ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2020-06-26

 •  Наркоманиемрэ наркотикхэр щэнымрэ ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Залымыгъэ зыкIэлъызэрахьахэм къащхьэщыжыным и дунейпсо махуэщ
 •  Азербайджаным IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 •  Беларусь Республикэм, Туркменистаным я прокуратурэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ

 •  1920 гъэм Налшык и Затишье хьэблэм япэ санаторэ къыщызэIуахащ.
 •  1938 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутатхэр япэу хахащ.
 •  1940 гъэм, ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэрекIуэкIыр къилъытэри, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ ищIащ къэралым и цIыхухэр махуэм сыхьэтийкIэ, тхьэмахуэм къриубыдэу махуихкIэ лэжьэн зэрыхуейм, абы нэмыщI, дакъикъэ 21-рэ нэхърэ нэхъыбэкIэ лэжьапIэм къыкIэрыхуар уголовнэ жэуапым зэрырашэлIэнум теухуауэ.
 •  1941 гъэм Гастеллэ Николай къраудых и кхъухьлъатэр хуиунэтIащ бийм и машинэ, танк куэд щызэхэт щIыпIэм. Хахуагъэ къигъэлъагъуэу, бийми хэщIыныгъэшхуэ ириту хэкIуэда Гастеллэ «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэр хуагъэфэщауэ щытащ.
 •  1945 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ къищтащ Совет Союзым и Генералиссимус цIэр гъэувыным теухуауэ. А цIэр зэ закъуэщ зэрыфIащар — 1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м ар хуагъэфэщауэ щытащ Сталин Иосиф.
 •  1945 гъэм Сан-Францискэ щекIуэкIа конферен-цым къэрал 50-м я лIыкIуэхэр кърихьэлIэу Iэ щытрадзащ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм и Уставым.
 •  1954 гъэм СССР-м и Калужскэ областым хыхьэ Обнинскэ къуажэм ду-нейм щыяпэу щаутIыпщащ атомкIэ лажьэ электростанц.
 •  1974 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ ищIащ Минск «Къалэ-ЛIыхъужь» цIэр фIэщыным теухуауэ.
 •  2002 гъэм зэхэтащ УФ-м и лъэпкъ кинематографие саугъэтыр — «Дыщэ бгъэ» зыфIащар — тыным ехьэлIа япэ гуфIэгъуэ зэхыхьэр.
 •  Совет кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Беляев Павел къызэралъхурэ илъэс 95-рэ ирокъу.
 •  Кинорежиссёр, ди къэралым щынэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ «Белое солнце пустыни» фильмыр тезыха, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Мотыль Владимир къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 •  Режиссёр, КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Абдокъуэ Маталио къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 •  Совет, урысей къэрал лэжьакIуэ, УФ-м и Компартым и унафэщI Зюганов Геннадий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  Италием щыщ футболист цIэрыIуэ, къэралым и гуп къыхэхамрэ «Милан» командэмрэ илъэс куэд хъуауэ я капитан Мальдини Паолэ и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.
 •  «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ Туаршы Иринэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Багъэтыр Луизэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 26-рэ, жэщым градус 16 — 18 щыхъунущ.