу зи IэрыкIыр?» —
 • ЖысIэу уэм сыдэплъеяти,
 • Уэс Дадэжьыр пэм къепхъуащ:
 • «Псори пщIэуэ си гугъати
 • Уэ, тхылъеджэм… Ин ухъуащ!
 • Класс етIуанэми укIуащи,
 • СыпцIыхуну игъуэ хъуащ!..»
 • Еплъыт, а Дадэжьым жиIэр,
 • Ар сэ сымыцIыху нэхъей,
 • ТхыпхъэщIыпхъэхэр зэрищIри
 • Сэ куэд щIауэ сощIэ, ей!
 • Ауэ, пэжу, уэс щабабзэр
 • СогъэщIагъуэ: налъэ къэс
 • ЦIыху IэпапIэхэм хуэдабзэу,
 • Зэмыщхь защIэу къытхуегъэс.
 •  
 • Ди  хадэм
 •  
 • Сыту бзаджэ ЩIыIэ Дадэр!
 • КъыщекIухьри итщ ди хадэм,
 • Умылъагъуу Iулъщ нэщыпхъуи,
 • Дунейм теткъым ар зэмыпхъуэ:
 • Ди пэр плъыжьу писыкIащ,
 • Ди нэкIущхьэр трижьыкIащ,
 • Хадэ псор зэщIегъэцIычэ,
 • Дыхигъэткъым мы уэсмычым!
 • КIий къытфIощIыр:
 • «ФикI мы хадэм!
 • Мыр си лъапсэщ!.. Сы-Уэс Дадэщ!..
 • Сыпащтыхьщи, Уаеу щыIэм
 • Сыкъеджэнщи —
 • фисынщ щIыIэм!..»
 • Дэ уэсгуащэ дощIри хадэм,
 • Къидмыдзэххэ а Уэс Дадэр…
 • Псэ хэтлъхьэнщи ди Уэсгуащэм,
 • ПщIэ хуэтщIынщ абы хуэфащэу:
 • Усэ цIыкIу дыкъыхуеджэнщ,
 • Джэгу хуэтщIынщ — дыкъыдэфэнщ!
 •  
 • ХъумакIуэ
 •  
 • Дадэ пщIантIэм щыхисауэ
 • Зы псей щхъуантIэ дахэ дэтщ,
 • Ди мэзщIэсхэр къехъуэпсауэ,
 • Къощэр — ядыгъуну хэтщ.
 • Едгъэжьэжу Илъэсыжьыр,
 • ПщIантIэм Гуащэ дэтщIыхьащ,
 • Фоч къутауэ зэгуэтыжьыр
 • Дадэ къихьри, кIэрищIащ…
 • Ар бгъэдэтщи ди псей щхъуантIэм,
 • ТфIэтелъыджэщ ди Iэужь, —
 • Мис иджы си Iуэхущ ди пщIантIэм
 • Къыдыхьэфмэ зы дыгъужь!
 •  
 • Уэсгуащэ
 •  
 • Жьы бгъакъэ щIыкIейхэр
 • Зэпеуэу мэхъущIэ, —
 • ЖыгыщIэ хэтсар
 • ЯудыныщIэ, яфыщI.
 • Уэс Дадэу жьакIащхъуэм,
 • ГущIэгъур зымыщIэм,
 • ЕIуящIэ щыкIахэм
 • ФIыщIэшхуэ хуимыщI…
 • Уэс Дадэр шууейуэ
 • КуэбжэпэмкIэ блэжти,
 • Къуаншагъэр щилъагъум,
 • Абы къегъэзэж,
 • Уэс щабэ къауцыр
 • И Iэпэ къыпыщу,
 • И шыгъуэм къопсыхри,
 • Кхъужьейм къыщхьэщож.
 • «Уэсгуащэщ!» — жыпIэну,
 • Жыг цIыкIур ехуапэ, —
 • И пыIи, и вакъи,
 • И Iэлъи къауцщ.
 • Иджы къауц щабэм
 • Кхъужьейр егъэхуабэ…
 • Мис, сэри, сыгуфIэу,
 • Щхьэгъубжэм сыIусщ.
 •  
 • Къуажэхьхэр
 •  
 • *   *   *
 • Iуигъэщту щIыIэр, Дадэ Уаер,
 • Къопхъуэну зищIу, ар мэбзае,
 • ГъуркI IэплIэ дэ зэхуэтхьэсар
 • Дакъикъэ бжыгъэм игъэсащ.
 • (ЩIымахуэ губгъуэ мафIэ)
 • *   *   *
 • Тхьэгъэлэдж щохьэжэ уафэм,
 • И кхъузанэм щIегъэпщыж,
 • Къелъэлъэхым къуакIи тафи
 • Къимыгъанэу есеиж.
 • (Уэс)
 • *   *   *
 • ТхыпхъэщIыпхъэ вагъуэ дахэу
 • Щэхурэ щабэу уафэм къох,
 • Жьым зэрихьэу ахэр махэщ —
 • Узэпхъуар уи Iэгу щобзэх.
 • (Уэс цIыкIу закъуэхэр)
 • *   *   *
 • Гъуэрыгъуэххэу зыр зым тежу,
 • ЗэкъуэшитIыр къызэдожэ,
 • Зыщыджэгур ахэр мылщ,
 • Дыжьыныфэхэщ, масилщ.
 • (Лъэрыжэхэр)
 • *   *   *
 • Джабэр лъагэщ, уафэм нэсу,
 • Ар щыдэсшкIэ, сегъэмэх,
 • Сэ абы сызэрышэсу —
 • Жьым дытежу дыкъожэх.
 • (Iэжьэ)
 • *   *   *
 • ЩицIывыгъуэ гъэмахуэкуми
 • Щхьэримых абы и пыIэр,
 • И уардагъ-инагъкIэ хэкуми
 • Къыпэхъун абы щымыIэ.
 • (Iуащхьэмахуэ)