ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бахъсэн щIыналъэм мыIэрысэхэр къыщрахьэлIэж

2020-08-22

  • КъБР-м и Бахъсэн щIыналъэм еужьэрэкIыу мыIэрысэхэр къыщыпачыж икIи ахэр хъумапIэхэм щIалъхьэ.

  •  «Бахъсэн и жыг хадэхэр» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэм иджыпсту ирагъашэ «Гала» мыIэрысэ лIэужьыгъуэр. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, апхуэдэу мы гъэм кърахьэлIэжынущ тонн 1800-рэ.
  • Мы зэгухьэныгъэр мыIэрысэ гъэкIынымкIэ бжьы-пэр зыIыгъхэм ящыщщ. Абы ткIуэпс зырызурэ псы зыщIагъэхьэ, уэм щызыхъумэ сеткэхэр зыщхьэщыт жыг хадэр гектар 524-м щегъэкI. Мэкъумэш IуэхущIапIэшхуэм иIэщ республикэм щынэхъ ин дыдэ щIыIалъэхэр. Абыхэм зэуэ щахъумэфынущ пхъэщхьэмыщхьэ тонн 24-рэ. Мы гъэм абы щIагъэзэгъэну я мурадщ мыIэрысэ тонн 17.
  • Пхъэщхьэмыщхьэ гъэтIылъыпIэм апхуэдэуи иIэщ ахэр щызэхадз комплекси.
  • Къыхэдгъэщынщи, Урысей псор къапщтэмэ, Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и закъуэщ жыгыр хэсэным деж къыщыщIэдзауэ абы пыщIа адрей лэжьыгъэ псори — къэкIыгъэхэм якIэлъыплъынри, пхъэщхьэмыщхьэхэр къехьэлIэжынымрэ хъумэнымри, ахэр щэнри — зэкIэлъызыгъэкIуэф IуэхущIапIэ зиIэр.
  • УЛЫМБАЩ Лерэ,
  • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.