ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэм хаутIыпщхьащ Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мелуаным нэблагъэ

2020-11-14

  • «РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм Тэрч псымрэ абы къыхэлъадэхэмрэ хиутIыпщхьащ бдзэжьейкъуэлэн хьэмцIажьэу мини 110-м нэблагъэ. Тэрч, Шэрэдж, Балъкъ псыхэм бдзэжьейхэр хэутIыпщхьэжыным, щыгъэбэгъуэжыным хуэунэтIауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я кIэух Iыхьэу аращ ар. Псори зэхэту 2020 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и псыежэххэм Тхылъ плъыжьым иратха бдзэжьейкъуэлэным и хьэмцIажьэу мин 942-м щIигъу хаутIыпщхьащ.

  • Ар аргъей бдзэжьей лIэужьыгъуэ кIуэдыжым щыщщ, каспий аргъейкIи йоджэ, Тхылъ плъыжьым иратхащ. Абы и хьэмцIажьэхэр бдзэжьейкъуэлэнхэр щагъэбагъуэ заводым мазэ 12-кIэ щагъэхъу. Ахэр псым щыхаутIыпщхьэр я хьэлъагъыр грамм 13 — 20 хъуа нэужьщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэр зэрыщытам хуэдэу зэфIэувэжыныр щыщщ Шэрэдж Ищхъэрэ ГЭС-хэмрэ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыинымрэ ухуэным, ахэр гъэлэжьыным теухуа проектхэм къыщыгъэлъэгъуахэм. «РусГидро»-м и къудамэм къигъэсэбэп псыхэм илъэс къэс хеутIыпщхьэ бдзэжьейхэр. Илъэсихым къриубыдэу а IуэхущIапIэм Тэрч псымрэ абы къыхэлъадэхэмрэ хиутIыпщхьащ бдзэжьей нэхъ лъапIэу къалъытэ лIэужьыгъуэхэм хуэдэхэм я хьэмцIажьэу мелуани 2,5-м щIигъу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и псыежэххэм бдзэжьейхэр щыгъэбэгъуэжыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIыр абыхэм хьэмцIажьэхэр хэутIыпщхьэным и закъуэкъым. Шэрэдж Ищхъэрэ ГЭС-хэм я псыIущIэхэм яIэщ бдзэжьейхэр зэрыкIыфыну кIуапIэхэр, абыхэм Iэмал къат бдзэжьей лъапIэхэм жылэхэр щапхъын щхьэкIэ ди псыгуэнхэм къыдэкIуеинымкIэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.